Начало » Публикации на преподавателите от катедра “Библиотекознание и масови комуникации” 2005-2009

Публикации на преподавателите от катедра “Библиотекознание и масови комуникации” 2005-2009

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Настоящият библиографски указател съдържа публикациите на научния състав на катедра „Библиотекознание и масови комуникации” при Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, за периода 2005 – 2009 г.

Включените книги, студии, статии, рецензии и интервюта, представят многообразието от теми, които са обект на дългогодишната изследователска дейност на преподавателите от катедрата.

Материалите са подредени в зависимост от научната степен или звание. Първо са представени трудовете на професорите, след това на доцентите и т.н.

Библиографските описания за отделните лица са обособени по следния начин:

 1. Книги (автор, съставител, редактор);
 2. Студии и статии в сборници;
 3. Студии и статии в периодични издания и сборници;
 4. За него / За нея.

В първия раздел са представени монографии, сборници, библиографски указатели, ръководства, на които членовете на катедрата са автори, съставители и редактори. Рецензиите са поместени до произведението, за което се отнасят.

Вторият раздел включва изследвания, публикувани в персонални или отраслови сборници, както и издания от международни и национални научни конференции, кръгли маси и др. форуми с подобен характер.

В третия раздел са представени статии от списания, вестници и периодични сборници.

Четвъртият раздел е включен в структурата само при наличие на публикации, засягащи жизнения и творческия път на конкретния учен.

Подреждането в отделните рубрики е хронологично – азбучно.

Указателят съдържа 273 книжни и електронни  публикации, които са дело на 13  хабилитирани и нехабилитирани преподаватели и докторанти.

Аналитико-синтетичната обработка на документалните източници е извършена съгласно действащите в България стандарти.

Библиографските описания са направени “de visu”, като съобразно спецификата на указателя са взети следните методични решения:

–  всички заглавия са представени с главни букви;

–  името на конкретния автор не се дублира;

– при колективни трудове, името на разглеждания автор е заменено с многоточие, а останалите са дадени в забележка;

– направените съкращения са съобразени със стандартите и терминологията на съответната научна област;

– еднаквите по съдържание публикации, са представени чрез сводно описание.

– на произведения, чиито заглавия не носят достатъчно информация, са направени справочни анотации.

За повишаване на информационно-търсещите възможности на указателя, всички библиографски единици са номерирани във възходящ ред с арабски цифри и са изработени именен и географски показалец.

Широкият тематичен диапазон на библиографския указател, позволява той да бъде успешно използван от научни работници, университетски преподаватели, студенти и специалисти от най-различни области на човешкото знание.

КОВАЧЕВ, Марин

професор

Книги (автор, съставител, редактор)

 1. КРАЕЗНАНИЕ. – В. Търново : Астарта, 2005. – 176 с.
 1. ПРАВОСЛАВИЕ И КРАЕЗНАНИЕ : Матер. от Втората нац. конф. : Православие и краезнание” / Състав…, Цонка Каснакова, Захарий Дечев. – В. Търново : Астарта, 2006. – 342 с.
 1. МОИТЕ КОРЕНИ И ВЪРХОВЕ. – В. Търново, 2007. – 144 с. : с ил.

Рец. : Рачо Илиев. Родословието, което не угасва. // Я н т р а  д н е с (В. Търново), № 61, 28 – 30 март 2008, с. 12.

 1. СБОРНИК В ЧЕСТ НА АТАНАС ПЕЕВ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС 70-ГОДИШНИНАТА МУ : Матер. от юбил. науч. сесия, проведена на 2 ноем. 2006 г. в гр. Добрич / Състав… – В. Търново : Астарта, 2007. – 256 с.
 1. КРАЕВЕДСКИ ПУБЛИКАЦИИ В ЛИТЕРАТУРНИЯ АЛМАНАХ „СТРУНА” ПРЕЗ ПЕРИОДА 1982 – 2007 г. : Матер. от нац. конф., провед. във връзка със 170-год. от организ. краевед. дейност в България / Състав. и ред… . – В. Търново : Астарта, 2008. – 236 с. : с ил.
 1. КРАЕЗНАНИЕТО – ИЗВОР НА РОДОЛЮБИЕ И ИСТОРИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ : Матер. от нац. конф., проведена по повод 170-год. организ. краев. дейност в България 23 – 23 ноем. 2007 г. Добрич / Състав… – В. Търново : Астарта, 2008. – 232 с. : с ил.
 1. МИНАЛОТО ОТБЛИЗО. – В. Търново : Астарта, 2008. – 84 с.
 1. ОТКРАДНАТИ МИСЛИ. – В. Търново : Астарта, 2008. – 72 с.
 1. СУХИНДОЛ : История, имена, факти, куриози. – В. Търново : Астарта, 2008. – 144 с. : с ил.
 1. БОГОВЕ И БОГИНИ. – В. Търново : Астарта, 2009. – 40 с.
 1. В СВЕТА НА КРЪСТОСЛОВИЦИТЕ. – В. Търново : Астарта, 2009. – 64 с.
 1. ОТКРАДНАТИ МИСЛИ. – 2. доп. изд. – В. Търново : Астарта, 2009. – 80 с.
 1. ХОРА И КНИГИ : Любопитни факти. Куриози. Парадокси. – 3. доп. изд. – В. Търново : Астарта, 2009. – 104 с. : с ил.

 

Студии и статии в научни сборници 

 1. ВЕЛИКО ТЪРНОВО И БЪЛГАРСКОТО КРАЕЗНАНИЕ. // И з в. РИМ – В. Търново, 20, 2005, с. 237 – 239.
 1. КРАЕВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА. МЕСТЕН ПЕЧАТ. ЛИТЕРАТУРА ЗА МЕСТНИ ДЕЙЦИ. // Т р е т и „Св. Николаевски” правосл. образов. четения. 3 дек. 2004 г. : Сб. докл и съобщ. – Бургас, 2005, с. 30 – 36.
 1. КРАЕЗНАНИЕТО – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ. // К р а е в. ч е т е н и я, Свитък І. – Казанлък, 2005, с. 15 – 21 ; П а к  т а м, Свитък ІІ. – Казанлък, 2006, с. 26 – 30.
 1. ХРИСТО ХАРИТОНОВ – КРАЕВЕДЪТ. // Ю б и л. с б. в чест на ст. н. с. д-р Хр. Харитонов. – В. Търново, 2005, с. 25 – 27
 1. ЗНАЧИМА ИЗЯВА НА ПЛЕВЕНСКИТЕ КРАЕВЕДИ. // К р а е в. сб. ІІ. – Плевен, 2006, с. 5 – 8.
 1. ИСТОРИЧЕСКАТА ТЕМА В КРАЕВЕДСКАТА БИБЛИОГРАФИЯ – ВЧЕРА И ДНЕС. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Съвр. аспекти на ист. тема в бълг. книга. – В. Търново, 2006, с. 78 – 83.
 1. ОТЗВУК ОТ КРАЕВЕДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ В КАЗАНЛЪК. // К р а е в. ч е т е н и я, Свитък ІІ. – Казанлък, 2006, с. 195 – 197.

Подпис : Диана Рамналиева. Интервю за в. „Искра”.

 1. РАДКА ИНДЖИЕВА : Краеведски четения : Свитък ІІ. // К р а е в. ч е т е н и я : Свитък ІІ. – Казанлък, 2006, с. 198 – 200.

Рец. за: Краеведски четения : Свитък ІІ : Матер. от Нац. науч. конф. „Казанлък в миналото и днес”, съст. На 27 и 28 окт. 2005 г. в гр. Казанлък, посв. на 10-год. от основ. на краев. д-во „Иван Енчев – Видьо”. – Казанлък : Ирита, 2006. – 226 с. : с ил.

 1. АТАНАС ПЕЕВ НА 70 ГОДИНИ. // С б. в чест на Атанас Пеев във връзка със 70-год. му. – В. Търново, 2007, с. 13 – 19.
 1. ПО СТЪПКИТЕ НА ЕДИН ДЪЛГОЛЕТНИК : Проф. Тодор Боров 30 ян. 1901 – 27 май 1993. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Пета Нац. науч. конф. 22 – 23 ноември 2006 г. : Посв. на 105 год. от рожд. на проф. Тодор Боров. В. Търново. – В. Търново, 2007, с. 18 – 21 ; П р и и с т о р.  к о р е н и : 70 – год. Андрей Печилков – книжовник, общественик, култ. деец. – Смолян, 2008, с. 432 – 435.
 1. ПРЕДГОВОР. // С б. в чест на Атанас Пеев във връзка със 70-год. му. – В. Търново, 2007, с. 5 – 6.
 1. ПЪРВИТЕ СТЪПКИ. // Димо М и н е в : Преподавател, учен и общественик. – В. Търново, 2007, с. 75 – 78.

26. МАРКО ВАЧКОВ – ЕДИН ГОЛЯМ БЪЛГАРИН. //  Ю б и л. с б. : Докл. И науч. съобщ от ІІ нац. науч. конф. „От рег. към нац”  на ИМ – П. Тръмбеш, посв. на 70-год. на чл. кор. проф. дмн Йордан Йорданов. – София, 2008, с. 477 – 484.

 1. ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА КРАЕВЕДСКА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ. // К р а е з н. – извор на родолюбие и ист. идент. – В. Търново, 2008, с. 9 – 16 ; К р а е в е д. публ. в лит. алманах „Струна” пред периода 1982 – 2007. – В. Търново, 2008, с. 11 – 19.
 1. ПЕРИОДИЧНИЯТ ПЕЧАТ НА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ДО КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА : БИБЛИОГРАФСКИ ПРОЧИТ. // П о л с к и Тръмбеш и Полскотр. край – минало, настояще и бъдеще : Изслед. и матер. от Нац. науч. конф., провед. на 7 септ. 2007 г. в Полски Тръмбеш по повод откриването на Истор. музей и Празника на града. – В. Търново, 2008, с. 38 – 39.
 1. [ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ] 15 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА КАТЕДРА „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ”. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. – В. Търново, 2008, с. 188 – 193.

 

Студии и статии в периодични издания и сборници

 1. С ПЛАМЪКА НА РОДОЛЮБИЕТО. // А р х и в п о с е л и щ.  п р о у ч в., 2005, № 1 – 2, с. 135 – 139.

За Атанас Пеев от Добрич.

 1. ПРАВОСЛАВИЕ – КРАЕЗНАНИЕ – УЧИЛИЩЕ. // А р х и в п о с е ли щ.  п р о у ч в., 2006, № 1-2, с. 3 – 13.
 1. БЪЛГАРИЯ МАРКО ВАЧКОВ”. // А р х и в п о с е л и щ.  п р о у ч в., 2007, № 3 – 4, с. 93 – 100.
 1. ПЕРИОДИЧНИЯТ ПЕЧАТ НА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ДО КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА : БИБЛИОГРАФСКИ ПРОЧИТ. // А р х и в п о с е л и щ.  п р о у ч в., 2007, № 3 – 4, с. 90 – 92.

ЗА НЕГО 

 1. СБОРНИК В ЧЕСТ НА ПРОФ. МАРИН КОВАЧЕВ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС 70-ГОДИШНИНАТА МУ : Матер. от науч. конф., провед. На 14-15 окт. 2004 г. във В. Търново / Състав. Елена Георгиева, Живка Радева, Теодор Иванов. – Велико Търново : Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий”, 2005 . – 290 с. : с ил.

Библиогр.  с. 219 – 272. 

 

МЛАДЕНОВА, Мария

професор

доктор на филологическите науки

 

Книги (автор, съставител, редактор)

 1. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ОТ 1878 ДО 1944 г. : История, теория, практика. – София : За буквите – О писменех, 2007. – 316 с.

Студии и статии в научни сборници

 1. БЪЛГАРСКАТА КНИГА В ЛИЧНАТА БИБЛИОТЕКА НА АКАД. ИВАН РАДЕВ. // Б и б л. – ч е т е н е- к о м у н и к а ц. : Съдбата на бълг. кн. : Нац. науч. конф. 25-26 ноем. 2004 г – В. Търново, 2005, с.  117 – 127.
 1. РОССИЙСКИЕ БИБЛИОТЕКОВЕДЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ В БОЛГАРИИ. // Р о л ь книгоизд. в развитии междунар. и культ. контактов : Матер. междунар. науч. конф. (Москва, 21-23 септ. 2005 г.). – Москва, 2005, с. 188 – 190.
 1. БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ НА ПРОФ. ДФН ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА. // М о д е р н. наратив : Интертекст. Пресичания. (Пробл. на бълг. лит. през ХХ век) : Сб. в чест на проф. Елка Константинова. – София, 2006, с. 412 – 493.
 1. БЪЛГАРСКИТЕ ЧИТАЛИЩА И БИБЛИОТЕКИТЕ ИМ В НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК. // К н. и безкниж. цивилизац. – София, 2006, с. 279 -283.
 1. ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ПРОФЕССОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА. // К н и г а : Исследованния и  матер., Вып. 85. – Москва, 2006, с. 151 – 155.
 1. ТОДОР БОРОВ КАТО ТЕОРЕТИК НА КАТАЛОГИЗАЦИЯТА. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Пета Нац. науч. конф. 22 – 23 ноември 2006 г. : Посв. на 105 год. от рожд. на проф. Тодор Боров. В. Търново. – В. Търново, 2007, с. 22 – 27.
 1. ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРИНОС В СВЕТОВНОТО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ. // Д ъ р ж а в а н а  д у х а, София, 2007, с. 603 – 606.

Рец. за : Библиотечная энциклопедия. – Москва : Пашков дом, 2007

 1. КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА НА СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ С ПРОФ. ИВАН Д. ШИШМАНОВ. // [С т о  д в а д е с е т  и  п е т] 125 години от рождението на Стилиян Чилингиров : 15 – 16 ноем. 2006, Шумен : Сб. доклади. – Щумен, 2007, с. 6 – 21.
 1. ПРОФ. ИВАН Д. ШИШМАНОВ – СТРОИТЕЛ НА БЪЛГАРСКОТО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ. // Д ъ р ж а в а н а  д у х а. – София, 2007, с. 478 – 489.
 1. ВЕЛИКО ЙОРДАНОВ И УЧАСТИЕТО МУ В ПЪРВИЯ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС НА БИБЛИОТЕКАРИТЕ И БИБЛИОГРАФИТЕ (12-30 ЮНИ 1929, РИМ, ВЕНЕЦИЯ И ФЛОРЕНЦИЯ). // П р о ф е с и я. Поприще. Признание : Юбил. сб., посветен на 65-год. на Радка Колева. – София, 2008, с. 127 – 140.
 1. ВОСПИТАННЫЙ ПРЯМЫМ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ : Интервю с проф. Юрием Николаевичем Столяровым по случаю его 70-летия. // Юрии Николаевич С т о л я р о в : Библиотр. Указат. : К 70-летию со дня рождения. – М., 2008, с. 211 – 220.
 1. BULGARIA`S NATIONAL LIBRARY ST. ST. CYRIL AND METHODIUS AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY. // I n f. – d o k u m. management and cooperation among the libraries in the Balkan countires. – Edrine, 2008, p. 373 – 377.

Съавт.: Plamena Zlatkova.

Студии и статии в периодични издания и сборници 

 1. ЗНАНИЯТА НОСЯТ ДИВИДЕНТИ? // З а б у к в и т е, № 21, ноем. 2005, с. 2.
 1. ЛИЧНАТА БИБЛИОТЕКА НА АКАДЕМИК ИВАН РАДЕВ. // Т р. СВУБИТ, 4, 2005, с. 147 – 164.
 1. ОКЕАНЪТ И ЛОДКАТА : Българските библиотеки по пътя на Европейския съюз. // З а  б у к в и т е – О писменех, № 21, ноем. 2005, с. 27.
 1. ПРЕДИСЛОВИЕ. // Т р. СВУБИТ, 4, 2005, с. 11 – 12.
 1. ПРИНОС КЪМ ФИЛОСОФИЯТА НА БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕТО. // Т р. СВУБИТ, 4, 2005, с. 457 – 464.

Рец. За : Гордана Стокич. Ка филозофиjи библиотекарства : Шеси Ширц – теориjи и пракси библиотекарства 20 века. – Панчево : Мали Немо, 2002. – 218 с.

 1. УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА АЛЕКСАНДРА ВРАНЕШ. // Т р. СВУБИТ, 4, 2005, с. 445 – 452.

Рец. за : Александра Вранеш. Високошколске библиотеке. – Београд : Унив. библ. „Светозар Маркович”, 2004. – 350 с.

 1. ВИЗИЯТА ЗА ПРОФЕСИЯТА НА БИБЛИОТЕКАРЯ, БИБЛИОТЕЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНОТО СЪЮЗЯВАНЕ. // Т р. СВУБИТ, 5, 2006, с. 163 – 204.
 1. ДВЕ ПРИНОСНИ КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕЧНАТА ЕТИКА. // Б и б л и о т е к а, 2006, № 5, с. 68 – 72.

Рец. за : Библиотечная этика в страна мира : Сб. кодексов / Состав. В. Р. Фирков, И. А. Трушина. – Санкт-Петербург : Рос. нац библ., 2002. – 156 с.; Современные проблемы библиотечной и информационной этики / Состав. Ю. П. Мелентьева, И. А. Трушина. – Санкт-Петербург : Рос. Нац. библ., 2006. – 244 с.

 1. ЗАРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАУКАТА ЗА КНИЖОВНИЯ ИМОТ В БЪЛГАРСКОТО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ ОТ КРАЯ НА ХІХ ДО СРЕДАТА НА 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК. // И з д а т е л, 2006, № 3 – 4, с. 30 – 51.
 1. СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕН ПРЕГЛЕД” И РОЛЯТА МУ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕТО ОТ НАЧАЛОТО ДО СЛЕДАТА НА 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК. // Б и б л и о т е к а, 2006, № 3-4, с. 49 – 47.
 1. БЪЛГАРИ В ЛАЙПЦИГ. // З а б у к в и т е – О писменех, 26 ноем. 2007, с. 25.

Слово при представянето на Клаудия Лукс – президент на ИФЛА.

 1. ЕДУАРД РУБЕНОВИЧ СУКИАСЯН – УЧЕН ОТ СВЕТОВНА ВЕЛИЧИНА : По случай 70 – годишнината му. // Т р. СВУБИТ, 6, 2007, с. 491 – 501.
 1. БИБЛИОТЕКОВЕД ОТ БОГА : По-случай 70-годишнината от рождението и 50 години активна творческа дейност на световноизвестния руски библиотековед проф. Ю. Н. Столяров. // Т р. СВУБИТ, 7, 2008, с. 201 – 215.
 1. СТОЛЯРОВ, Юрий. Възпитан съм да бъда прям и принципен : Интервю. // Б и б л и о т е к а, 2008, № 2, с. 21 – 26. ; Юрий Николаевич Столяров : Библиогр. указат. – М., 2008, с. 211 – 220.

По случай неговата 70-год.

 1. ИВАН Д. ШИШМАНОВ – ПЪРВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧИТАЛИЩНИЯ СЪЮЗ. // З а б у к в и т е – О писменех, № 29, 2008, с. 27.
 1. БИБЛИОГРАФИЯ ЗА ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ СТОЛЯРОВ. // Б и б л и о т е к а, 2009, № 2, с. 48 – 49.
 1. ИНИЦИАТИВА БОЛГАРСКОГО НАЦИОНАЛНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ „БОЛЬШОЕ ЧТЕНИЕ”. // Т р а д и ц и и и  и н о в а ц и и : К 50-летию сб. „Книга. Исследования и материалы” : Матер. ХІІ междунар. науч. конф. пробл. книговед. (Москва, 28 – 30 апреля 2009) : В 4 ч. : Ч. 2. – М., 2009, с. 129 – 134.
 1. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БОЛГАРИИ ИМЕНИ „СВ. СВ. КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ” В НАЧАЛЕ ХХІ В. : Сост. и пробл. развития. // Т р а д и ц и и и  и н о в а ц и и : К 50-летию сб. „Книга. Исследования и материалы” : Матер. ХІІ междунар. науч. конф. пробл. книговед. (Москва, 28 – 30 апреля 2009) : В 4 ч. : Ч. 2. – М., 2009, с. 51 – 53.
 1. ПРЪВ БИБЛИОТЕКОВЕД : В зората на родното библиотекознание. // З а б у к в и т е – О писменех, № 30, май 2009, с. 30.

За акад. Стоян Аргиров 

За нея

 1. БЪДИ ДОБЪР КЪМ ВСИЧКИ И ТЪРСИ ДОБРОТО У ВСЕКИ. // И з д а т е л, 2005, № 2-3, с. 22 – 28.

Подпис : Константина Недкова. [Интервю по случай 60-год].

 

 

ГЕОРГИЕВ, Лъчезар

доцент доктор

ръководител катедра „Библиотекознание и масови комуникации”

 

Книги (автор, съставител, редактор) 

 1. БИБЛИОТЕКИ, ЧЕТЕНЕ, КОМУНИКАЦИИ : Съдбата на бълг. кн. : Нац. науч. конф. 25-26 ноем. 2004 г. Състав. и науч. ред… – В.Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005. – 320 с.

Др. състав. : Калина Иванова, Десислава Андреева.

 1. КНИГОИЗДАВАНЕ И ФИЛОСОФСКА КУЛТУРА / Състав… – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005. – 319 с.

Др. състав.: Р. Данкова, Е. Данков

 1. БИБЛИОТЕКИ, ЧЕТЕНЕ, КОМУНИКАЦИИ : Съврем. аспекти на истор. тема в бълг. кн. : Четвърта Нац. науч. конф. 22-23 ноем. 2005 г., В. Търново. / Състав… ; Науч. ред… – В.Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006. – 264 с.

Др. състав.: Елена Георгиева, Георги Игнатов, Калина Иванова.

 1. БЪЛГАРСКО КНИГОИЗДАВАНЕ : Ретроспекции. Тенденции. Структури. Модели. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006. – 344 с.

Рец.: Евгения Русинова. Подстъп към историята на родното книгоиздаване. // И з д а т е л, 2007, №1–2, с.69–71.

 1. БИБЛИОТЕКИ, ЧЕТЕНЕ, КОМУНИКАЦИИ : Пета нац. науч. конф. 22-23 ноември 2006. Състав… . – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2007. – 283 с.
 1. КОМПОЗИЦИЯ НА КНИГАТА. . – София : Star Way, 2007. – 123 с.

Рец.: За съвременните композиционни принципи при оформлението на книгата. // И  з д  а  т  е л, 2007, № 3–4, с.3.

 1. СЕДЕМ ЕТЮДА ПО БЪЛГАРСКО КНИГОИЗДАВАНЕ. – В. Търново : Астарта, 2007. – 168 с.

Рец.: Нови книги на автори от катедра “Библиотекознание и масови комуникации при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. // И з д а т е л, 2007, №1–2, с.32.

 1. СТРУКТУРИ И МОДЕЛИ В БЪЛГАРСКОТО КНИГОИЗДАВАНЕ. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2007. – 292 с.

Рец.: Нови книги на автори от катедра “Библиотекознание и масови комуникации при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. // И з д а т е л, 2007, №1–2, с.28.

 1. БИБЛИОТЕКИ, ЧЕТЕНЕ, КОМУНИКАЦИИ : Шеста нац науч. конф., В. Търново, 15 – 16 ноем. 2007 : Посв. на 180 год. от рожд. на П. Р. Славейков / Състав.. – В. Търново : Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий”, 2008. – 376 с. : с ил.

Др. състав.: Калина Иванова, Теодор Иванов, Марина Маринова.

 1. КНИГА, КНИГОИЗДАВАНЕ И ПЕЧАТ. София : Star Way, 2008. – 128 с.
 1. КНИГА И КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЦЕС. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008. – 384 с.

Рец.: Излезе от печат „Книга и книгоиздателски процес”. // И з д а т е л, 2008, №3-4, с.55.

 

Студии и статии в научни сборници

 1. ЗА МИСИЯТА НА СПИСАНИЕ “ИЗДАТЕЛ”. // К н. и  н а ц. идент. : Втора науч. конф.. София, 1 ноември 2004 г. – С., 2005, с.420–421.
 1. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ. ВРЪЗКИ С ИЗДАТЕЛИ, ПЕЧАТАРИ, КНИГОРАЗПРОСТРАНИТЕЛИ. // С б. в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-год. му : Матер. от науч. конф., пров. на 14–15 октомври 2004 г. във Велико Търново. – В. Търново, 2005, с. 88 – 97.
 1. КОМПОЗИЦИОННИ ПОХВАТИ, ДЕТАЙЛИ И СИМВОЛИ В “СКАЗАНИЕ ЗА [ВРЕМЕТО НА] САМУИЛА” ОТ АНТОН ДОНЧЕВ. // Б ъ л г. лит. крит. за Антон Дончев. – С., 2005, с.216–227.
 1. ДИМО КЬОРЧЕВ КАТО РЕДАКТОР. // Димо К ь о р ч е в между лит. и полит. : Изследвания. Архив. Оценки. – В. Търново, 2005, с.89–99.
 1. НЕОБХОДИМИ СА ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА. // К н. и нац. идент. : Втора науч. конф. София, 1 ноември 2004 г. С.,  За буквите – О писменех, 2005, с.398–400.
 1. ПЕЧАТАРСКОТО ДЕЛО – УСКОРЕНИЕ И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ. // К н. и  н а ц. идент. : Втора науч. конф. София, 1 ноември 2004 г. – С., 2005, с. 86–100.
 1. ПЪТЕПИСНА ЛИТЕРАТУРА И ИЗДАТЕЛСКА ТРАДИЦИИЯ.  //  Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Съдбата на бълг. кн. : Нац. науч. конф. й 25-26 ноем. 2004 г. – В. Търново, 2005, с.75–102. .
 1. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКЦИИ В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО КНИГОИЗДАВАНЕ. // Б ъ л г а р и я в Е в р о п а – 2007. Междунар. науч.-практ. Конф. 2 – 4 юни 2006 г. – С., 2006, с.440–447.
 1. ЕВРОПЕЙСКИ ТЕНДЕНЦИИ В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО КНИГОИЗДАВАНЕ. // К н. и безкниж. цивилиз. : Трета нац. науч. конф. с междунар. участие. София, 1 ноември 2005. С., За буквите–О писменехь, 2006, с.514–520.
 1. ИСТОРИЧЕСКАТА ТЕМА В БЪЛГАРСКАТА КНИГА : Теми, издатели и поредици в съвременното ни книгоиздаване. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Съврем. аспекти на истор. тема в бълг. кн. : Четвърта Нац. науч. конф. 22-23 ноем. 2005 г., В. Търново. – В. Търново, 2006, с.7–43.
 1. КНИГИ И ПЕЧАТНИЦИ У НАС МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ : Характеристики, структури, тенденции. // К н. и безкниж. цивилиз. : Трета нац. науч. конф. с междунар. участие. София, 1 ноември 2005. – С., 2006, с.99–115.
 1. ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННИ ВИЖДАНИЯ. // К н. и  безкниж. цивилизац. : Трета нац. науч. конф. с междунар. участие. София, 1 ноември 2005. – С., 2006, с.491–492.
 1. БИЗНЕС СРЕДА НА КНИГАТА. // Б и з н е с с р е д а  н а  к н.  : Сб. доклади от научн. семинар книгоизд, провед. 23 ноем. 2004 г. във Ф-та по журн. и мас. комуник. на СУ “ Св. Кл. Охридски”, 2007. – С., 2007, с.82–92.
 1. БЪЛГАРСКОТО КНИГОИЗДАВАНЕ – ПОРИВИ НА ДУХА И ВИСОКА НА НРАВСТВЕНИТЕ ЦЕННОСТИ. // Д ъ р ж а в а на духа : Четвърта нац. науч. конф. с междунар. участие. София, 1 ноември 2006 г. – С., 2007, с.495–512.
 1. ВЪЗРОЖДЕНСКИЯТ ИЗДАТЕЛ ТОДОР ХРУЛЕВ – ЛИЧНОСТНА СЪДБА И КНИЖОВНИ ПРИНОСИ. // С л о в о и  в я р а : Междунар. науч. конф., посветена на 90-годишнината от рожд. на проф. Боню Ст. Ангелов. 18 – 19 октомври 2004 г., Стара Загора. – В. Търново, 2007, с.461 – 478.
 1. ЛИЧНИ И ФАМИЛНИ ИЗДАТЕЛИ МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Пета нац. науч. конф. 22-23 ноември 2006 – В. Търново, 2007, с.92–132.
 1. ОТ РЪКОПИСА КЪМ ИЗДАТЕЛСКАТА ТРАДИЦИЯ. ТЪРНОВСКАТА КНИЖОВНА ШКОЛА И НАЧАЛОТО НА БЪЛГАРСКАТА ПЪТЕПИСНА ТРАДИЦИЯ. // Т ъ р н. книж. школа. 8. Св. Евтимий, Патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. Осми международен симпозиум. Велико Търново, 14–16 октомври 2004 г. В. Търново, 2007, с.153–167 .
 1. ПЕЧАТНИЦИ, ИЗДАТЕЛИ И КНИГИ ЗА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ(В ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ).// П о л с к и  Т р ъ м б е ш  и  Полскотр. край : Изследвания и материали от Нац. науч. конф, провед. на 7 септ. 2007 г. в Полски Тръмбеш по повод откриването на Истор. музей и Празника на града. – В. Търново, 2007, с.40–47.
 1. КОМПОЗИЦИОННИ ОСОБЕНОСТИ И ОФОРМИТЕЛСКИ ПОДХОДИ В СЪВРЕМЕННАТА ДЕТСКА КНИГА У НАС. // Д е т с к а т а кн. на ХХI век и нейните чит. :  Сб. доклади от кръгла маса Сливен, май 2008 г. / Състав. Р. Петрова–Василева. –Сливен, 2008, с.83–100.
 1. ОСНОВАВАНЕ И ПЪРВИ СТЪПКИ НА УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”. // К н. и   к о м у н и к а ц. – от идеята до интерпретац. – В. Търново, 2008, с.11 – 40.
 2.  

Студии и статии в периодични издания и сборници 

 1. БОЯН БОЛГАР И НЕГОВИТЕ ПРИНОСИ КЪМ ПЪТЕПИСНАТА ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНАТА КНИГОИЗДАТЕЛСКА ТРАДИЦИЯ МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ. // И з д а т е л, 2005, № 1, с. 7 – 10 : с ил.

Рец. за: Боян Болгар. Обичани предели : Втора книга за родината. – София : Перун, 1944. – 216 с.

 1. ВЪЗРОЖДЕНСКИ ИЗДАТЕЛ С НЕОСПОРИМ ПРИНОС ЗА БЪЛГАРСКАТА КНИГА : 140 години от смъртта на Тодор Хрулев. // И з д а т е л, 2005, №2–3, с.53–62.
 1. ИЗДАТЕЛСКИ ПРОЦЕСИ МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ. // И з д а т е л, 2005, с.3–12 ; 2006, №1-2, с.2–11.
 1. ЗА СЪДБАТА НА НЯКОИ ЧАСТНИ ПЕЧАТНИЦИ ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКО СЛЕД 1947 г. // А р х и в п о с е л и щ.  п р о у ч в., 2006, №3–4, с.17–25.
 1. ДВЕ КНИГИ ОТ ЙОАН ПАВЕЛ II В БЪЛГАРИЯ : Страници от реперт. на Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”. // И з д а т е л, 2007, №3- 4, с.21–30.

104.ИЗДАТЕЛСТВО “ВЕЗНИ”(СТАРА ЗАГОРА – СОФИЯ) – УНИКАЛЕН ПРИНОС ЗА РОДНОТО КНИГОИЗДАВАНЕ. //  И з д а т е л, 2006, №34, с.2–10.

 1. ЗА МИСИЯТА НА ИЗДАТЕЛЯ, ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.// P r i n t – P a c k   m a g a z i n e, 2007,  №6, с.48–49 : с ил.

По случай 15-годишнината на катедра Библиотекознание и масови комуникации при Стопански факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий.

 1. ОСНОВАВАНЕ И ПЪРВИ СТЪПКИ НА УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”. // И з д а т е л, 2007, №1-2, с.6–22.
 1. ЦЯЛОСТЕН БИОГРАФИЧЕН ПОРТРЕТ НА ВЛАДИКАТА ГРИГОРИЙ ДОРОСТОЛСКИ И ЧЕРВЕНСКИ, СЪТВОРЕН ОТ ДВАМА АВТОРИ. // И з д а т е л, 2007, №3 4, с.64–65.
 1. ЦЯЛОСТНИЯТ ЗАВЪРШЕН ПОРТРЕТ НА ФИЛИП ТОТЮ, ОТРАЗЕН В ДВЕ КНИГИ ЗА НЕГО. : По повод 100-год. от смъртта на прослав. бълг. войвода. // И з д а т е л, 2007, №1 – 2, с.67–68.

Съавт.: Тодор Билчев

 1. В МОСКВА ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗАХА 280-ГОДИШНИНАТА НА АКАДЕМИЧНОТО КНИГОИЗДАВАНЕ В РУСИЯ. // И з д а т е л, 2008, №3-4, с.2-9.
 1. САТИРИКЪТ И КАРИКАТУРИСТЪТ ПЕТЪР БОРСУКОВ – НЕПРЕХОДНАТА ЕМБЛЕМА НА ЕДИН ВЕСТНИК И НА ЕДНА ДЪЛГОЛЕТНА ТРАДИЦИЯ. // И з д а т е л, 2008, №1-2, с.15-22.

 

За него 

 1. МИЛАНОВА, Магдалина. Лъчезар Георгиев : Биобиблиография / Състав. Магдалина Миланова ; Науч. ред. Ив. Александров ; С предг. Иван Александров. – В. Търново : Фабер, 2006. – 180 с. : с ил.

Рец. : Стела Асенова. Асенова, Стела. Две нови библиографски издания бяха представени във Велико Търново. // И з д а т е л, 2006, №3–4, с.22–23 ;   Библиографски издания, свързани със старата столица. // Б и б л.,  ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Пета Нац. науч. конф., В. Търново, 22 – 23 ноем. 2006. В. Търново, 2007, с.167–169. 

 

ГЕОРГИЕВА, Елена

доцент доктор 

Книги (автор, съставител, редактор)

 1. СБОРНИК В ЧЕСТ НА ПРОФ. МАРИН КОВАЧЕВ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС 70-ГОДИШНИНАТА МУ : Материали от науч. конф., 14-15 окт. 2004, В. Търново / Състав… – В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2005. – – 290 с. : с ил.

Др. състав.: Живка Радева, Теодор Иванов. Библиогр.  с. 219 – 272.

 1. БИБЛИОТЕКИ, ЧЕТЕНЕ, КОМУНИКАЦИИ : Съврем. аспекти на истор. тема в бълг. кн. : Четвърта нац. науч. конф. 22-23 ноем. 2005. / Състав. Лъчезар Георгиев и др. Велико Търново. – В. Търново, Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий”, 2006. – 264 с.

Др. състав.: Калина Иванова, Георги Игнатов.

 1. ГОЛЕМИТЕ БИБЛИОТЕКИ В СВЕТА. – В.Търново : Унив. изд.”Св. св. Кирил и Методий”, 2006. – 120 с..
 1. КНИГА И КОМУНИКАЦИЯ – ОТ ИДЕЯТА ДО ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА : Нац. кръгла маса по случай петнадесетгодишнината на Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 24-25 април 2007 / Състав… В. Търново, Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий”, 2008. – 181 с.

Др. състав.: Десислава Андреева, Малина Димитрова.

 

Студии и статии в научни сборници 

 1. АКАД. МИХАИЛ АРНАУДОВ И БЪЛГАРСКАТА КНИГА. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Съдбата на бълг. кн. : Нац. науч. конф. 25-26 ноемв. 2004 г., Велико Търново. – В. Търново 2005, с.266-276.
 1. ПРОФ. МАРИН КОВАЧЕВ В БЪЛГАРСКОТО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И КНИГОЗНАНИЕ. // С б. в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-год. му. Матер. от науч. конф., 14-15 окт. 2004, В. Търново. – В. Търново, 2005, с. 51-54.
 1. ЛИЧНАТА БИБЛИОТЕКА НА АКАД. МИХАИЛ АРНАУДОВ. // Акад. Михаил А р н а у д о в – ученият и творецът : Сб. науч. изсл. – С., 2006, с. 341-358
 1. ОБЩОДОСТЪПНАТА БИБЛИОТЕКА – ЕДИН ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ НА ОБЩНОСТТА В РЕГИОНА. // Б ъ л г а р и я в  Е в р о п а – 2007. Междунар. науч.-практ. конф. 2-4 юни 2006, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”- Стопански факултет и Иконом. инст. БАН. – С., 2006, с. 458-466.
 1. „ПОРАЖЕНИЕТО. ХРОНИКА ОТ КРАТКОТО СТОЛЕТИЕ” НА КОНСТАНТИН ИЛИЕВ-КНИГА С ДУХА И ПРОБЛЕМАТИКАТА НА ВРЕМЕТО. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Съврем. аспекти на истор. тема в бълг. книга : Четвърта Нац. науч. конф. 22-23 ноем. 2005. Велико Търново. – В. Търново, 2006, с. 171-178
 1. ЦЪРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНАТА КНИЖНИНА ВЪВ ФОНД „ЦЕННИ И РЕДКИ ИЗДАНИЯ” В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”- РУСЕ. // П р а в о с л. и к р а е з н. : Матер. от Втората нац. конф. „Православие и краезнание”, Стара Загора, 2006. – В. Търново, 2006, с. 279-289
 1. ЕДИН ДУХОВЕН ПАМЕТНИК ОТ ОСВОБОДИТЕЛНАТА РУСКО-ТУРСКА ВОЙНА 1877-1878 г. // К р а е з н. – извор на родолюб. и нац. идент.”, Добрич, 23-24 ноем. – В. Търново, 2007. с. 89-98.
 1. ЕЛИАС КАНЕТИ – ПРИМЕР ЗА ЕВРОПЕЙСКА СЪВМЕСТИМОСТ. // [П е т а] V Нац. науч. конф. с междунар. участие „Кирилицата в духовн. на европ. инф. цивилиз.„ София, 1.ХІ 2007 г. – С., 2007, с.
 1. ПРОФЕСИЯТА НА БИБЛИОТЕКАРЯ-ТВОРЧЕСКА ПРОФЕСИЯ И СЪДБА. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Пета нац. науч. конф. В. Търново, 22-23 ноемв. 2006. –В.Търново, 2007, с. 175-183.
 1. МИСИЯТА НА БИБЛИОТЕКИТЕ НА ХХІ ВЕК И КУЛТУРАТА. // Д ъ р жа в а  н а   д у х а. : Четвърта нац. науч. конф. с междунар. участие. София 1 номври 2006. –  С., 2007, с. 443-454.
 1. УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ИЗДАНИЯ НА ТРЕТОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ. // К н. и  к о м у н и к а ц. : Нац. кръгла маса „Книга и комуникация  – от идеята до интерпретацията” по случай петнадесетгодишнината на Унив. изд. „Св.Св. Кирил и Методий”-В. Търново, 24-25 април. – В. Търново, 2007, с. 68-78.
 1. ПОЗНАТИЯТ И НЕПОЗНАТИЯТ МАЙКЪЛ АРЛЕН. // П р о ф е с и я. Поприще. Призвание : Юбил. сб., посветен на 65-год. на Радка Колева. – С., 2008, с.260-269.
 1. ХУМАНИТАРНИ ПОЗИЦИИ НА БИБЛИОТЕКАТА В ОБЩЕСТВОТО. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : , Велико Търново, 15-16 ноем. 2007. – В. Търново, 2008, с. 194-206.

 

Студии и статии в периодични издания и сборници 

 1. УПРАВЛЕНИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА КАТО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН, ОБРАЗОВАТЕЛЕН, КУЛТУРЕН И НАУЧЕН ИНСТИТУТ. //  И з д а т е л, 2005, №2-3, с. 108-110.

Рец. за: Иванка Янкова. Модерната библиотека : Мястото на Университетската библиотека в съвременното образование. София :  Унив. изд. „Св. Климент Охридски”,  2004. – 136 с.

 1. АКАД. МИХАИЛ АРНАУДОВ И ПЕТЪР ОДЖАКОВ – РУСЕНЦИ, НАРИЧАНИ ЕВРОПЕЙЦИ. // А р н а у д о в с б. : Доклади и съобщения, 4, 2006 , с. 273- 281.
 1. СТИХИЯТА НА ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ И ДУХОВНОТО МНОГООБРАЗИЕ НА ТВОРЕЦА. // И з д а т е л, 2006, №1–2, с.73–75.

Рец. за:  Лъчезар Георгиев. Стихия : Новели. –  Велико Търново : Фабер, 2006. –  335 с. : с ил. и портр.

 1. ИСТОРИЯТА НА ЕДНА КНИГА-ДУХОВЕН ПАМЕТНИК ОТ РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА 1877-1878 г. // А л м а н а х за истор. на Русе, 8, 2008, с.16-28.

 

 

ГЪЛЪБОВА, Севдалина

доцент доктор 

Книги (автор, съставител, редактор) 

 1. ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ТЕСТОВЕ / Състав… – София : За буквите – О писменехь, 2006. – 323 с.
 1. РЕФЕРИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ. – София : За буквите – О писменехь, 2006. – 183 с.

Съавт.:  Искра Арсенова.

 1. БДС ЗА БИБЛИОТЕЧНАТА, ИНФОРМАЦИОННАТА И ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ : Реф. сборник. – София : WINI – 1837, 2007. – 128 с.
 1. СПРАВОЧНИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 2008/2009 С ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ / Състав… – София : WINI – 1837, 2008. – 64 с. 

Студии и статии в научни сборници 

 1. КАЧЕСТВО НА ДИГИТАЛНАТА СРЕДА И НОВИТЕ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ. // Т р. СВУБИТ , 4, 2005, с. 67-75.
 1. ОПТИМИСТИЧНА ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО. // „За буквите – О писменехь”, № 21, ноем. 2005, с.2. 
 1. СВУБИТ – ЕВРОПЕЙСКА ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО. // Б и б л и о т е к а, 2005, № 5, с. 35-40.
 1. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НАУЧНОЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ СЕРИИ ISO 9000. // Р о л ь книгоизд. в развития междунар. науч. и культ. контактов, Москва, 21-23 сентебря 2005 : Междунар. науч. конф. – Москва, 2005, с. 79-82.
 1. ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. // Н о в и  и н ф. технол. в образоват. Процес : Науч. семинар, Долна баня, 31 март и 1 април 2006. – София, 2006, с. 379-86.
 1. ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НА НАУЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ. // Т р. СВУБИТ , 5, 2006, с. 136-161.
 1. НЕКНИЖНОТО БИТИЕ НА КНИГАТА. // К н. и безкниж. цивилизац. : Нац. научна конф. с междунар. участие, София, 1 ноември 2005. – София, 2006, с. 81-89.
 1. НОВИТЕ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ПРАВНАТА ИМ ЗАКРИЛА КЪМ 2007 г. // Б ъ л г. в Европа – 2007 : Междунар. науч.-практ. Конф. Дряновски манастир, 2-4 юни 2006. – София, 2006, с. 467-474.        

 АРГИРОВА–ГЕРАСИМОВА, М и др. Периодичните издания – магистрала на хуманитарното знание / М. Аргирова-Герасимова, … // Д ъ р ж а в а на духа”. София, 1 ноември 2006 : Н а ц. науч. конф. с междунар. участие. – София, 2007, с. 463-471.

 1. ЕВРОПЕЙСКИ ПОДХОД В РАЗВИТИЕТО НА СТАНДАРТИЗАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО. // Б ъ л г. в ЕС : Първи стъпки, В. Търново, 25-27 май 2007: Юбил. науч.-практ. конф. : – София, 2007, с. 465-476.
 2. ИНТЕРЕСЪТ КЪМ СВУБИТ. // „З а б у к в и т е – О писменехь”, № 25, ноем. 2007. с.
 1. НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ, СТРУКТУРИ И ПРОГРАМИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ. // Т р. СВУБИТ , 6, 2007, с. 11-41.
 1. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА, СВЯЗАННОГО С ИЗДАТЕЛЬСКИМ ДЕЛОМ В БОЛГАРИИ. // Н а у ч. к н. на постсоветском пространстве : Междунар. науч. конф. , Москва, 19-21 сентебря 2007. – Москва, 2007, с. 156-162. 
 1. РОЛЯТА НА СЕРТИФИКАЦИЯТА В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО. // Научен семинар: Нови информационни технологии в образователния процес, Чифлика, 11-13 април 2007. – София, 2007, с. 61-83.
 1. ХУМАНИТАРНОТО ЗНАНИЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ : Норматив. база на интелект. собств. // Д ъ р ж а в а на духа”. София, 1 ноември 2006: Нац. науч. конф. с междунар. участие. – София, 2007, с. 346-364.
 1. ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В СВУБИТ. // К и р и л и ц а т а в духовн. на европ. инф. цивилиз. : Нац. науч. конф. с междунар. участие, София, 1 ноември 2007. – София, 2008, с. 502-514.
 1. МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ ЗА СТАНДАРТИ И НЕЙНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ. //: Б и б л. – ч е т е н е – к о м у н и к а ц. : Национална научна конференция, В. Търново, 15-16 ноември 2007. – В. Търново, 2008, с. 244-250. 
 1. 154. РОЛЯТА НА PATLIB И IP POINT В СФЕРАТА НА ИНХОРМАЦИОННИТЕ УСЛУГИ. БАЗА ДАННИ ESPASE-PRECES, ДОСТЪПНА ЧРЕЗ IP POINTA НА СВУБИТ.// Нови инф. техн. в образоват. Процес : Научен семинар, Слънчев бряг, 8-10 май 2008. – София, 2009, с. 151-162.

Съавт.: Е. Игнатова. 

 

БЕНБАСАТ, Алберт 

доцент доктор 

Книги (автор, съставител, редактор)

 1. „ЕВРОПЕЕЦЪТ” БАЙ ГАНЮ И СВЕТЛИЯТ МИТ ЗА ЩАСТЛИВЕЦА. – София: ЛИК, 2005. – 120 с.
 1. БИЗНЕС СРЕДА НА КНИГАТА : Сб. с докл. от науч. семинар по книгоизд., проведен на 23 нем. 2004 г. във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” / Състав… – София : Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2007. – 198 с.

Др. състав.: В. Вълканова, П. Филева.

 1. ПО ВЪПРОСА ЗА КНИГАТА. – София : Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2008. – 356 с.
 1. БАРУХ, Арманд. Януарска пролет : Разкази / Арманд Барух ; Състав. Виктор Барух, … ; Предг…, Людмил Стоянов. – София : Бълг. писател, 2008. – 348 с.

Студии и статии в научни сборници

 1. ЛИТЕРАТУРАТА КАТО ВЕЩ. // И з в. Нац. лит. музей, 3, 2005, с. 7 – 13.
 1. ПОСЛЕСЛОВ. // Д И М О В, Янко. Зимен прозорец : Лирика. – София, 2005, с. 73 – 75.
 1. ПРАВОРАЗБРАНАТА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ : Или за началото на българското масово книгоиздаване. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Съдбата на бълг. кн. : Нац. науч. конф. й 25-26 ноем. 2004 г. – В. Търново, 2005, с. 62 – 74.
 1. ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И КНИГОИЗДАВАНЕ : Или за правилата на играта. // К н. и безкниж. цивилизац : Сборник. –  София, 2006, 505-513.
 1. ПАРАЛЕЛНОТО КНИГОИЗДАВАНЕ : Книгата и вестникът. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Пета Нац. науч. конф. 22 – 23 ноември 2006 г. : Посв. на 105 год. от рожд. на проф. Тодор Боров. В. Търново. – В. Търново, 2007, с. 83 – 91.
 1. БЪЛГАРСКАТА КНИГА – КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА. // Б и б л., четене, комуникац. : Шеста нац. Науч. Конф., В. Търново, 15-16 ноем. 2007 г. : Посветена на 180 г. от рожд. на П. Р. Славейков / Състав. Лъчезар Георгиев и др. – В. Търново, 2008, с. 179 – 187.
 1. ЗА АРМАНД БАРУХ – ПРИСТРАСТНО. // Б А Р У Х, Арманд. Януарска пролет / Арманд Барух ; Състав. Виктор Барух, … – София, 2008.
 1. ЗА И ПРОТИВ “ГУГЪЛИТЕ”. // К н. и  к о м у н и к а ц. : Нац. кръгла маса по случай петнадесетгод. на унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 24-25 април 2007 г. – В. Търново, 2008, с. 82 – 87. 

Студии и статии в периодични издания и сборници

 1. АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА ПЕРИОДИКА. // К р и т. и х у м а н., 2005, № 19, с. 15-29.
 1. ДИАГНОЗА – ДИЛЕТАНТСТВО И ПЕЧАЛБАРСТВО. // П о л и т и к а, № 51, 9-15 апр. 2005, с. 41.
 1. ИЗХОД ЗА УНИВЕРСИТЕТСКАТА КНИГА. // К у л т у р а, № 9, 11 март 2005, с. 11.
 1. ПЕЧАЛБАРСТВО И ДЪРЖАВНО БЕЗХАБЕРИЕ. // Де т о н а ц и я, № 5, май 2005, с. 1, 21.
 1. (ЛЪЖЕ)ЖЪЛТАТА ПРЕСА В БЪЛГАРИЯ. // P r i n t – P a c k Magazine, 2006, № 5, с. 22-24.
 1. УПРАВЛЯВАЩИТЕ НИ НЕ ОБИЧАТ КНИГИТЕ. // К у л т у р а, № 28, 21 юли 2006, с. 3.
 1. КНИГИ ЗА КНИГОИЗДАТЕЛСКИЯ БИЗНЕС. // P r i n t – P a c k Magazine, 2007, № 3, с. 46 – 48.

Рец. за:  Бизнес среда на книгата : Сб. с докл. от науч. семинар по книгоизд., проведен на 23 нем. 2004 г. във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” / Състав. Алберт Бенбасат, В. Вълканова, Петранка Филева. –  София : Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2007. – 198 с. ; Антел Манчев. Издателски договори за литературни произведения. – София : Сиела, 2007. – 163 с.

 1. ОПИТОМЯВАНЕТО НА ДУМИТЕ В ОБРАЗИ. // P r i n t – P a c k Magazine, 2007, № 5, с. 36 – 39.

Рец. за: Христо Кърджилов. Котки в квартал Страх. – София : Изток-запад, 2007. – 22о с. : с ил.

 1. ПАНАИРЪТ НЕ Е КНИЖАРНИЦА : Втора серия. // P r i n t – P a c k Magazine, 2007, № 1, с. 48 – 39.
 1. ЩЕ СЕ ОКАЖЕ ЛИ ПРАВ БРЕДБЪРИ? : Комиксът – мост между цивилизацията на словото и образа. // P r i n t – P a c k Magazine, 2007, № 6, с. 40 – 43.
 1. ЕРОТИКА ПО ПОЩАТА. // P r i n t – P a c k Magazine, 2008, № 2, с. 46- 50.
 1. ЗА ВАЛЕРИ ПЕТРОВ : По конспект // P r i n t – P a c k Magazine, 2008, № 1, с.
 1. МАФИЯ – КНИГА – МЕДИЯ – БУМ! // К у л т у р а, № 19, 23 май 2008.
 1. НА КНИЖЕН ПАНАИР В СОЛУН. // P r i n t – P a c k Magazine, 2008, № 3, с. 48 – 51.
 1. КНИЖНИЯТ “СЛАВЕЙКОВ” – ПОМРЪКНАЛА СЛАВА И НЕЯСНО БЪДЕЩЕ. // К у л т у р а, № 1, 9 ян. 2009, с. 5.
 1. С ОТГОВОРНОСТ ПРЕД “ЛИЦЕТО” НА КНИГАТА. // Б и б л и о т е к а, 2009, № 1, с. 56 – 58.

Рец. за: Антоанета Тотоманова. Книгата и нейното “лице”. София : НБКМ, 2008. – 272 с. 

 

 

КОВАЧЕВ, Александър

главен асистент доктор

 Книги (автор, съставител, редактор)

 1. СПАРТЯНОВА-РАШКОВА, БЕЛОСЛАВА. Константин Кисимов : Био-библиогр. / Състав. Белослава Спартянова-Рашкова ; Библиогр. ред… – В. Търново : АСТАРТА, 2006. – 144 с. : с ил., 1 л. портр. 
 1. ДИМИТЪР ФИЛИПОВ : Био-библиогр. / Състав… – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2007. – 116 с. : с сн., 1 л. портр.

Студии и статии в научни сборници

 1. ПРОФ. ДФН Д-Р Х. К. ХИЛМАР ВАЛТЕР : Био-библиогр. / Състав… // Сб.от колоквиума по повод 70-год. на проф. Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” : (Под патронажа на ректора на ВТУ). В. Търново, 2005, с. 435-465.
 1. МАРИН ДРИНОВ И БЪЛГАРСКАТА БИБЛИОГРАФИЯ. // Библ., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Съдбата на бълг. книга : Нац. науч. конф. 25–26 ноем. 2004 г., В. Търново – В. Търново, 2005, с. 299-303.
 1. Книжовникът Йордан Кулелиев. / / Науч. изсл. в чест на проф. д-р Боян Байчев : По случай неговата 70-год. – В. Търново, 2005, с. 583-593.
 1. ПРОФ. МАРИН КОВАЧЕВ : Биобиблиогр. // Сб. в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-год. му : Матер. от науч. конф., пров. на 14–15 окт. 2004 г. във Велико Търново. – В. Търново, 2005, с. 219-272.
 1. Моско Москов през погледа на библиографа. // Моско Москов : Юб. сб. 140 г. от рожд. му. : Науч. конф., Велико Търново, 2003. – В. Търново, 2005, с. 131–140.
 1. ПУБЛИКАЦИИ НА ПРОФ. Д-Р Боян Байчев : [Био-библиогр.] / Състав… // Науч. изследв. в чест на проф. д-р Боян Байчев : По случай неговата 70-год. – В. Търново, 2005, с. 21-45.
 1. СПИСАНИЕ “БЪЛГАРСКА СТАРИНА” НА ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ – ПЪРВО КРАЕВЕДСКО СПИСАНИЕ У НАС. // Сб. в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-год. му : Матер. от науч. конф., пров. на 14–15 окт. 2004 г. във Велико Търново. – В. Търново, 2005, с. 158-164.
 1. БИБЛИОГРАФИЯТА В СБОРНИЦИТЕ “КАЗАНЛЪК В МИНАЛОТО И ДНЕС”. // Краев. ч е т е н и я. Свитък II : Матер. от нац. научна конф. „Казанлък в миналото и днес”, съст. на 27 и 28 окт. 2005г. в гр. Казанлък, посв. на 10 год. от основ. на краев. д-во „Иван Енчев-Видьо”. – Казанлък, 2006, с. 43-54.
 1. БИБЛИОГРАФСКИ АСПЕКТИ НА ЛИТЕРАТУРАТА ПО ПРАВОСЛАВИЕ В ИЗМЕНЯЩАТА СЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА. // Правосл.и краезн. : Матер. от Втората нац. конф. „Православие и краезнание” Ст. Загора, 2006. – В. Търново, 2006, с. 260-268.
 1. КОЙ Е СЪСТАВИТЕЛЯТ НА ПЪРВАТА САМОСТОЯТЕЛНА КРАЕВЕДСКА БИБЛИОГРАФИЯ В БЪЛГАРИЯ. // Библ., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Съврем. аспекти на истор. тема в бълг. книга : Четвърта Нац. науч. конф. 22 – 23 ноем. 2005 г., В. Търново. – В. Търново, 2006, с. 222-232.

За  о.з. капитан І ранг Сава Иванов.

 1. КРАЕВЕДСКАТА ДЕЙНОСТ НА ИВАН БОГОРОВ. // Изв. РИМ – Велико Търново, 21, 2006, с. 245-256.

Докум. свед., свидетелстващи за интересите му към краезн. у нас.

 1. БЪЛГАРСКА МУЗЕОЛОГИЯ – ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ И БИБЛИОГРАФСКИ ИЗМЕРЕНИЯ. // Краезн. – извор на родолюбие и истор. идент. : Матер. от нац. науч. конф., пров. по повод 170-год. на организ. краев. дейност в България 23–24 ноем. 2007 г. Добрич. – В. Търново, 2008, с. 33-42.
 1. ДИМО МИНЕВ – БИБЛИОГРАФСКА СКИЦА. // Димо Миневпреподавател, учен и общественик. – В. Търново, 2007, с. 53-60.
 2. ПЕРСОНАЛНАТА БИБЛИОГРАФИЯ В СТРУКТУРАТА НА БИБЛИОГРАФИЯТА. // Библ, ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Пета Нац. науч. конф., 22-23 ноември 2006г. : Посветена на 105 год. от рожд. на проф. Тодор Боров. – В. Търново, 2007, с. 170-174.
 3. ВЕСТНИЦИТЕ НА П. Р. СЛАВЕЙКОВ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО (Библиографски прочит) // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. Шеста Нац. науч. конф. Велико Търново, 15-16 ноември 2007 г. : Посв. на 180 г. от рожд. на П. Р. Славейков. – В. Търново, 2008, с. 103-109.

Студии и статии в периодични издания и сборници

 1. ПЪРВАТА КРАЕВЕДСКА БИБЛИОГРАФИЯ В БЪЛГАРИЯ. // Архив поселищ. проучв., 2005, № 3 – 4, с. 95-106.
 1. ОЩЕ ЕДИН ПРИНОС В БЪЛГАРСКАТА ЕТНОЛОГИЯ. // Архив поселищ. проуч.,2006, № 1 – 2, с. 91-94. 

 

РАДЕВА, Живка

научен сътрудник І степен доктор

 Книги (автор, съставител, редактор)

 1. СБОРНИК В ЧЕСТ НА МОСКО МОСКОВ : По случай 140 години от рождението му / Състав и ред. Й. Алексиев, …. – В. Търново : Пик, 2005. – 208 с.
 1. СБОРНИК В ЧЕСТ НА ПРОФ. МАРИН КОВАЧЕВ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС 70-ГОДИШНИНАТА МУ : Материали от научна конференция, проведена на 14-15 окт. 2004 г. във Велико Търново / Състав. Елена Георгиева, …, Теодор Иванов. – В. Търново : Фабер, 2005. – 288 с.

Библиогр.  с. 219 – 272.

 1. КАРАМИХОВА, Христина. Вестник “Янтра” 1935-1937 г. : Библиогр. / Състав. Христина Карамихова ; Ред. … – В. Търново : Нар. библ. Петко Славейков, 2006. – 104 с.
 1. ПАВЛОВА, Виолета. Изследвания и публикации на музейните специалисти. 1991 – 2006 : Биобиблиографски справочник / Състав. Виолета Павлова ; Ред. … – В. Търново : ДАР : РХ, 2007. – 248 с.
 1. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ 1907 – 2007 : Биобиблиография / Състав… ; Ред. Р. Пенчева. – В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, Къща – музей Емилиян Станев, 2007. – 388 с. 

Студии и статии в научни сборници

 1. ИЗ ИСТОРИЯТА НА КЬОРЧЕВИЯ РОД. // Димо К ь о р ч е в между лит. и полит. : Изследвания : Архив : Оценки. – В. Търново, 2005, с. 11-15.
 1. ПРОФ. МАРИН КОВАЧЕВ, БИБЛИОГРАФИЯТА И КРАЕВЕДСКАТА ДЕЙНОСТ В НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “П. Р. СЛАВЕЙКОВ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО. // С б. в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-год. му. – В. Търново, 2005, с. 28-31.
 1. БЪЛГАРСКИТЕ МЕМОАРНИ КНИГИ (1878-1944 Г.) КАТО БИОГРАФИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДУХ. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Съдбата на бълг. кн. : Трета нац. науч. конф.. 25-26 ноем. 2004 г. – В. Търново, 2005, с. 220-228.
 1. САВА ДОБРОПЛОДНИ И БЪЛГАРСКАТА КРАЕВЕДСКА МЕМОАРИСТИКА. // [С т о о с е м д е с е т  и  п е т]185 години от рождението на Сава Доброплодни : Сб. докл. от юбил. науч. сесия. 1-2 дек. 2005 г. – Сливен, 2005, с. 106-114.
 1. ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ПРОСПЕРИТЕТ, ВЪСТАНИЯТА И СОЦИАЛНИЯТ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИТЕ СПОРЕД МЕМОАРНИТЕ КНИГИ. // Б ъ л г а р и я и Е в р о п а – 2007 : Междунар. Науч.-практ. Конф. 2-4 юни 2006 г. – С., 2006, с. 426-432.
 1. ИСТОРИЧЕСКАТА ТЕМА И КНИГИТЕ ЗА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ КРАЙ (1985-2005 ГОДИНА). // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Съврем. аспекти на истор. тема в бълг. кн. : Четвърта нац. науч. конф. 22-23 ноем. 2005 г. – В. Търново, 2006, с. 114-120.
 1. МАНАСТИРИТЕ В ИНТИМНИЯ СВЯТ НА БЪЛГАРИНА. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ МЕМОАРНИТЕ КНИГИ (1878-1944 Г.). // П р а в о с л. и к р а е з н. : Матер. от Втората нац. конф. “Православие и краезнание”, Ст. Загора 2006. – В. Търново, 2006, с. 275-278.
 1. МОЦАРТ В БЪЛГАРИЯ : Избр. библиогр. // A m a d e u s Genius : Звуци, които се обичат. – В. Търново, 2006, с. 211-216.
 1. ОПИТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕМОАРИ С ОГЛЕД НА КРАЕВЕДСКИТЕ МАТЕРИАЛИ В ТЯХ. // Б и б л.  д и с к у  р с и : Юбил. сб., посв. на 60-год. на Александра Дипчикова. – С., 2006, с. 206-213.
 1. СПОМЕНЪТ ЗА ДЕТСТВОТО КАТО ПОЗНАНИЕ ЗА КРАЯ : НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ СЛЕДОСВОБОЖДЕНСКИТЕ МЕМОАРИ. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Пета нац. науч. конф. 22-23 ноем. 2006 г. – В. Търново, 2007, с. 272-279.
 1. БИБЛИОГРАФИЯ НА СЕЛО ПАВЕЛ. // Село П а в е л, Великотърновско : Изследвания, документи, спомени. – В. Търново, 2007, с. 436-456.

Съавт.: Валентина Иванова.

 1. ЗА ПРИРОДАТА НА СЛЕДОСВОБОЖДЕНСКИТЕ МЕМОАРИ С КРАЕВЕДСКО СЪДЪРЖАНИЕ. // И з д а т е л, 2007, № 4, с. 32 – 38.
 1. ГЕНЕЗИС НА КРАЕВЕДСКАТА МЕМОАРИСТИКА (1878-1944 Г.). // П р о ф е с и я, поприще, призвание : Юбил. сб., посв. на 65-год. на Радка Колева. – С., 2008, с. 253-259.
 1. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ В СЛЕДОСВОБОЖДЕНСКАТА МЕМОАРИСТИКА. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Шеста нац. науч. конф.. 15-16 ноем. 2007 г. – В. Търново, 2008, с. 82-89. 

 

АНДРЕЕВА, Десислава

старши асистент

Книги (автор, съставител, редактор)

 1. БИБЛИОТЕКИ, ЧЕТЕНЕ, КОМУНИКАЦИИ : Съдбата на бълг. книга : Нац. науч. конф. 25 – 26 ноем. 2004 г. В. Търново / Състав. Лъчезар Георгиев, Калина Иванова, … ; Науч. ред. Лъчезар Георгиев. – В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2005. – 320 с. : с ил.
 1. КНИГА И КОМУНИКАЦИЯ – ОТ ИДЕЯТА ДО ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА : Нац. кръгла маса по случай петнадесетгод. на Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 24-25 април 2007 г. / Състав. Елена Георгиева, …, Малина Димитрова. – В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2008. – 181 с.

Студии и статии в научни сборници

 1. [АВТОБИОГРАФИЧНИТЕ] ХИПОСТАЗИ НА РАКОВСКИ. // С б. в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-год. му : Матер. от науч. конф., провед. на 14-15 октомври 2004 г. във В. Търново. – В. Търново, 2005, с.192-207 ; LiterNet. 05.12.2004. <http://www.liternet.bg/publish11/d_andreeva/rakovski.htm> (15.06.2009).
 1. СМИСЪЛЪТ НА ЛИПСВАЩИЯ ТЕКСТ (ТАЙНАТА НА “ПИСМОТО” В НЯКОИ АВТОБИОГРАФИЧНИ ТВОРБИ НА Г. РАКОВСКИ). // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Съдбата на бълг. кн. : Трета нац. науч. конф., Велико Търново, 25-26 ноември 2004. – В. Търново, 2005, с. 286-298.
 1. БЪЛГАРИЯ ПРЕД ЕВРОПА – 130 ГОДИНИ ПО-РАНО (МЕДИЙНАТА РЕЦЕПЦИЯ НА ЕДНА ОТЛОЖЕНА СРЕЩА). // Б ъ л г а р и я в Е в р о п а – 2007 : Междунар. науч.-практ. конф. 2-4 юни 2006 г. – С., 2006, с. 475 – 483 ; LiterNet. (03.01.2007). <http://www.liternet.bg/publish11/d_andreeva/bylgariia.htm> (15.06.2009).
 1. ДВА НАРОДНИ ОБИЧАЯ, ОПИСАНИ В МЕМОАРИТЕ НА ПАНДЕЛИ КИСИМОВ. // Е т н о л о г. вчера, днес и утре (Изсл., посветени на 65-год. юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). – Велико Търново, 2006, с. 137 – 159.
 1. КРИМИНАЛНАТА НОВИНА В ЕДИН БЪЛГАРСКИ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ВЕСТНИК. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Съврем. аспекти на истор. тема в бълг. кн. Четвърта Нац. науч. конф. 22 – 23 ноември 2005 г., В. Търново. – В. Търново, 2006, с. 204 – 221.
 1. ПОРТРЕТИ НА КНИГАТА – В ОГЛЕДАЛОТО НА ИНТЕРНЕТ. // К н. и „безкниж.” цивилизац. : Трета нац. науч. конф. с междунар. участие. София, 1 ноември 2005 г. – С., 2006, с.144-156 ; LiterNet, 31.07.2006.<http://www.liternet.bg/publish11/d_andreeva/portrety.htm> (15.06.2009).
 1. БЪЛГАРИЯ В БЛОГОСФЕРАТА: КЪМ ПОДСТЪПИТЕ НА ГРАЖДАНСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА. // Б ъ л г а р и я в ЕС : Първи стъпки : Юбил. науч.-практ. конф. 25 – 27 май 2007 г. – С., 2007, с.483 – 492.
 1. ЗА СТИЛИСТИКАТА НА ЕДИН ВЪЗРОЖДЕНСКИ ВЕСТНИК („ДЕН”, 1876). // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Пета Нац. науч. конф. 22 – 23 ноември 2006 г. : Посв. на 105 год. от рожд. на проф. Тодор Боров. В. Търново. – В. Търново, 2007, с. 254 – 266.
 1. ЗА НЕОСВЕТЕНИТЕ КЪТЧЕТА НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО НИ НАСЛЕДСТВО (ИВАН СТОЯНОВ. ПОЛИТИЧЕСКИ ИДЕИ НА ТАЙНИЯ ЦЕНТРАЛЕН БЪЛГАРСКИ КОМИТЕТ). // Г о д. Общобълг. к-т и фондация „Васил Левски”,10, 2008, с.308 – 312.
 1. РИЦАРЯТ ОТ АРИЕРГАРДА (ВЕСТНИК „СУТРИНА”). // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Шеста Нац. науч. конф., Велико Търново, 15 – 16 ноември 2007 г. : Посв. на 180 год. от рожд. на П. Р. Славейков. – В. Търново, 2008, с. 251 – 271.
 1. СЛУХЪТ ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ : ОСОБЕНА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ РАЗГОВОР НА НАЦИЯТА. // К н.  и   к о м у н и к а ц. – от идеята до интерпретац. : Нац. кръгла маса по случай петнадесетгод. на Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 24-25 април 2007 г. – В. Търново, 2008, с.142 -153.
 1. ЦАРИГРАДСКИЯТ ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХІХ ВЕК: ПРАКТИКИ НА ОЦЕЛЯВАНЕТО. // Б ъ л г. във войните за нац. освоб. и обедин. 1876 – 1919 : Докл. и съобщ. от Нац. науч. конф. (Плевен, 20-21 септември 2007 г.). – Плевен, 2008, с. 31 – 48. 

Студии и статии в периодични издания и сборници

 1. “SETTING THE AGENDA”, ИЛИ ЗА МЕДИЙНИТЕ ЕФЕКТИ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ. // И з д а т е л, 2005, № 1, с.40 – 55 ; LiterNet. 24.04.2006. <http://www.liternet.bg/publish11/d_andreeva/agenda.htm> (15.06.2009).
 2.                              Рец. за: Maxwell McCombs Setting the Agenda : The mass media and public opinion. – 2004. – 184 р.
 1. AL-JAZEERA: МЕДИЙНАТА ПЕРЛА НА АРАБСКИЯ СВЯТ. // И з д а т е л, 2005, № 4, с.34 – 42 ; LiterNet. 02.07.2006. <http://www.liternet.bg/publish11/d_andreeva/al-jazeera.htm> (15.06.2009).

Рец. за:  Mohamed El-Nawawy et al. AL-Jazeera : The story of the network that is rattling governments and redefining modern journalism : Updated with a new epilogue / Mohamed El-Nawawy, Adel Iskandar. – Westview Press, 2003. – 232 p.

 1. „НИЕ, МЕДИИТЕ” И НАЧАЛОТО НА ГРАЖДАНСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА (РЕФЕРАТИВНО-КОНСПЕКТИВЕН ПРЕГЛЕД НА МОНОГРАФИЯТА НА DAN GILLMOR ‘WE THE MEDIA: GRASSROOTS JOURNALISM BY THE PEOPLE, FOR THE PEOPLE’). // И з д а т е л, 2006, № 3-4, с. 64 – 73.
 1. ВЕСТНИК „НАПРЕДЪК” (1874-1877 Г.) И ЦЕНЗУРАТА ВЪРХУ ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ. // А р х и в п о с е л и щ.  п р о у ч в., 2007, № 3-4, с. 12 – 46.

 

ИГНАТОВ, Георги

старши асистент 

Книги (автор, съставител, редактор) 

 1. БИБЛИОТЕКИ, ЧЕТЕНЕ, КОМУНИКАЦИИ : Съвременни аспекти на историческата тема в българската книга. Четвърта Национална научна конференция 22-23 ноем. 2005 г., В. Търново. Състав. Лъчезар Георгиев и др. ; Науч. ред. Лъчезар Георгиев. – В.Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006. – 264 с.

Др. състав.: Елена Георгиева, … , Калина Иванова. 

Студии и статии в научни сборници

 1. БЪЛГАРСКАТА КНИГА В ИСТОРИЯТА, НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКО. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Съдбата на бълг. кн. : Трета нац. науч. конф., Велико Търново, 25-26 ноември 2004. – Велико Търново, 2005, с. 133-143.
 1. БЪЛГАРСКИТЕ ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ В ПРОЦЕСА НА КОНВЕРГЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКОТО МЕДИЙНО ПРОСТРАНСТВО. // Б ъ л г а р и я в Е в р о п а – 2007 : Междунар. науч.-практ. конф. 2-4 юни 2006,. – С., 2006, с. 484 – 489.
 1. ИСТОРИЧЕСКИЯТ ДИСКУРС В КНИГАТА “ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АТАНАС СТЕФАНОВ (1891 – 1944)”. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Съврем. аспекти на истор. тема в бълг. кн. Четвърта Нац. науч. конф. 22 – 23 ноември 2005, Велико Търново. – В. Търново, 2006, с. 161 – 170. 

 

ИВАНОВ, Теодор

старши асистент 

Книги (автор, съставител, редактор)

 1. СБОРНИК В ЧЕСТ НА ПРОФ. МАРИН КОВАЧЕВ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС 70-ГОДИШНИНАТА МУ : Матер. от науч. конф., провед. На 14-15 окт. 2004 г. във В. Търново / Състав. Елена Георгиева, Живка Радева, … – Велико Търново : Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий”, 2005 . – 290 с. : с ил.

Библиогр.  с. 219 – 272.

 1. ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1962 – 2005 : Аналит. библиогр. указат / Състав… – В. Търново, 2006. Nauka.bg. 05.12.2007. <http://nauka.bg/index.php?mod=front&fnc=pub_page&pid=10612> (15.06.2009).
 1. АРХИВ ЗА ПОСЕЛИЩНИ ПРОУЧВАНИЯ 1991 – 2005 : Аналит. библиогр. указат. / Състав… – В. Търново, 2005. Uni-vt.bg. 2008. <http://www.uni-vt.bg/1/?page=1946> (15.06.2009).
 1. БИБЛИОТЕКИ, ЧЕТЕНЕ, КОМУНИКАЦИИ : Шеста нац науч. конф., В. Търново, 15 – 16 ноем. 2007 : Посв. на 180 год. от рожд. на П. Р. Славейков / Състав. Лъчезар Георгиев и др. – В. Търново : Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий”, 2008. – 376 с. : с ил.

Др. състав.: Калина Иванова, Марина Маринова

Студии и статии в научни сборници

 1. АРХИВ ЗА ПОСЕЛИЩНИ ПРОУЧВАНИЯ 1991 – 2000 (БИБЛИОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ). // С б. в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-год. му. – В. Търново, 2005, с. 130 – 134.
 1. КНИГОВЕДСКАТА БИБЛИОГРАФИЯ В БЪЛГАРИЯ 1944 – 1990. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Съврем. аспекти на истор. тема в бълг. кн. Четвърта Нац. науч. конф. 22 – 23 ноември 2005, Велико Търново. – В. Търново, 2006, с. 233 – 241 ; Б ъ л г. н а у к а, 2007, № 1 (12), 05.03.2007. <httр://bgnauka.com/magazine_archiv/BG-Science12.pdf>(07.03.2007).
 1. БИБЛИОГРАФИЯТА В ПЕРИОДИЧНИТЕ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Пета Нац. науч. конф. 22 – 23 ноември 2006 г. : Посв. на 105 год. от рожд. на проф. Тодор Боров. В. Търново. – В. Търново, 2007, с. 198 – 212 ; Nauka.bg. 13.09.2008. <http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=4499> (15.06.2009).
 1. БИБЛИОГРАФСКАТА РЕФЛЕКСИЯ НА ЛИЧНОСТТА И ТВОРЧЕСТВОТО НА ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Шеста Нац. науч. конф., Велико Търново, 15 – 16 ноември 2007 г. : Посв. на 180 год. от рожд. на П. Р. Славейков – В. Търново, 2008, с. 110 – 123.
 1. БЪЛГАРСКИЯТ БИБЛИОГРАФСКИ ИНСТИТУТ „ЕЛИН ПЕЛИН” И КРАЕЗНАНИЕТО. // К р а е з н. – извор на родолюб. и истор. идент. – В. Търново, 2008, с. 43 – 54. 

Студии и статии в периодични издания и сборници

 1. ЕДНО НЕИЗВЕСТНО КОТЛЕНСКО ЧИТАЛИЩЕ. // И з в. РИМ – Велико Търново, 20, 2005, с. 367 – 373.
 1. СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА “ПЕТЪР МАТЕЕВ” – ГР. КОТЕЛ. // А р х и в п о с е л и щ. п р о у ч в., 2005, № 1 – 2, с. 50 – 67 ; Nauka.bg. (13.09.2008)<http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=4498>(15.06.2009).
 1. ХРОНОЛОГИЯ НА ЕДНО ВЪЗРАЖДАНЕ. // А р х и в п о с е л и щ. п р о у ч в., 2005, № 3 – 4, с. 107 – 112.
 1. ЗА БИБЛИОГРАФСКОТО ЦИТИРАНЕ, БИБЛИОГРАФИТЕ И ЦИТИРАЩИТЕ. // И з д а т е л, 2007, № 1 – 2, с. 33 – 43 ; Nauka.bg. 05.12.2007. <http://nauka.bg/index.php?mod=front&fnc=pub_page&pid=10609> (15.06.2009).
 1. ЧИТАЛИЩЕ П. Р. СЛАВЕЙКОВ – ГР. В. ТЪРНОВО (1920 – 1930 Г.). // А р х и в  п о с е л и щ.  п р о у ч в. [за 2007], 2008, № 1- 2, с. 47 – 64 ;  Nauka.bg. 13.09.2008. <http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=4497> (15.06.2009).

 

 

МАРИНОВА, Марина 

асистент доктор 

Книги (автор, съставител, редактор) 

 1. БИБЛИОТЕКИ, ЧЕТЕНЕ, КОМУНИКАЦИИ : Шеста нац науч. конф., В. Търново, 15 – 16ноем. 2007 : Посв. на 180 год. от рожд. на П. Р. Славейков / Състав. Лъчезар Георгиев и др. – В. Търново : Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий”, 2008. – 376 с. : с ил.

Др. състав.: Калина Иванова, Теодор Иванов. 

Студии и статии в научни сборници 

 1. КАК ЕДНО ТЕЛЕВИЗИОННО ПРЕДАВАНЕ ГОВОРИ С ЕЗИКА НА ЕДИН СВЕТОВЕН РОМАН. // С б. в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-год. – В. Търново, 2005, с. 208–218.
 1. ПРОЧИТИ НА ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ТЕКСТ: ГЛАСОВЕ НА ТЪЛКУВАТЕЛЯ И БУКВАЛИСТА. // К н.и нац. идент. : Нац. науч. конф. – София, 2005, с. 368–380.
 1. ТЕЛЕВИЗИЯТА – НОВА РЕАЛНОСТ И СОЦИАЛНА ПАРАДИГМА, ИЛИ ЗА ОМАЛОВАЖАВАНЕТО НА ГУТЕНБЕРГ (ДИСПОЗИЦИОННИ АСПЕКТИ). // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Съдбата на бълг. кн.: Нац. науч. конф. – В. Търново, 2005, с. 187–195.
 1. КОНТЕКСТУАЛНО ОБУСЛОВЕНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВРЕМЕ В МЕДИЙНИЯ РАЗКАЗ : Раждането на медийните митове. // Б ъ л г а р и я в Е в р о п а – 2007. : Нац. науч. конф. – София, 2006, с. 495-505.
 1. ПУБЛИЦИСТИЧНИЯТ ЕЗИК – СРЕДСТВО ЗА “РЕКОНСТРУКЦИЯ” НА ИСТОРИЧЕСКОТО ВРЕМЕ? // Библ,ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Съврем. аспекти на истор. тема в бълг. кн. : Нац. науч. конф.– В. Търново, 2006, с. 121-130.
 1. ТЕЛЕВИЗИОННИЯТ ДИСКУРС. “АРХЕОЛОГИЯ НА ЗНАНИЕТО” (ФУКО), НЕСЪПЕРНИЧЕЩО НА ПИСАНИЯ ТЕКСТ. // Кн. и “безкниж.” цивилиз.: Нац. науч. конф. с междунар. участ. – София, 2006, с. 412-423.
 1. ЕКСПРЕСИВНИТЕ «ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ» НА РАЗГОВОРНИЯ СТИЛ : Моето интервю с Ники Кънчев. // Нац.студ. филолог. четения – Велико Търново, 2005-2006. – В. Търново, 2007, с. 257-265.
 1. ПИСАТЕЛЯТ ОРХАН ПАМУК – МЕДЙНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА БАЛКАНСКИЯ КОНТЕКСТ. // К н и г о и з д. и  м е д и и.: Нац. кръгла маса. – София, 2007
 1. ТЕКСТЪТ – ИДЕЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. // К н. и к о м у н и к а ц. – от идеята до интерпретац. : Нац. кръгла маса. – В. Търново, 2007, с. 127-142.
 1. ТЕКСТЪТ КАТО “ОГЛЕДАЛО” – НЕВЕРБАЛНИЯТ ОБРАЗ НА “АВТОРА”. // Б и б л., ч е те н е,  к о м у н и к а ц. : Нац. науч. конф.– В. Търново, 2007, с. 235-248.
 1. КОМУНИКАЦИЯ В ПРЕДИЗБОРЕН КОНТЕКСТ : Демагогия и имиджов шаблон при полит. фигури в публ. игра. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Нац. науч. конф. – В. Търново, 2008, с. 291-305.
 1. MEDIA TEXT LIKE A PART OF DISCOURSE COGNITIVE MODELS IN MASS COMMUNICATIONS. // С ъ в р е м. образов. и чужд език.: Нац. науч. конф. – В. Търново, 2006, с. 274-259 

Студии и статии в периодични издания и сборници

 1. КНИГАТА ИЗКЛЮЧЕНАТА ИЛЮЗИЯ : Непоносимата грозота на Квазимодо. // И з д а т е л, 2007, № 1-2, с. 29-32.

 

МАЗДРАШКА-МИХОВА, Фани

докторант

 1. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И МЕДИИ В ПУБЛИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ. // Б ъ л г а р и я в Е в р о п а – 2007 : Междунар. науч.-практ. конф. – С., 2006, с. 505 – 510.
 1. ЗА НОВИЯ ВЕСТНИК „ЯНТРА ДНЕС”. // К А Р А М И Х О В А, Христина. Янтра. Седмичник за култура и просвета 1935 – 1937 : Библиогр. – В. Търново, 2006, с. 96 – 103.
 1. ПРОБЛЕМИ НА ПУБЛИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Пета Нац. науч. конф. 22 – 23 ноември 2006 г. : Посв. на 105 год. от рожд. на проф. Тодор Боров. В. Търново. – В. Търново, 2007, с. 229 – 234.

 

ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ 

             А

Александрав, Александър (за него)  40

Александров, Иван (ред.)  111

Андреева, Десислава  223 – 238 ; (състав.) 68, 115, 221 – 222

Алексиев, Йордан (състав.)  202

Аргиров, Стоян (за него)  66

Аргирова-Герасимова, М.   145

Арлен, Майкъл (за него)  127

Арнаудов, Михаил (за него)  116, 118, 130

Арсенова, Искра (съавт.)  134

Асенова, Стела (рец.)  111

             Б

Байчев, Боян (библиогр. за него)  190

Барух, Арманд  158 ; (за него)  165

Барух, Виктор (състав)  158

Бенбасат, Алберт  155, 157, 159 – 181 ; (състав.) 156, 158 ; (рец.) 173 – 174, 182

Билчев, Тодор (съавт.)  108

Богоров, Иван (за него)  195

Боров, Тодор (за него)  23, 41

Борсуков, Петър (за него)  110

Бредбъри, Рей (за него)  176

             В

Валтер, Хилмар (библиогр. за него)  185

Вачков, Марко (за него)  26, 32

Вранеш, Александра (рец. за нея)  53

             Г

Георгиев, Лъчезар 71, 73 – 75, 77 – 110 ; (състав.) 68 – 70, 72, 76, 221 ;

(рец. за него) 131 ; (библиогр. за него)  111

Георгиева, Елена  114, 116 – 132 ; (състав.) 34, 70, 112 – 113, 115, 203, 221 – 222, 243

Григорий Доростолски и Червенски, владика (за него)  107

Гутенберг, Йоханес (за него) 260

Гълъбова, Севдалина  134 – 135, 137 – 144, 146 – 154 ; (съавт.) 145 ; (състав.) 133, 136

             Д

Дечев, Захарий (състав.) 2

Данков, Евлоги (състав.)  69

Данкова, Росина (състав.) 69

Димитрова, Малина (състав.)  115, 222

Димов, Янко  160

Доброплодни, Сава (за него)  210

Дончев, Антон (за него)  81

Дринов, Марин (за него)  186

             И

Иванов, Теодор  247 – 256 ; (състав.)  34, 76, 112, 203, 243 – 246, 257

Иванов, Сава (за него)  194

Иванова, Валентина (съавт.)  217

Иванова, Калина (състав.)  68, 70, 76, 13, 221, 243, 257

Игнатов, Георги  240 – 242 ; (състав.)  70, 113, 239

Игнатова, Е. (съавт.)  154

Илиев, Константин (за него)  120

Инджиева, Радка (рец. за нея)  21

             Й

Йоан Павел ІІ, папа (за него)  103

Йорданов, Велико (за него)  45

             К

Канети, Елиас (за него)  123

Карамихова, Христина (състав.)  204, 272

Каснакова, Цонка (състав.)  2

Кисимов, Константин (библиогр. за него)  226

Кисимов, Пандели (за него)  226

Ковачев, Александър  186 – 187, 189, 191 – 192, 201 ;

(състав.) 184 – 185, 188, 190 ; (ред.) 183

Ковачев, Марин 1, 3, 7 – 20 ; (състав.) 2, 4, 5 – 6 ; (ред.) 5 ; (рец.) 21 ;

(за него) 34, 112, 117, 203, 208, 243 ; (библиогр. за него) 188

Константинова, Елка (библиогр. за нея)  38

Кулелиев, Йордан (за него)  187

Кънчев, Ники (за него)  264

Кьорчев, Димо (за него)  82

Кърджилов, Христо (рец. за него)  174

             Л

Лукс, Клаудия (за нея)  58

             М

Маздрашка-Михова, Фани  271 – 273

Манчев, Ангел (рец. за него) 173

Маринова, Марина  258 – 270 ; (състав.) 76, 246, 257

Миланова, Магдалина (състав.)  111

Минев, Димо (за него)  197

Младенова, Мария  35 – 41, 43 – 46, 48 – 51, 54, 56, 66 ;  (рец.) 42, 53, 55 ; (за нея) 67

Москов, Моско (за него)  189, 202

Моцарт, Волфганг Амадеус (бибилогр. за него)  214

             Н

Недкова, Константина 67

             О

Оджаков, Петър (за него)  130

             П

Павлович, Николай (за него)  80

Памук, Орхан (за него)  265

Пеев, Атанас (за него)  4, 22, 30

Пенчева, Радка (ред.)  206

Петров, Валери (за него)  178

             Р

Радев, Иван (за него)  36, 49

Радева, Живка  207 – 220 ; (състав.)  34, 112, 202 – 203, 206, 243

Раковски, Георги (за него)  191, 223, 224

Русинова, Евгения (рец.) 71

             С

Славейков, Петко Р. (за него)  199, 220, 250

Спартянова-Рашева, Белослава (състав.)  183

Станев, Емилиян (библиогр. за него)  206

Стефанов, Атанас (за него)  242

Стокич, Гордан (рец. за него) 52

Столяров, Юрий  46 ; (за него) 60 – 61, 63

Сукиасян, Едуард (за него)  59

             Т

Тотоманова, Антоанета (рец. за нея)  182

            Ф

Филип Тотю (за него)  108

Филипов, Димитър (библиогр. за него)  184

             Х

Харитонов, Христо (за него)  17

Хрулев, Тодор (за него)  93, 100

             Ч

Чилингиров, Стилиян (за него)  43

             Ш

Шишманов, Иван (за него)  43 – 44, 62

            Я

Янкова, Иванка (рец. за нея)  129 

        

              I

Iskandar, Adel  (рец. за него)  236

              M

McCombs, Maxwell (рец. за него)   235

Mladenova, Maria  47

              N

el-Nawawy, Mohamed (рец. за него)   236

             Z

Zlatkova, Plamena (съавт.) 47

 

 

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ

Б

България  27, 35 – 37, 39, 42, 50, 56, 58, 64 – 65, 86 – 88, 92, 95, 161, 164, 167, 171, 186, 194, 196, 200 – 201, 209 – 210, 214 – 215, 227, 229, 241 – 242, 248, 251

            В

Велико Търново 14, 95, 98, 102, 105 – 106, 111, 115, 204 – 205,  208, 212, 240, 244, 249, 256

Венеция  45

К

Казанлък  20, 192

Котел  252 – 253

           Л

Лайпциг  58

           М

Москва  109

П

Павел (с.) Полскотр. общ.  217

Полски Тръмбеш  28, 33, 96

           Р

Рим  45

Русе 121

Русия  37

С

Солун  180

София  104

Стара Загора  104

Сухиндол  9

Ф

Флоренция  45

Ц

Цариград  234

 

***

ПУБЛИКАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ” 2005 – 2009 : БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ. //  Т р. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, № 1, Катедра „Библиотекозн. и масови комуникац”, с. 323 – 367.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теодор Иванов