Начало » С любов към хората и книгите…

С любов към хората и книгите…

Професор Марин Александров Ковачев е роден на 8 август 1934г. в град Сухиндол. През 1953г. е приет за студент в специалност “Библиотекознание и библиография” в Софийския университет.
Проф. Тодор Боров – човекът, чието име и до днес олицетворява българската библиография, успява да предаде на Марин Ковачев част от своята мъдрост и енергия нужни за преодоляване на предизвикателствата на трудната библиографска професия.
След завършване на висшето си образование през 1957г. проф. Марин Ковачев около седем месеца работи в читалищната библиотека в град Оряхово, след което през 1958 г. е назначен за ръководител на методичния отдел в Окръжна библиотека “П.Р.Славейков” гр.Велико Търново, а от 1964 г., до избирането му за доцент във ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий” през 1990 г., ръководи библиографския отдел в Окръжната библиотека във Велико Търново.
Макар и едва 24 годишен и с не много голям опит проф. Марин Ковачев не се ограничава само до служебната си дейност в библиотеката. “Боровската” школа и типичната упоритост на зодия “Лъв” си казват думата и през 1958 г. Марин Ковачев започва да чете лекции и да ръководи национални и регионални 45- дневни курсове  за библиотекари със средно образование. В следващите години (1970-1990) изнася лекции пред библиотечни работници на окръжни семинари и (1979-1980) в институтите за усъвършенстване на учители в София, Варна и Стара Загора. През периода 1979-1990 г. е хоноруван доцент по Библиография, Библиотекознание и Книгознание, а от 1990 г. е избран от ВАК за щатен доцент по Библиография, Библиотекознание и Книгознание. През 1997 г. е избран за професор по Библиография, Библиотекознание и Книгознание.
Въпреки активната си преподавателска дейност проф.Марин Ковачев не оставя на заден план професионалните си задължения в Окръжна библиотека. Многобройни библиографски указатели по най-различни теми са съставени от него самостоятелно или в съавторство с други библиографи. Натрупаният практически опит е и фундаментът на теоретичните изследвания върху историята, теорията, организацията и методиката на библиографията, които днес са едни от най-интригуващите учебни дисциплини за студентите на проф.М.Ковачев.
Задълбочените интереси в областта на книгознанието, позволяват на Марин Ковачев да изработи своя хабилитационен труд  “ Издателска,печатарска и книжарска дейност във Велико Търново от  Освобождението до края на 19 в.” Това изследване добавя нови страници към историята на България и Велико Търново и представлява сериозна основа за всякакви книговедски проучвания.
Сериозен дял от научните изследвания и публикации и изобщо от живота на проф. Марин Ковачев заема краезнанието.
Първоначалните му трудове, отнасящи се до Велико Търново и региона, му изграждат репутация  на сериозен краевед и през 1971 г. той спечелва конкурс за научен сътрудник II степен по краезнание. От същата година е и член на научната секция по библиография при НБКМ.
Многобройните публикации по теоретични и практически въпроси на краеведската дейност, организирането и участието в конференции и семинари, сборниците по краезнание ,заслужено довеждат до избирането на Марин Ковачев за старши научен сътрудник II степен по краезнание. През 1991 г. проф. М.Ковачев става инициатор за създаването на единственото краеведско списание у нас “Архив за поселищни проучвания”, на което и до днес е главен редактор. През 1994 г. излиза  фундаменталната му монография “Местният периодичен печат в България като обект на краезнанието”, а от 1998 г.е председател на Съюза на краеведите в България.
Научните публикации на проф.Марин Ковачев по въпросите на краезнанието намират своето заслужено признание в Русия, САЩ, Германия и други европейски държави.
Резултатите от дългогодишната практическа, изследователска и преподавателска работа на проф. Марин Ковачев трайно са го утвърдили като законодател на съвременното българско краезнание.
Със своя огромен опит и познания проф.Марин Ковачев се ползва с авторитет и сред университетските преподаватели, учените и студентите. Като декан на свободния факултет и след това като създател и пръв ръководител на катедра “Библиотекознание, Библиография и Научна информация” във ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”,  той се е доказал като отличен мениджър и администратор.
Богатият му и колоритен речник, съчетан с младежка енергичност и харизма, му позволяват да  завладява и увлича непринудено аудиторията, което го прави желан събеседник и превръща наглед “сухите” учебни дисциплини в приятно преживяване. Доказателство за това е и големият брой дипломанти, чиито научен ръководител е проф.М.Ковачев.
Освен сериозен преподавател в лицето на проф.Марин Ковачев, студентите печелят и един свой голям приятел, който по всяко време е готов да откликне на техните проблеми и да помогне в решаването им. Човек, с когото освен за учебни въпроси и наука, може да се говори и за риболов, спорт, история, литература и събития от обществено-политическия живот.
Студенти на проф.Ковачев работят в почти всяка българска библиотека, в различни информационни центрове, както и много други практически и научни области, някой от които изобщо не си кореспондират с библиотечното дело. Но всички негови студенти с каквото и да се занимават, колкото и време да е минало от следването им, продължават да изпитват уважение и обич към проф.Марин Ковачев, а катедрата по Библиотекознание във ВТУ да наричат – “нашата  катедра”.
В навечерието на 70-годишнината на нашия професор Марин Ковачев, пожелавайки му здраве, щастие, успехи и още повече приятели, вглеждайки се в изминатия му житейски път, неволно се сещам за една мисъл на римския историк Тит Ливий:
“В тоя човек са съчетани толкова физически и духовни сили, че където и да се беше родил, той сигурно щеше да постигне своето щастие”.

 

С ЛЮБОВ КЪМ ХОРАТА И КНИГИТЕ. // Ж а ж д а (Сливен), 2004, № 2, с. 21 – 22.

Теодор Иванов

error: Забранено копирането без разрешение от автора !!