Начало » Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново : Аналитичен библиографски указател

Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново : Аналитичен библиографски указател

ТЕОДОР ИВАНОВ  

ИЗВЕСТИЯ 

НА 

 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –  ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

1962 – 2005 

АНАЛИТИЧЕН БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

2006

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Обяснителни бележки

І. Археология

 1. Бутово
 2. Велико Търново – град
 3. Велико Търново – област
 4. Горна Оряховица
 5. Дискодуратера
 6. Долна Мизия
 7. Момина крепост
 8. Никополис ад Иструм
 9. Нове
 10. Орловец
 11. Самоводене
 12. Трапезица
 13. Хотница
 14. Царевец
 15. Янтра (река)
 16. Обекти и селища от други региони

ІІ. Архитектура

ІІІ. Етнография. Фолклористика

 1. Общи въпроси
 2. Занаяти
 3. Обичаи
 4. Облекло
 5. Фолклористика

ІV. Изкуство

V.   История

 1. История до 1878 г.
 2. 1879 – 1944 г.
 3. История след 1944 г.

VІ. Краезнание

VІІ. Музеезнание. Музейно дело

 1. Теория
 2. Музейно дело

а. История

б. Книгообмен на Регионален исторически музей –  Велико Търново

в. Музейни работници

г. Нови технологии

д. Отчет за дейността на РИМ – В. Търново

е. Реставрационна и консервационна дейност

ж. Хроника на дейността на РИМ – В. Търново

VІІІ. Нумизматика

ХІХ. Отзиви. Рецензии

Х. Религия. Религиозни храмове

 1. Археология
 2. Архитектура
 3. Духовници
 4. История
 5. Изкуство

ХІ. Сфрагистика

ХІІ. Хералдика

ХІІІ. Читалища. Читалищно дело

Именен показалец

Географски показалец

Хронологичен показалец

 

 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Българските земи са необятен източник на следи от материалната и духовната култура на различни племена и народи, които са ги населявали.

Един от най-богатите в това отношение региони е великотърновският. В него са запазени множество културни паметници и това дава възможност за разностранни проучвания на  различните периоди от развитието на българското общество.

Водещо място в тези изследвания заема Регионален исторически музей – Велико Търново, който през своята 135-годишна история се е доказал като авторитетна институция с национално значение, в дейността по опознаване и оценка на историческия път, изминат от нашия народ.

Важен елемент от музейната работа е научноизследователската дейност, извършвана от висококвалифицирани специалисти с научни степени и звания, и като логичен отговор на научната продукция на музейните работници е създаването на издание, в което да бъдат публикувани резултатите от техните изследвания.

През 1962 г. излиза от печат т. І  на “Известия на Окръжния музей – Велико Търново”.

Оформлението на сборника съответства на научния му профил, като всяка от дванадесетте публикации е придружена от цитиране под линия и резюме на немски език.

Изданието започва с уводна статия от Янка Николова, в която се анализира музейното дело в старата столица.

До 1972 г. излизат общо 5 тома на  “Известията”, съответно – т. ІІ през 1964 г., т. ІІІ през 1966 г., т. ІV през 1968 и т. V през 1972 г.

Тенденцията в оформлението на публикациите се запазва, а през 1968 г. името му и променено на “Известия на Окръжния исторически музей – Велико Търново”.

Издаването на “Известията” е прекратено за периода 1973-1990 г., като през това време, музейните специалисти публикуват в “Годишник на музеите от Северна България”.

През 1991 г. излиза от печат т. VІ на вече наричащите се “Известия на Исторически музей – Велико Търново”. Редакционната колегия е в следния състав: к. и. н. Кинка Панайотова, н. с. к. и. н. Васил Мутафов, н. с. к. и. н. Петко Мачковски, н. с. Невяна Бъчварова, н. с. Иван Църов и н. с. Павлина Владкова.

Публикациите са придружени с илюстрации, резюме на английски и библиографско цитиране  в края на статията.

През 2001 година заглавието отново е променено  и изданието вече носи името “Известия на Регионален исторически музей–Велико Търново”.

В първите томове  публикациите са предимно по въпросите на историята и археологията, и само от служители на музея. В по-ново време на страниците на “Известията” са поместени и материали по философия, нумизматика, хералдика, краезнание и др., чиито автори са не само от търновския музей, но и от университети и научни звена от Велико Търново и други български градове.

От 1991 г. на заглавната страница на “Известията”  започват да се поместват илюстрации, представящи различни предмети и сгради с историческо значение.

Графичната реконструкция на  Средновековната крепост “Ряховец” при Горна Оряховица, двуглав орел от каменния саркофаг на цар Иван Александър и моливдовул на Теодор І Ласкарис, са част от тези народностни паметници.

За периода 1962 – 2005 г. от печат са излезли 20 тома в 18 книжни тела, в които са поместени 463 публикации.

Библиографският указател съдържа всички статии, поместени на страниците на “Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново” през гореспоменатия период.

Материалите са подредени тематично–азбучно, като изключение е допуснато в глава “Археология”, в която подреждането е направено по имената на изследваните обекти и селища, и в глава “История”, където подреждането е хронологическо.

На публикации, който се отнасят до повече от една тематична рубрика са направени съответни препратки.

Библиографското описание е направено съгласно действащите в България стандарти за аналитично библиографско описание (БДС 17264 – 91) и  съкращения (БДС 9736 – 82).

Методът на описанието е “de visu”, като с оглед спецификата на описваните материали са взети следните методични решения: навсякъде е пропуснато заглавието на изданието, областта на авторската отговорност е налице само при публикации с повече от един автор.

На статиите, чието съдържание не е разкрито достатъчно, чрез заглавието, са направени справочни анотации.

Към библиографията са съставени три показалеца.

Именният и географският показалец са подредени строго азбучно, а в хронологичния – публикациите са наредени по пореден том и година на излизане.

За съставяне на библиографския указател са използвани справочно–библиографският апарат и библиотечният фонд на РНБ “П. Р. Славейков” – Велико Търново.

Указателят има за цел да кумулира, презентира и популяризира публикациите в изданието на историческия музей.

Предназначен е за историци, археолози, етнографи, краеведи, географи, както и за всички, занимаващи се с научна и изследователска дейност.  

  

І. АРХЕОЛОГИЯ 

 1. БУТОВО
 1. СУЛТОВА, Соня. Глинени лампи тип “Бутово”. // 6, 1991, с. 116 – 128.

Съд. каталог с модификации на гръцки лампи с  U – фитилник и на “Firma – lampen”.

 1. СУЛТОВА, Соня. Теракотови статуетки на Афродита от керамич- ния център в Бутово (Долна Мизия). // 7, 1992, с. 153 – 157.

Три статуетки и една глава на статуетка. 

 

 1. ВЕЛИКО ТЪРНОВО – град
 1. АЛЕКСИЕВ, Йордан. Епиграфският материал от Търнов. // 9, 1994, с. 147 – 165.

Съд. каталог на надписи върху сграфито и обикновена керамика, тухли, каменни блокове и архитектурни детайли, накити и предмети от кост.

 1. АЛЕКСИЕВ, Йордан. Още за историята на археологическото дружество във Велико Търново. // 5, 1972, с. 5 – 19 : с ил.

Съд. “Устав на Археологическото дружество в гр. Велико Търново, утвърден със заповед № 1350 от 7 юлий 1905 г.”

 1. АЛЕКСИЕВ, Йордан. Проучване на средновековни обекти във Велико Търново и региона (История, резултати, проблеми). // 8, 1993, с. 109 – 120.
 1. АНГЕЛОВ, Никола и др. Крепостни стени и крепостни съоръжения в Средновековната българска столица Търново / Никола Ангелов, Янка Николова. // 1, 1962, с. 57 – 72 : с ил.
 1. АНГЕЛОВ, Никола. Средновековен некропол в Търново. // 1, 1962, с. 23 – 34 : с ил.

… намиращ се северозападно от гара Трапезица.

 1. АНГЕЛОВ, Никола. Средновековният град Търново според изворите на XII – XIV в. и досегашните археологически разкопки. // 2, 1964, с. 1 – 17.

Съд. “План на средновековния град Търнов”.

 1. БЕЛИВАНОВА, Анастасия. Стъклени купи от фонда на Исторически музей – Велико Търново. // 13, 1998, с. 118 – 125 : с ил.
 1. Вж № 454
 1. НИКОЛОВА, Янка. Няколко документа за разкопките в Търново и Никополис ад Иструм през 1900 г. // 1, 1962, с. 35 – 55.

Съд.  факсим. На “Депеша на Фердинанд относно разкопките в Търново и Никополис ад Иструм”, “Рапорт на околийския управител, с който се поставя въпросът за контрол на разкопките”, “Телеграма на Министъра на народното просвещение, с която се съобщава за отказа на Жорж Сьор български учени да разглеждат разкопките”, “Рапорт на Борис Дякович до министъра на народното просвещение, в който се съобщава за отказа на Жорж Сьор да го запознае с разкопките в Търново”, “Рапорт на Борис Дякович до министъра на народното просвещение, в който се съобщава за метода на разкопките и откритите материали в Търново и Никополис ад Иструм”, “Писмо на Борис Дякович до министъра на народното просвещение, в което дава сведения за понататъшния ход на разкопките …”, и “Писмо на Борис Дякович до министъра на народното просвещение, в което е цитирана телеграма на Фердинанд”.

 1. РОБОВ, Мирко. Производство на строителна керамика в Търново през втората половина на XII век. // 14, 1999, с. 151 – 162 : с ил.
 1. СТАНЕВ, Петър. Технология, типология, генезис и синхронизация на керамиката от терасното неолитно селище Качица – Велико Търново. // 11, 1996, с. 41 – 86.

С  табл.

 1. ТОТЕВ, Константин и др. Еврейският некропол в столичния Търнов / Константин Тотев, Иван Чокоев. // 10, 1995, с. 109 – 115 : с ил.
 1. ЧОКОЕВ, Иван и др. Към въпроса за поселищния живот през Тракийската епоха на територията на Велико Търново (по данни от разкопките на църквата “Св. Четиридесет мъченици” и некропола към нея през 1992 – 1995 г.) / Иван Чокоев, Милена Станчева. // 14, 1999, с. 50 – 77 : с ил.

 

 1. ВЕЛИКО ТЪРНОВО – област 
 1. АЛЕКСАНДРОВА, Сашка. Сребърен пръстен от село Крушето, Великотърновско. // 15 – 16, 2001, с. 152 – 157 : с ил.
 1. БЪЧВАРОВ, Иван. Географска и типологична характеристика на разпространението на средновековния накит Прочелник. // 10, 1995, с. 101 – 108.

С табл.

 1. ВАЧЕВ, Хитко. Социална функция на енорийския храм през  XV – XVII в. // 11, 1996, с. 175 – 205.
 1. ВЛАДКОВА, Павлина. Обработка на кост и рог II – VI век в днешните български земи. // 14, 1999, с. 88 – 97.
 1. ВЛАДКОВА, Павлина. Проучване на римската и ранно- византийската култура във Великотърновския регион : Резултати и проблеми. // 7, 1992, с. 135 – 146.
 1. Вж № 109
 1. ДИНЧЕВ, Венцислав. Градището край село Дичин, Велико- търновско (Проучванията в сектор F през 1997 и 1998 г.). // 14, 1999, с. 98 – 114 : с ил.
 1. ЖЕКОВА, Женя. Оловни капачета за опаковка на венециански териак от региона на Велико Търново. // 15 – 16, 2001, с. 158 – 161 : с ил.
 1. ЖУГЛЕВ, Кирил Ис. Могилна гробна находка от с. Изгрев, В. Търновски окръг. // 3, 1966, с. 55 – 59 : с ил.

… открита през 1946 г.

 1. ИЛЧЕВА, Вълка. [Резултати от проведено през 1976 г.] Археоло- гическо проучване на Ново село, Великотърновско. // 8, 1993, с. 91 – 96.
 1. ОВЧАРОВ, Тодор. Селища от XV – XVIII век в Свищовска околия. // 20, 2005, с. 194 – 198.

Съд. карта на Алеково, Българско Сливово, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча Могила, Ореш, Свищов, Царевец и Хаджидимитрово.

 1. РОБОВ, Мирко. Каменен калъп за равнораменни кръстове. // 13, 1998, с. 126 – 132.
 1. СЛАВЧЕВ, Петър. Стари селища и находки в землището на град Лясковец. // 5, 1972, с. 31 – 50 : с ил.
 1. СТАНЕВ, Петър. Мястото на Великотърновския регион в нео- литната култура на Югоизточна Европа. // 20, 2005, с. 13 – 21.
 1. СТАНЕВ, Петър Ив. Резултати и перспективи на праисторическите изследвания във Великотърновския регион. // 6, 1991, с. 99 – 107.
 1. Вж № 115
 1. СУЛТОВ, Богдан. Антични гробни находки от Великотърновски окръг. // 4, 1968, с. 41 – 55 : с ил.

… открити в Никополис ад Иструм, край Страхилово и Хаджидимитрово и между Самоводене и Хотница.

 1. СУЛТОВ, Богдан. Една Villa Rustica край с. Присово, В. Търновски окръг. // 2, 1964, с. 49 – 64 : с ил.

… намираща се в местността “Джахова могила”.

 1. ЦЪРОВ, Иван. Бюст на император Комод от Павликени. // 6, 1991, с. 138 – 140.
 1. ЦЪРОВ, Иван. Въоръжение от късножелязната епоха от региона на Велико Търново. // 9, 1994, с. 97 – 113 : с ил.

Съд. каталог на 29 предмети.

 1. ЦЪРОВ, Иван. Един римски викус край село Камен. // 12, 1997, с. 124 – 135 : с ил.

Съд. каталог на находките.

 1. ЦЪРОВ, Иван. Някой аспекти на култа към Тракийския конник в Regio Nicopolitana. // 14, 1999, с. 78 – 87 : с ил.
 1. ЦЪРОВ, Иван. Римска гробница край Павликени. // 20, 2005, с. 106 – 116 : с ил.

 

 1. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
 1. АЛЕКСИЕВ, Йордан и др. Средновековната крепост “Ряховец” при Горна Оряховица / Йордан Алексиев, Хитко Вачев. // 7, 1992, с. 7 – 40.
 1. ВЛАДКОВА, Павлина и др. Двуезичен надгробен паметник от римската епоха от Горна Оряховица / Павлина Владкова, Пепа Лунгарова. // 8, 1993, с. 97 – 103.

При разкопки проведени през 1979 г. е открита плоча с надписи на старогръцки и латински.

 1. ОВЧАРОВ, Тодор. Средновековни обекти (XII – XIV в.) в Горно-оряховската община. // 15 – 16, 2001, с. 162 – 173 : с ил.

  

 1. ДИСКОДУРАТЕРА
 1. СУЛТОВ, Богдан. Археологически проучвания в Дискодуратера от 1858 до 1961 година. // 3, 1966, с. 25 – 44 : с ил.
 1. СУЛТОВ, Богдан. Един нов епиграфски паметник от Дискодуратера. // 1, 1962, с. 21 – 22 : с ил.

Поставка за статуя със старогръцки надпис. 

 

 1. ДОЛНА МИЗИЯ
 1. ВЛАДКОВА, Павлина. Амулети от кост и рог от Долна Мизия. // 13, 1998, с. 103 – 110 : с ил.
 1. ВЪРБАНОВ, Върбин. Варварски нашествия в римската провинция Долна Мизия при император Комод (180 – 192 г.). // 20, 2005, с. 117 – 124 : с ил.
 1. СУЛТОВ, Богдан. Производство на релефна керамика в Долна Мизия. // 5, 1972, с. 21 – 29 : с ил.

 

 1. МОМИНА КРЕПОСТ
 1. НИКОЛОВА, Янка. Две нови жилища в подножието на хълма “Момина крепост” във Велико Търново. // 4, 1968, с. 57 – 65 : с ил.
 1. Вж № 456
 1. РОБОВ, Мирко. Керамична пещ в западното подножие на хълма “Момина крепост” във Велико Търново. // 12, 1997, с. 136 – 141 : с ил.
 1. РОБОВ, Мирко. Новите проучвания в западното подножие на хълма Момина крепост във Велико Търново. // 9, 1994, с. 141 – 146.

… проведени през лятото и есента на 1989 г. 

 

 1. НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ
 1. БИНЕВ, Методи. Към проблема за локализацията и хронологията на емпорионите в административната територия на Никополис ад Иструм. // 17 – 18, 2002, с. 199 – 204.
 1. ВЛАДКОВА, Павлина. Графити върху глинени изделия от антич- ните керамични центрове на територията на Никополис ад Иструм. // 10, 1995, с. 75 – 86.
 1. ВЛАДКОВА, Павлина. Декоративни орнаменти върху глинените подноси от територията на Никополис ад Иструм. // 6, 1991, с. 129 – 137.
 1. ВЛАДКОВА, Павлина. Култът към тракийския конник на тери- торията на Nikopolis ad Istrum. // 20, 2005, с. 80 – 91.

С табл.

 1. ВЛАДКОВА, Павлина. Най–ранният Никополис ад Иструм. // 15 – 16, 2001, с. 100 – 107 : с ил.
 1. ДАНКОВ, Евлоги. Култът към гения на смъртта в контекста на античната философска култура и неговото изображение в Никополис ад Иструм. // 11, 1996, с. 155 – 164 : с ил.
 1. ДИМИТРОВ, Здравко. Nicopolis ad Istrum, Philippopolis, Augusta Traiana – общи белези в архитектоничната украса. // 20, 2005, с. 92 – 105 : с ил.
 1. ДОНЧЕВА, Иванка. Култът към Хермес в Никополис ад Иструм и неговата територия. // 17 – 18, 2002, с. 215 – 228 : с ил.
 1. ЛУНГАРОВА, Пепа. Епитетите на Зевс и Хера в епиграфските паметници от Велико Търново. // 17 – 18, 2002, с. 211 – 214.

… открити в Никополис ад Иструм, Церевец и Трапезица.

 1. Вж № 11
 1. ПАВЛОВА, Румяна. Щрихи към делниците и празниците на рим- ляните (според изследването на Nicole Blanc, Anne Nercessian “ La cuisine antique romaine” и наблюдение от римския град Никополис ад Иструм и неговия регион). // 20, 2005, с. 140 – 149 : с ил.
 1. ПОУЛТЪР, Андрю. Никополис ад Иструм – анатомия на гръко-римския град. // 9, 1994, с. 11- 25.

Съд. карти и табл.

 1. Вж № 32
 1. ЦЪРОВ, Иван. Ара със сакрален надпис [на латински език] от Никополис ад Иструм. // 10, 1995, с. 67 – 73.

… открита в сектор “Жилищна сграда I “.

 1. ЦЪРОВ, Иван. Западният акведукт на Никополис ад Иструм. // 17 – 18, 2002, с. 189 – 198 : с ил.
 1. ЦЪРОВ, Иван. Медицински и фармацевтични инструменти и посо- бия от Никополис ад Иструм и градската му територия. // 7, 1992, с. 147 – 152.

Съд. каталог на 35 екземляри.

 1. ЦЪРОВ, Иван. Мраморна глава на Пан от Никополис ад Иструм. // 8, 1993, с. 105 – 108.
 1. ЦЪРОВ, Иван. Никополис ад Иструм. : Архитектурен ред на пор-тика в югозападната част на комплекса на Агората. // 13, 1998, с. 111 – 117 : с ил.

 

 1. НОВЕ
 1. ВЛАДКОВА, Павлина. Костени тоалетни принадлежности от Нове. // 11, 1996, с. 141 – 154.

С табл.

 1. VLADKOVA, Pavlina. Water supply and drainage of vila Suburbana in Novae. // 12, 1997, с. 114 – 123 : с ил.

Бълг. загл. “ Водоснабдяване и канализация на вила Субурбана в Нове”.

 

 1. ОРЛОВЕЦ
 1. ДАНКОВ, Евлоги. Една хипотеза за семиотична интерпретация на геометричния модел на човека (като микрокосмос) от Орловец (някой паралели върху метафизиката на духовния живот). // 12, 1997, с. 71 – 80 : с ил.
 1. СТАНЕВ, Петър и др. Археологически проучвания на село Орло- вец, Полскотръмбешка община / към археологическата карта на Бъл- гария / Петър Станев, Евгения Найденова, Недко Еленски. // 9, 1994, с. 89 – 95.
 1. СТАНЕВ, Петър. Топография и стратиграфия на неолитен ком- плекс Орловец : Жилищна архитектура на раннонеолитното селище (Принос към проучването на първите фази на ранния керамичен неолит на Югоизточна Европа). // 10, 1995, с. 57 – 66.

 

 1. САМОВОДЕНЕ
 1. ГЕНЧЕВА, Юлия. Технико-технологично изследване на глинен съд от неолитна селищна могила Самоводене. // 6, 1991, с. 108 – 115.
 1. ЕЛЕНСКИ, Недко. Приноси към проучването на отбранителната система на неолитното селище Самоводене. // 20, 2005, с. 22 – 33 : с ил.
 1. НИНОВ, Лазар и др. Животновъдна и ловностопанска дейност на населението от неолитната селищна могила Самоводене – архео-зоологични анализи / Лазар Нинов, Петър Станев. // 7, 1992, с. 117 – 126.

С табл.

 1. СТАНЕВ, Петър. Неолитна селищна могила Самоводене – резул- тати от досегашните проучвания. // 12, 1997, с. 38 – 70 : с ил.

С табл.

 1. Вж № 32

 

 1. ТРАПЕЗИЦА
 1. ДОЛМОВА, Мария. Сграфито керамика от Трапезица. // 15 – 16, 2001, с. 119 – 127 : с ил.
 1. Вж № 98
 1. Вж № 59
 1. РОБОВ, Мирко. Тракийско култово съоръжение в източното подножие на Трапезица във Велико Търново. // 17 – 18, 2002, с. 169 – 178 : с ил.

За светилище намиращо  се западно от църквата “Св. Димитър”, което е проучено през 1982 г.

 1. ТОТЕВ, Константин. Сребърен обков от старите разкопки на Трапезица. // 9, 1994, с. 133 – 140.

 

 1. ХОТНИЦА
 1. АЛЕКСИЕВ, Йордан. Хотница през средновековието. // 14, 1999, с. 163 – 176 : с ил.
 1. ИЛЧЕВА, Вълка. Глинена идолна пластика от праисторическото селище Хотница – Водопада. // 7, 1992, с. 127 – 133.

… съдържаща 7 броя зооморфни и 6 броя антропоморфни фигурки.

 1. ИЛЧЕВА, Вълка. Къснонеолитното селище Хотница – Къшлата, Великотърновско. // 15 – 16, 2001, с. 74 – 88 : с ил.
 1. ИЛЧЕВА, Вълка. Селище от ранната бронзова епоха Хотница – Османкин дол, Великотърновско. // 20, 2005, с. 46 – 55 : с ил.

С табл.

 1. ИЛЧЕВА, Вълка. Технология и класификация на керамиката от Хотница – Водопада – предходен период от енеолита към бронзовата епоха. // 11, 1996, с. 87 – 139.

С  табл.

 1. ИЛЧЕВА, Вълка. Хотница – Водопада – селището от предходния период от енеолита към бронзовата епоха (топография, стратиграфия, обща планировка). // 13, 1998, с. 66 – 102 : с ил.

Съд. “Каталог на разкритите съоръжения”.

 1. ЕЛЕНСКИ, Недко Ж. Костени идоли от селищната могила до с. Хотница, Великотърновско. // 12, 1997, с. 81 – 90.

С табл.

 1. ЕЛЕНСКИ, Недко. Материали на прехода от късния неолит към ранния енеолит произхождащи от землището на с. Хотница, Великотърновско. // 13, 1998, с. 53 – 65 : с ил.
 1. НИНОВ, Лазар и др. Домашните и диви животни от праисто- рическото селище Хотница – Водопада / Лазар Нинов, Вълка Илчева. // 10, 1995, с. 117 – 144.

С табл.

 1. Вж № 32

 

 1. ЦАРЕВЕЦ
 1. АНГЕЛОВ, Никола. Крепостни стени и порти на хълма Царевец в гр. В. Търново : Разкопки и проучвания през 1963 г. // 3, 1966, с. 1 – 20 : с ил.
 1. ВЛАДКОВА, Павлина. Още веднъж за надгробните плочи вгра- дени в Царския дворец на Царевец. // 17 – 18, 2002, с. 205 – 210 : с ил.
 1. ДЕРМЕНДЖИЕВ, Евгени. Две водоснабдителни съоръжения от ранновизантийската и средновековна крепост на хълма Царевец във Велико Търново. // 17 – 18, 2002, с. 257 – 268 : с ил.
 1. ДОЛМОВА, Мария. Археологически проучвания на Царевец – обект № 41 (Източна крепостна стена). // 17 – 18, 2002, с. 149 – 156 : с ил.

… проведени през 1982 – 1985 г.

 1. ЕЛЕНСКИ, Недко. Свидетелствата на “Царевец” и “Трапезица” за енеолитната епоха. // 15 – 16, 2001, с. 89 – 99 : с ил.
 1. ИЛЧЕВА, Вълка. Тракийският културен пласт от Царевец – обект № 8. // 17 – 18, 2002, с. 131 – 147 : с ил.

С табл.

 1. ЛИЛОВА, Богдана. Керамика на колело от V – III в. пр. Хр. в Тра- кийското селище на хълма Царевец. // 17 – 18, 2002, с. 157 – 168 : с ил.
 1. Вж № 59
 1. НИКОЛОВА, Янка и др. Южна напречна стена на Царевец / Янка Николова, Никола Ангелов. // 2, 1964, с. 35 – 43 : с ил.
 2. ПИСАРЕВ, Атанас. Археологическо проучване на обект 12 – С на хълма Царевец във Велико Търново (Предварително съобщение). // 7, 1992, с. 159 – 169.

Резултати от разкопки проведени през 1970 – 1978 г.

 

 1. ЯНТРА (река)
 1. ДЕРМЕНДЖИЕВ, Евгени. Към фортификацията на ранновизан- тийското укрепление край река Янтра във Велико Търново (според новите проучвания на комплекса при църквата “Св. Четиридесет мъченици”). // 15 – 16, 2001, с. 108 – 118 : с ил.
 1. ИЛЧЕВА, Вълка. Технология и класификация на керамиката на селища от предходния период от енеолита към бронзовата епоха в средния басейн на река Янтра. // 12, 1997, с. 91 – 113.

С табл.

 1. ЛЕЩАКОВ, Петър. Някой аспекти на раннохалколитния селищен модел на река Янтра. // 20, 2005, с. 34 – 45.

С карти.

 1. ТОТЕВ, Константин и др. За функциите на ранновизантийското укрепление край река Янтра във Велико Търново / Константин Тотев, Евгени Дерменджиев. // 12, 1997, с. 143 – 155 : с ил.

 

 1. ОБЕКТИ И СЕЛИЩА ОТ ДРУГИ РЕГИОНИ
 1. БОРИСОВ, Борис. [Две] Пещи за изпичане на битова керамика от античното селище край село Караново, Новозагорско (Предварително съобщение). // 20, 2005, с. 129 – 139 : с ил.

… открити през 1989 г.

 1. ДИМИТРОВ, Станимир. Два шлема от Древна Тракия. // 17 – 18, 2002, с. 179 – 187 : с ил.

Първият открит през 1961 г. северно от град Казанлък, а вторият до село Мерданя, Великотърновско.

 1. ДИМИТРОВ, Станимир. Шлемове “Тракийски” тип : Произход и разпространение. // 20, 2005, с. 56 – 79 : с ил.
 1. ОВЧАРОВ, Тодор. Археологически доказателства за бита на оби- тателите на средновековния Никопол. // 17 – 18, 2002, с. 283 – 286.
 1. РАБОВЯНОВ, Деян. Раждането на българската полиоркетика. // 20, 2005, с. 150 – 159 : с ил.

… по времето на Хан Крум.

 1. РАБОВЯНОВ, Деян. Самостоятелно отбраняващи се кум – пулг- ове на Балканския полуостров през Средните векове. // 17 – 18, 2002, с. 229 – 236 : с ил.
 1. СТАНЕВ, Петър. Една хипотеза относно неолитизацията на Централна и Североизточна България. // 17 – 18, 2002, с. 119 – 124.

С “Карта на селища от най-ранните фази на керамичния неолит на България, Югоизточна Европа и Предна Азия”.

 1. СТАНЧЕВА, Милена. Апликации за колчан от XIII – XIV век. // 17 – 18, 2002, с. 277 – 282 : с ил.

… открити при археологически проучвания в Мадара, Велико Търново, Червен и Плевен.  

 

 1. II. АРХИТЕКТУРА 
 1. ВЛАДЕВА, Павлина. Търновската архитектура през Възражда- нето в пътеписите на наши и чужди пътешественици. // 12, 1997, с. 247 – 253 – : с ил.
 1. ВЛАДЕВА, Павлина. Феликс Каниц за архитектурните шедьоври на майстор Никола Фичев. // 15 – 16, 2001, с. 185 – 295 : с ил.
 1. ДЕРМЕНДЖИЕВ, Евгени. Ранновизантийската крепост на хълма Девинград при Велико Търново (фортификация, водоснабдяване, жилищно строителство, планировка и датировка). // 13, 1998, с. 175 – 200 : с ил.
 1. ДРАГОМИРОВ, Живко. [Архитектура и украса на] Лясковската къща. // 1, 1962, с. 101 – 109.
 1. Вж. № 126
 1. ТЕОФИЛОВ, Теофил. Формиране на стиловите особености на Търновската архитектурна школа XII – XIV век. // 17 – 18, 2002, с. 237 – 250 : с ил.
 1. ХАРБОВА, Маргарита. Средновековната и възрожденската кул- това архитектура на Търново(XIII – XIX в.) (Приемствеността като основа за развитието на Търновските църкви). // 13, 1998, с. 201 – 225 : с ил. 

 

III. ЕТНОГРАФИЯ. ФОЛКЛОРИСТИКА

 1. ОБЩИ ВЪПРОСИ
 1. ВЛАДЕВА, Павлина. Занаятите, търговията и транспорта в Търново през Възраждането в пътеписите на наши и чужди пътешественици. // 11, 1996, с. 221 – 228.
 1. ГЕОРГИЕВА, Теменуга. За ролята на периодичния печат в раз -витието на българската етнография в края на XIX и първата половина на XX в. // 17 – 18, 2002, с. 111 – 118.

Преглед на научни издания, в които са публикувани изследвания по темата.

 1. МИНЧЕВА, Тянка. Демографски промени във Великотърновските села Балканци, Владислав и Благоево след Освобождението. // 11, 1996, с. 229 – 234.
 1. МУТАФОВ, Васил. Поселищен, градоустроиствен и архитекту- рен облик на Великотърновския край в края на XIX и началото на XX век. // 6, 1991, с. 159 – 181.

 

 1. ЗАНАЯТИ
 1. АНГЕЛОВ, Никола. Към въпроса за развитието на занаятите в Средновековния Търновград. // 5, 1972, с. 51 – 63 : с ил.
 2. Вж № 108
 1. Вж № 19
 1. ГЕНОВА, Златка. За наименованията в българското грънчарство. // 8, 1993, с. 145 – 152.
 1. ГЕНОВА, Златка. Към съставянето на речник на българските грънчарски наименования. // 9, 1994, с. 167 – 182.

Азбучно подредени думи със списък на съкращенията.

 1. Вж № 384
 1. КОЛЕВ, Николай. Техническо и терминологично изследване на една част от севернобългарската кола. // 5, 1972, с. 291 – 306 : с ил.

За елемента от конструкцията наречен “левка / льока”.

 1. МУТАФОВ, Васил. Традиционна народна керамика (XIX – XX век) от фонда на Историческия музей – Велико Търново. // 8, 1993, с. 153 – 157.
 1. Вж № 46

 

 1. ОБИЧАИ
 1. ВАСИЛЕВА, Надка. Реквизити свързани с определен градски обичай от фонда на отдел “Етнография” при Регионален исторически музей – Велико Търново. // 19, 2004, с. 489 – 498 : с ил.

Метални и стъклени предмети – корубчета, лъжички, лъжичници и подноси – използвани при посрещане на гости.

 1. ВЛАДЕВА, Павлина. Храната и храненето в Търново през погледа на съвременници от XIX век. // 14, 1999, с. 37 – 43.
 1. ИВАНОВА, Снежана. Космосът на българина : Културологични аспекти на дуализма в някой обредни практики от пролетния календар. // 19, 2004, с. 499 – 506.
 1. Вж № 320
 1. РОГЕВА, Теодора. Календарни празници в Лясковец и околните села през първата половина на XX век. // 9, 1994, с. 183 – 207.

В Долна Оряховица, Козаревец, Добри дял и Драгижево.

 1. РОГЕВА, Теодора. Народни обичаи при бременност, раждане и отглеждане на детето в Лясковец и околните села. // 7, 1992, с. 215 – 225.

В Добри дял, Драгижево, Козаревец и Долна Оряховица.

 1. РОГЕВА, Теодора. Сватбени обичаи в Лясковец и околните села. // 6, 1991, с. 183 – 191.
 1. СТЕФАНОВА, Неда. Светии – празник на младите булки. // 13, 1998, с. 163 – 167.
 1. ЦВЕТКОВ, Ивалин. Празникът Трифон Зарезан в Сухиндол. // 14, 1999, с. 194 – 199.

Съд. текстове на народни песни.

 

 1. ОБЛЕКЛО
 1. ДРАГАНОВА, Тодорка. Колани, тъкани на “Корите”, В. Търновско. // 2, 1964, с. 65 – 82 : с ил.
 1. Вж № 393

 

 1. ФОЛКЛОРИСТИКА
 1. ГАНЧЕВА, Даниела. Народните песни от архива на Николай Бончев. // 20, 2005, с. 306 – 313.
 1. ЧОХАДЖИЕВА, Галя. Обратната перспектива (теоретични и емпирични аспекти на собствения опит при регионално теренно фолклористично проучване). // 15 – 16, 2001, с. 174 – 191.

Съд. “Въпросник за етнографски проучвания в Кюстендилския край”.

 1. ЧОХАДЖИЕВА, Галя. “Човек, каквото и да прави, трябва да мисли и за сетната” (фолклорния образ на иманярството). // 17 – 18, 2002, с. 321 – 330.

 

 1. IV. ИЗКУСТВО
 1. ДАНКОВ, Евлоги. Към семиотиката на оброчната плочка на Орфей от село Бутово (III век). // 15 – 16, 2001, с. 235 – 242 : с ил.

За метафизиката на орфизма.

 1. ДОЛМОВА-ЛУКАНОВСКА, Мария. Скъпоценните камъни в средновековните накити на Търновград. // 12, 1997, с. 195 – 225 : с ил.
 1. КОСЕВА-ТОТЕВА, Диана. За една група светогорски щампи от Великотърновския музей – връзки и влияние върху българската възрожденска живопис. // 12, 1997, с. 226 – 235 : с ил.
 1. НИКОЛОВА, Янка. Златни украшения от Павликени. // 2, 1964, с. 83 – 86 : с ил.
 1. СТАНЧЕВА, Милена. Обработка на кост в средновековна Бълга- рия (преглед и състояние на проучванията). // 15 – 16, 2001, с. 249 – 257.

 

 1. V. ИСТОРИЯ 
 1. ИСТОРИЯ ДО 1978 г.
 1. АНГЕЛОВ, Ангел. Родолюбецът Новак Димитров от село Зелено дърво, Габровско – предания и истини. // 20, 2005, с. 286 – 292.
 1. АНГЕЛОВ, Никола. Към въпроса за старите изображения на Средновековния град Търнов. // 4, 1968, с. 1 – 16 : с ил.

… намиращи се в “Манасиева хроника”, “Миней” от гр. Брашов в Румъния, Стенопис от църквата “Св. Параскева” в гр. Роман в Румъния и стенопис от столовата на Хилендарския манастир.

 1. АТАНАСОВА, Светла. Метрологична характеристика на мерки- те за дължина в България през IX – XIV век. // 15 – 16, 2001, с. 201 – 205.
 1. БЕЙКОВ, Стефан. Дейността на руските медицински работници през войната 1877 – 1878 г. // 17 – 18, 2002, с. 81 – 88.
 1. БОЯНКИНСКА, Боряна. Търновци, участници в четата на Филип Тотю през 1876 г. // 19, 2004, с. 141 – 146.

Със списък на 32 души.

 1. ВЛАДЕВА, Павлина. Дневникът на Й. В. Гурко “Записки за кампанията 1877 – 78 г.”. // 17 – 18, 2002, с. 89 – 97 : с ил.

Започнат на 13 VI 1877 г и приключен на 5 X 1877г., като са описани предимно боевете при град Плевен.

 1. ГЕРАСИМОВ, Тодор. Чий е надгробният паметник от Царевец в Търново. // 5, 1972, с. 123 – 128 : с ил.

Аргументира се тезата, че е на Михаил Асен, син на цар Иван Александър.

 1. ГЕРАСИМОВА – ТОМОВА, В. Кръстът на севаст Берислав. // 5, 1972, с. 129 – 137 : с ил.
 1. ГОЛИЙСКА – ПЕТРОВА, Пенка и др. Троянската градска общи- на и гражданските организации през Възраждането / Пенка Голийска – Петрова, Елеонора Спасова. // 19, 2004, с. 117 – 124.
 1. ДРАГАНОВА, Тодорка. Градската община в гр. Търново през XIX в. // 3, 1966, с. 73 – 95 : с ил.

Съд. факсим. на служебни писма и хронологичен списък на членовете на Търновската градска община   за периода 1858 – 1873 г.

 1. ДРАГАНОВА, Тодорка. Икономическото развитие на гр. В. Търново през епохата на Възраждането (кратък исторически преглед) : Ч. 1. // 4, 1968, с. 67 – 89 : с ил.
 1. ДРАГАНОВА, Тодорка. Мусинско оръжие от 1876 година. // 2, 1964, с. 103 – 107 : с ил.
 1. ДРАГАНОВА, Тодорка. Нови ръкописи и писма на Бачо Киро Петров. // 1, 1962, с. 93 – 99.

… открити в църковна книга на църквата “Св. Димитър” в с. Бяла Черква.

 1. ДРАГАНОВА, Тодорка. Търново през XIX век (Градоустрой- ствен облик по документи, пътеписи, спомени на съвременници и снимки). // 5, 1972, с. 163 – 214 : с ил.
 1. ИБРИШИМОВА, Пенка. Към историята на училищата във В. Търновски окръг през Възраждането. // 3, 1966, с. 97 – 109.

Със списък.

 1. ИБРИШИМОВА, Пенка. Освобождението на Велико Търново [през 1877 г.]. // 4, 1968, с. 91 – 95.
 1. ИВАНОВ, Нестор. Неизвестни портрети на Арно Новак във Ве- ликотърновската художествена галерия. // 4, 1968, с. 135 – 138.

С портр.

 1. КАЛЕВА – ИНДЖИЕВА, Радка. Православното християнство и Руско-турската война от 1877 – 1878 година. // 19, 2004, с. 147 – 153.
 1. КЪНЕВ, Нейчо. Знамето на старозагорските въстаници от 1875 г. – музейна реликва или предтеча на националния символ? // 19, 2004, с. 133 – 140 : с ил.
 1. МАЧКОВСКА, Елена. Родолюбив българин, неуморим книжов- ник (140 години от рождението на Никола Станев). // 17 – 18, 2002, с. 377 – 382 : с ил.
 1. МИНЧЕВ, Д. Н. Велико Търново и руската консулска поща през XIX век. // 5, 1972, с. 227 – 230.
 1. МИНЧЕВА, Тянка. Към въпроса за родословието на търновеца Хаджи Николи. // 15 – 16, 2001, с. 206 – 210.
 1. МИНЧЕВА, Тянка. Още за просветната и революционна дейност в Капиновския манастир “Свети Никола” и село Капиново през Възраждането. // 10, 1995, с. 45 – 55.
 1. МИНЧЕВА, Тянка. Още за участието на жените от Първи Търновски революционен окръг в Априлското въстание през 1876 година. // 7, 1992, с. 59 – 72.
 1. МУТАФОВ, Васил. Етнодемографски и стопански облик на Горна Оряховица XV – XVIII век. // 7, 1992, с. 193 – 213.
 1. МУТАФОВ, Васил. Няколко паметника на култа към Света Петка Търновска. // 14, 1999, с. 7 – 28 : с ил.
 1. МУТАФОВ, Васил. “Обръщение на Търновската община към свещениците на църквата “Св. Спас” от 7 септември 1867 г. за организиране на молебен за дъжд на Маринополския кър (дн. парк Марно поле). // 7, 1992, с. 235.
 1. НУРКОВ, Иван. Надписи, клейма, енигми и изображения върху Балкански кремъчни оръжия (XVII – XIX в.). // 17 – 18, 2002, с. 347 – 358 : с ил.
 1. ОВЧАРОВ, Димитър. [Осем] Неизвестни приписки върху възрож- денски книги от В. Търновски окръг. // 3, 1966, с. 69 – 72.

… открити в църквите на с. Пчелище и с. Златарица и в читалището на с. Недан.

 1. ОВЧАРОВ, Димитър. Неуспешен опит за създаване на редовна българска войска по време на Освободителната война 1877 – 1878 г. // 4, 1968, с. 97 – 101.

На 25 юли 1877 г. в читалището в Търново се взема решение да се помоли “Княз Черкаский”  да заповяда : “… един закон, според който да бъде възможно да се земат войници и да се образува народна войска”.

 1. ПАНАЙОТОВА, Кинка. Неизвестен летопис върху стара дървена врата в Асенова махала, Велико Търново (1822 – 1924). // 9, 1994, с. 71 – 88.
 1. ПАНАЙОТОВА, Кинка. Основни проблеми на устойчивото икономическо развитие на Велико Търново през вековете. // 17 – 18, 2002, с. 13 – 18.
 1. ПАНАЙОТОВА, Кинка. Стопанската структура на Велико Търно- во от средата на XIX в. до 1944 г. // 10, 1995, с. 7 – 43.
 1. ПАТРИКОВ, Георги. [Проход] Дервент разказва. // 20, 2005, с. 346 – 354 : с ил.
 1. ПОПОВ, Атанас. Старопланинската укрепителна система за защи- тата на Средновековния Търновград. //5, 1972, с. 65 – 121 : с ил.
 1. СТАНЕВ, Христо. Връзките на населението в Еленско с Хилен- дарския манастир през ранното Възраждане. // 20, 2005, с. 255 – 260.
 1. СТАНЕВА, Светлозара. Едно забравено име (Атанас Станчов Клепанов). // 17 – 18, 2002, с. 373 – 386.

Роден на 28 август 1832 г. в Търново – художник-график, книжовник, участник във войните за национално освобождение.

 1. СУЛТОВ, Богдан. Принос към античната история на Павли- кенския край. // 1, 1962, с. 7 – 20 : с ил.
 1. ТЕОФИЛОВ, Теофил. “Къщата с маймунката” в своята сто и петдесет годишна история. // 15 – 16, 2001, с. 226 – 234 : с ил.

Построена на 23 септември 1849 г. във Велико Търново.

 1. ТОНЕВ, Велко. Няколко документа за въстанията в Търновския край през 1862 г. и 1876 г. // 5, 1972, с. 215 – 225.

Донесения на руските вицеконсули във Варна до посолството в Цариград и Азиатския департамент в Петербург.

 1. ТОПУЗАНОВ, Иван. Паракендетата в планинските селища. // 19, 2004, с. 125 – 132.

По-подробно за обработваемите площи в село Велчево.

 1. ХАРИТОНОВ, Христо. Чуждестранни отличия за българските опълченци в Руско – турската война от 1877 – 1878 г., съхранявани във фонда на Исторически музей – Велико Търново. // 13, 1998, с. 154 – 162 : с ил.
 1. ЦАНЕВА, Люба. Легендарният Захарий [Зограф] от Странджа до Търново и Трявна. // 17 – 18, 2002, с. 367 – 372 : с ил.
 1. ЦВЕТКОВА, Бистра А. За съдбата на Средновековната българска столица Търново след падането и под турска власт. // 5, 1972, с. 139 – 149.
 1. ЦВЕТКОВА, Бистра А. Обществено-икономическо развитие на Елена и Еленския край през епохата на Османско владичество. // 5, 1972, с. 151 – 161.
 1. ЦВЕТКОВА, Бистра А. Турски документи за статута на някой селища във В. Търновски окръг през XVII в. // 3, 1966, с. 61 – 67.
 1. ЦОНЕВ, Венцислав. За произхода на глаголицата и нейната езотерика. // 19, 2004, с. 105 – 116.
 1. ЧЕПКЪНОВА – СТАНЕВА, Светлозара. Към въпроса за демо- графската характеристика на селата Плаково, Капиново, Велчево, Миндя, Присово, Пчелище, Церова Кория през епохата на османското владичество. // 6, 1991, с. 29 – 35.
 1. ЧОРБАДЖИЕВ, Николай. Към проблема около завладяването на Плевен от османските турци [1388 – 1389 г.]. // 20, 2005, с. 294 – 297.

 

 1. 1879 – 1944 г.
 1. Вж № 4
 1. АСЕНОВ, Петко. Материали за биографията на Петко Ю. Тодоров. // 1, 1962, с. 111 – 119.

… съхранявани в музея в гр. Елена.

 1. АСЕНОВ, Петко. Христо Станев – Младен : Принос към биографията му. // 1, 1962, с. 135 – 143.

Съд. писма изпратени от Сливенския затвор.

 1. БЕЙКОВ, Стефан. Балканската война и историческата справедливост. // 19, 2004, с. 262 – 265.
 1. БЕРОВА, Добрина. Междуетническата толерантност в Ямбол в миналото. // 19, 2004, с. 215 – 221.
 1. БОНЕВ, Ненчо. Документи за дейността на Великотърновския окръжен комитет на БКП и няколко партийни организации в окръга през периода 1919 – 1923г. // 3, 1966, с. 145 – 176.

С биограф. сведения за партийните дейци.

 1. БОНЕВ, Ненчо. Към историята на няколко партийни и младежки знамена в Търновски окръг. // 1, 1962, с. 125 – 133 : с ил.
 1. БОНЕВ, Ненчо. Неизвестни писма на Никола Христов Габровски [1886 – 1919 г.]. // 2, 1964, с. 109 – 124.
 1. БОНЕВ, Ненчо. Развитието на младежкото революционно движе- ние във великотърновски окръг : Ч. 1. // 4, 1968, с. 103 – 126 : с ил.
 1. БЪЧВАРОВА, Невяна. Симеон Николов Ванков – живот и дейност (1858 – 1937 г.). // 13, 1998, с. 38 – 52.
 1. БЪЧВАРОВА, Елена. Търновци в просветния живот на Варна след Освобождението. // 20, 2005, с. 323 – 331.

За Тодор Шишков, Георги Смилов, Никола Живков, Георги Живков, Мария Кабакчиева, Боянка Начева, Олга Иванова, Кина Генова, Елисавета Михайлова, Мария Калъчева, Елена Златарева и д-р Тодор Стоянов.

 1. БЪЧВАРОВА, Невяна. Хараламби Петров Джамджиев – осново- положник на бъгарската авиация (120 години от рождението му). // 11, 1996, с. 23 – 40.
 1. ВАЧЕВА, Диана. Участието на полковник Никола Желев в българо-турските преговори 1913 – 1915 г. // 19, 2004, с. 287 – 296.
 1. ВЛАДЕВА, Павлина. Душевността и моралът на търновци през XIX век в пътеписите на наши и чужди пътешественици. // 13, 1998, с. 168 – 174.
 1. ВЪЛОВ, Въло. Първият паметник в чест на писателя Алеко Константинов. // 1, 1962, с. 121 – 124.

За белокаменна чешма с надпис, построена от хаджи Гьока Павлов в двора на Куршум – хан в Пловдив.

 1. ГАЙДАРОВ, Кирил. Беляковското градинарско сдружение “Св. Трифон” – едно от първите кооперативни дружества в България. // 20, 2005, с. 284 – 286.
 1. ГЕОРГИЕВА, Анастасия. “Селска пробуда” – общодостъпно списание за наука и просвета / 1903 – 1905 г./. // 19, 2004, с. 233 – 240.

Основано от Цанко Церковски през януари 1903 г. в Бяла Черква.

 1. ГЕОГИЕВА, Елена. Тодор Хаджистанчев – изявен културен деец в град Русе. // 20, 2005, с. 261 – 267.
 1. ГЕОРГИЕВА, Теменуга. Още веднъж за научната дейност на Димитър Матев. // 20, 2005, с. 268 – 276.
 1. ГОРАНОВ, Петър Ст. Из историята на ученическото коопера- тивно движение : Ученическа потребителна кооперация “Солидарност” в гр. Свищов. // 3, 1966, с. 111 – 135 : с ил.
 1. ГЪРДЕВ, Борислав. Забравеният строител на Нова България. // 19, 2004, с. 198 – 205.

За Теодор Теодоров.

 1. ДАНКОВА, Росина. Зоя Ставрева (1890 – 1950) – философ и педагог. // 17 – 18, 2002, с. 383 – 391 : с ил.
 1. ДЕНЧЕВА, Юлия. “С високото съзнание за славното минало на нашия град” (Документи за създаването [на 2 I 1934 г.]  и дейността на “Комитет за възстановяване старините на Велико Търново” – в Държавен архив – Велико Търново). // 20, 2005, с. 437 – 442.
 1. ДИМИТРОВА, Елисавета. Военнопленническата служба в Бъл -гарските лагери през Първата световна война. // 19, 2004, с. 297 – 304.
 1. ДИМИТРОВА, Станка. Приносът на Търновци за изграждането на българщината във Варна [след Освобождението]. // 20, 2005, с. 332 – 339 : с ил.
 1. ДИМОВА, Веселина. Великотърновският клон на Доброволческо- то дружество “Сливница” 1908 – 1944. // 19, 2004, с. 252 – 261.
 1. ДРАГАНОВА, Виолета. Моско Москов – първи председател на туристическото дружество “Трапезица” – Велико Търново. // 20, 2005, с. 374 – 379 : с ил.
 1. ЗАФИРОВ, Петър и др. Приписки от XIX в. върху богослужебни книги от Елена / Петър Зафиров, Хитко Вачев. // 6, 1991, с. 45 – 49.
 1. ЗЛАТЕВА, Ани. Чешкият журналист Владимир Сис и неговата фотоепопея за Балканските войни 1912 – 1913 г. // 19, 2004, с. 266 – 286.
 1. ИЗЛОЖЕНИЕ от комитета за културното и стопанско повдигане на гр. В. Търново, 1942 г. // 9, 1994, с. 242 – 246.

… до председателя на МС и министрите.

 1. ЙОРДАНОВ, Юлий. Приносът на Ломчани в издателската дейност на България. // 20, 2005, с. 455 – 468 : с ил.
 1. КОВАЧЕВ, Александър. Марко Вачков – възторжен краевед и родолюбец. // 20, 2005, с. 412 – 414.
 1. КОЕВ, Атанас. Стефан Стамболов и българската просвета и култура. // 19, 2004, с. 191 – 197.
 1. КОСКИНА, Пепа. Общинска дейност в село Николаево, Старозагорско (1878 – 1944 г.). // 19, 2004, с. 241 – 251.
 1. КОСТАДИНОВА, Елка. Атанас Илиев – фолклорист, просветител, един от първите администратори на Елхово. // 20, 2005, с. 301 – 305.
 1. ЛУКОВ, Георги и др. Издирване, възстановяване и поддържане на българските военни паметници, гробища и гробове в Македония и Тракия през 1941 – 1944 г. / Георги Луков, Марина Калчева. // 19, 2004, с. 310 – 317 : с ил.
 1. МАРТИНОВА, Весела. Участието на Великотърновци в Първото българско земеделско-промишлено изложение в Пловдив през 1892 г. // 19, 2004, с. 227 – 232.
 1. МИНЕВ, Димо. Русофили и русофоби във В. Търновски окръг през 1886 и 1887 г. : Според нови документи. // 3, 1966, с. 137 – 144.

За дейността на основания през 1886 г. “Лясковский клуб” в гр. Лясковец.

 1. МИНЧЕВА, Тянка. Депутатите от Търновската губерния в Учредителното събрание 1879 год. // 6, 1991, с. 61 – 75.

С поименен списък.

 1. МИНЧЕВА, Тянка и др. Знамето на Великотърновската национал- либерална младежка група “Стефан Стамболов”. // 13, 1998, с. 297 – 300 : с ил.

Открито на 21 X 1991 в къщата на Теофана Шумелова.

 1. МИНЧЕВА, Тянка. Още към въпроса за откриването на Учредителното събрание в Търново през 1879 година и за дебатите по “Общонародния въпрос” (По-случай 125-та годишнина на Учредителното народно събрание и Търновската конституция). // 19, 2004, с. 178 – 190 : с ил.
 1. МИТОВА – ГАНЕВА, Катя. Някой малко известни факти от жи -вота и делото на генерал Иван Фичев. // 15 – 16, 2001, с. 47 – 51 : с ил.

Бивш началник на ГЩ. Началник на щаба на действащата армия по време на Балканската война (1912 – 1913 г.) и военен министър.

 1. МИТОВА – ГАНЕВА, Катя. Участието на 20-ти пехотен Добруджански полк в Първата Балканска война 1912 – 1913 година. // 17 – 18, 2002, с. 63 – 71 : с ил.
 1. МУТАФОВ, Васил. Великотърновци преди 75 години (Демограф- ска, социална и образователна характеристика на населението на Велико Търново през 1937 година). // 17 – 18, 2002, с. 33 – 42.

С  табл.

 1. МУТАФОВ, Васил. Великотърновският фотолетописец Онорий Марколеско 1844 – 1917 г. // 20, 2005, с. 355 – 366 : с ил.
 1. Вж № 126
 1. НЕДЕВА, Тодорка. Велико Търново и професионалната организация на българските журналисти. // 19, 2004, с. 305 – 309.
 1. ОВЧАРОВ, Тодор Д. Документи за дейността на В. Търновския окръжен и местен комитет на БКП и партийната група в с. Шемшево, В. Търновски окръг [1920 – 1922 г.] . // 5, 1972, с. 231 – 250.
 1. ОКРЪЖНО до местните партийни комитети, 1907 г. // 9, 1944, с. 240 – 241.

… от Централния комитет на БРСДП, март 1907 г.

 1. ПАВЛОВА, Виолета. Генерал о. з. Владимир Даскалов – живот и обществена дейност. // 20, 2005, с. 380 – 393.

С библиогр. на романи, разкази и статии.

 1. ПАВЛОВСКА, Цветана. Стефан Стамболов като заместник на Васил Левски. // 6, 1991, с. 50 – 60.
 1. ПАНАЙОТОВА, Кинка. Архивни източници с информация за кооперации от Великотърновски окръг 1878 – 1947 г. // 13, 1998, с. 7 – 27.

Представени по околии, по азбучен ред имената на селищата и кооперациите в тях, заедно с фондовия номер на документа.

 1. ПАНАЙОТОВА, Кинка. Дислокация на българските дружини в района на Търново през 1877 – 1884 г. // 6, 1991, с. 76 – 90.
 1. ПАНАЙОТОВА, Кинка. Изграждане енергийната база на капиталистическата индустрия във Великотърновски окръг (1910 – 1947 г.). // 5, 1972, с. 251 – 273 : с ил.
 1. ПАНАЙОТОВА, Кинка. Към въпроса за стопанската политика на българските правителства по време на Първата световна война (1915 – 1918). // 11, 1996, с. 7 – 22.
 1. Вж № 185
 1. ПАНАЙОТОВА, Кинка. Организационно състояние и проблеми на Великотърновската окръжна земеделска дружба през управлението на БЗНС (1919 – 1923). // 12, 1997, с. 7 – 37.
 1. Вж № 186
 1. ПАНАЙОТОВА, Кинка и др. Приносът на Константин, Недялко и Ангел Каранешеви в обществено-политическия и културен живот на Великотърновския край / Кинка Панайотова, Ваня Станчева. // 7, 1992, с. 93 – 115.
 1. ПАНАЙОТОВА, Кинка и др. Приносът на Недялко Каранешев за проучване и популяризиране историята на Велико Търново и Великотърновския край / Кинка Панайотова, Ваня Станчева. // 20, 2005, с. 421 – 436 : с ил.
 1. ПАНАЙОТОВА, Кинка. Протокол от изборите за II ВНС 1881 година. // 7, 1992, с. 236 – 237.
 1. ПАНАЙОТОВА, Кинка. Първата българска фабрика за производство на филц и кече. // 4, 1968, с. 127 – 133.

Основана през 1914 г. от Злати Ив Златев във Велико Търново.

 1. ПАНАЙОТОВА, Кинка. Социалната структура на населението на Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец (1878 – 1944 г.). // 8, 1993, с. 7 – 36.

Разрез на социалните слоеве по имуществен и професионален признак.

 1. Вж. № 187
 1. ПАНАЙОТОВА, Кинка. Стопанската структура на Горна Оряховица през периода 1878 – 1944 г. // 7, 1992, с. 73 – 91.
 1. ПАНТИЛЕЕВА, Димитринка. Две неизвестни писма до и от Стефан Стамболов. // 15 – 16, 2001, с. 42 – 46.

Писани съответно на 17 януари 1895 и на 3 февруари 1895 г.

 1. Вж № 188
 1. ПЕНЧЕВА, Радка. Емилиян Станев и реконструкцията на историята. // 17 – 18, 2002, с. 393 – 399.
 1. ПЕНЧЕВА, Радка. Търновският клон на Български народен морски сговор (БНМС) (По материали от списание “Морски сговор”). // 15 – 16, 2001, с. 52 – 60 : с ил.

Създаден през втората половина на 1923 г. и действал до 9 IX 1944 г.

 1. ПЕТКОВА, Мария. Спомените на подполковник [Агоп] Карагьозов и участието на арменци в обединителните борби на България. // 20, 2005, с. 298 – 300.
 1. ПОЗИВ към жените на света, 1915 г. // 9, 1994, с. 241 – 242.
 1. СТАНЧЕВ, Васил. Отношението ВМОРО – Солунските атентатори. // 19, 2004, с. 222 – 226.
 1. СТАНЧЕВА, Ваня. Генерал-майор Сава Муткуров. // 6, 1991, с. 91 – 98.
 1. СТАНЧЕВА, Ваня. Подпоручик Александър Панайотов. // 9, 1994, с. 65 – 70.
 1. СТЕФАНОВА, Неда. Великотърновските фамилии – 30-те години на XX век. // 20, 2005, с. 443 – 454.

Съд. “Речник на фамилни имена от мъжки род и с окончанието за женски род – произход и етимология”.

 1. ТОМОВА, Красимира. Дейци от Търновския край в общинското управление на Варна, края на XIX век – началото на XX век. // 20, 2005, с. 314 – 321.

За Велико Христов, Янко Славчев, Панайот Кърджиев и Иван Церов.

 1. ТОШЕВ, Мирослав. Лазар Стефанов – първият историйописец на Град Омуртаг. // 20, 2005, с. 340 – 345.

… и за книгата му “Град Омуртаг” отпечатана през 1935 г.

 1. ЦВЕТКОВ, Ивалин. Преглед на документите свързани със събирателската дейност на Йордан Кулелиев, съхранени в ТД “Държавен архив” – Велико Търново. // 20, 2005, с. 425 – 430.
 1. ЦОНЕВА, Нели. Балканджиите като участници в демографските промени на Павликени след Освобождението. // 17 – 18, 2002, с. 19 – 32.
 1. ЦОНЕВА, Нели. По въпроса за административното управление на Павликени след Освобождението [до 1959 г.]. // 13, 1998, с. 28 – 37.
 1. ЦОНЕВА, Радка. Принос към историята за изграждане на военен клуб във Велико Търново. // 8, 1993, с. 83 – 89.

На 15 ноември 1927 г. в щаба на Търновския гарнизон се взема решение за основаване на военноисторически музей, който да се помещава в бъдещия военен клуб. След множество проблеми по осигуряване на място за строителство и средства, на 24 януари 1933 г. е положен основният камък на сградата и на 18 ноември 1934 тя е тържествено открита.

 1. ЧЕПКЪНОВА – СТАНЕВА, Светлозара. Участие на висшето българско духовенство в Учредителното събрание. // 8, 1993, с. 37 – 44.

 

 1. ИСТОРИЯ СЛЕД 1944 г.
 1. БЪЧВАРОВА, Невяна. Културна дейност в Търново 1945 – 1959 г. // 15 – 16, 2001, с. 61 – 73.
 1. БЪЧВАРОВА, Невяна. Летопис на Общинския народен съвет в град Велико Търново – 1944 – 1989. // 10, 1995, с. 151 – 198.

 

 1. Вж № 356
 1. НАЧЕВА, Румяна. Мариана Паунова. // 8, 1993, с. 185 – 187.

За жизнения и творческия път на българската певица.

 1. НИКОЛОВ, Тодор. Леон Филипов (Биографични бележки). // 8, 1993, с. 77 – 82.
 1. Вж № 255
 1. ПАНАЙОТОВА, Кинка. Документи за Велико Търново и окръга в Държавните архиви на София. // 15 – 16, 2001, с. 213 – 221.
 1. Вж № 257
 1. Вж № 186
 1. Вж № 188
 1. Вж № 272
 1. СТАНЧЕВА, Ваня. Из протоколната книга на дружеството “Дом за изкуство и просвета” – Велико Търново. // 8, 1993, с. 159 – 169.
 1. СТЕФАНОВА, Ася. Централен военен архив – авторитетно средище на националната и регионална военна памет. // 12, 1997, с. 254 – 257.

Създаден през 1951 г. във Велико Търново с името “Централен архивен фонд” за да приеме за съхранение и използване документи на армията  предимно с дългосрочна справочна стойност.

 1. ЦАНКОВА, Олга. Никола Станев в спомените на баща ми. // 20, 2005, с. 451 – 454.
 1. Вж № 281
 1. ЦОЛОВА, Цветинка. Историография на възрожденските философски и социологически традиции във Велико Търново (1990 – 2000). // 17 – 18, 2002, с. 99 – 109.
 1. ЦОНЕВА, Нели. Занаятчийските трудово-производителни коопе рации в Павликени (1945 – 1954). // 20, 2005, с. 469 – 481.

 

 1. VI. КРАЕЗНАНИЕ
 1. Вж № 471
 1. Вж № 235
 1. КОВАЧЕВ, Марин. Велико Търново и българското краезнание. // 20, 2005, с. 237 – 240.
 1. МАРКОВ, Георги. Краезнанието и родознанието – важни и актуални дялове на историческото познание, развитие и взаимодействие. // 20, 2005, с. 241 – 249.
 1. ХАРИТОНОВ, Христо. Краезнание и нумизматика. // 15 – 16, 2001, с. 222 – 225.
 1. ХАРИТОНОВ, Христо. Професор Марин Ковачев – ученият и общественика. // 20, 2005, с. 250 – 254.

По случай 70-годишнината му.

 

VII. МУЗЕЕЗНАНИЕ. МУЗЕЙНО ДЕЛО

 1. ТЕОРИЯ
 1. КРЪСТЕВА, Стефанка. Трудният музей. // 19, 2004, с. 387 – 397.

За “Детския музей” – ранното му включване в живота на децата и учащите се.

 1. ПЕТРОВА, Соня. Образът на Великотърновския музей според пресата през 2003 г. (Опит за музеоложки мониторинг). // 19, 2004, с. 538 – 549.
 1. САЧЕВ, Евгений. Социологически проучвания на музейната аудитория. // 19, 2004, с. 320 – 324.
 1. ЧОХАДЖИЕВА, Галя и др. Work shop по нашенски : Музеят като медиатор на традицията / Галя Чохаджиева, Георги Куманов. // 19, 2004, с. 477 – 488 : с ил.

 

 1. МУЗЕЙНО ДЕЛО
 1. БЕНОВ, Олег. Гарнизонното стрелбище в София (Един нетрадиционен отговор на съвременните предизвикателства през музейната практика. // 19, 2004, с. 507 – 517 : с ил.
 1. БЪЧВАРОВА, Невяна и др. Дарение за театралната дейност във Велико Търново, съхранявано във фонд “Най-нова история” на Регионален исторически музей. // 17 – 18, 2002, с. 401 – 408 : с ил.
 1. ВАЧЕВ, Хитко. Пети музейни четения на Регионален исторически музей – Велико Търново. // 15 – 16, 2001, с. 317 – 318.

Проведени на 17 май 2001 г. , посветени на 70 – годишнината на проф. дин Димитър Овчаров.

 1. ГЕОРГИЕВА – КОЗАРЕВА, Венета. Дарения и дарители – поглед от 21 век. // 19, 2004, с. 525 – 531.

За Дома на хумора и сатирата в Габрово.

 1. ДИМИТРОВА, Светла. Временните изложби – музейна дейност с много проекции. // 19, 2004, с. 518 – 524.
 1. ДРАГАНОВА, Виолета и др. Звезди на спорта през XX век във Велико Търново / Виолета Драганова, Невяна Бъчварова. // 15 – 16, 2001, с. 312 – 316.

За изложба реализирана на 22 март 2001 от Великотърновския исторически музей.

 1. КОСЕВА, Диана. Икони от Великотърновския музей по световните изложбени зали [за периода 1963 – 1989 г.] // 7, 1992, с. 238 – 241.
 1. ЛИЛОВА, Иванка. Календарните празници в Етъра – традиция и иновация. // 19, 2004, с. 472 – 476.
 1. ТОТЕВА, Диана. Иконописна изложба на Великотърновския музей в Англия. // 9, 1994, с. 242 – 250 : с ил.

Експозиция от 33 икони и 5 предмета е открита в залите на Херберт Арт Мюзикъл на 13. 07. 1992 г.

 1. ХАРИТОНОВ, Христо. Предговор. // 17 – 18, 2002, с. 11.

Относно музейните четения посветени на доц. д-р Янка Николова.

 1. ХАРИТОНОВ, Христо. Предговор. // 19, 2004, с. 13 – 14.

Относно музейните четения посветени на Тодор Николов.

 1. ЦАНКОВА, Татяна. Художествения музей и творецът. // 19, 2004, с. 461 – 471 : с ил.

За специализирания художествен музей в Дома на хумора и сатирата – Габрово.

 1. ЧУЛОВА, Даниела. Музеят като “портрет” на една личност : Художникът Георги Божилов – Слона през призмата на новоучреден [през 2003 г.] музей в Стария Пловдив. // 19, 2004, с. 532 – 537 : с ил.

 

А. ИСТОРИЯ

 1. Вж № 511
 1. БЪЧВАРОВА, Невяна. 120 години Исторически музей в град Велико Търново. // 6, 1991, с. 5 – 28.
 1. БЪЧВАРОВА, Невяна. Тридесет години отдел “Най-нова история”. // 14, 1999, с. 44 – 49.

… в Регионален исторически музей – В. Търново.

 1. ВЪЛЧЕВ, Александър и др. Техническото музейно дело в Бъл -гария / Александър Вълчев, Люба Дашевска. // 19, 2004, с. 381 – 386.

За Националния политехнически музей.

 1. ДОНЧЕВА, Румяна. Пражкият национален музей е изложбата на българската книга през 1934 г. // 19, 2004, с. 420 – 428 : с ил.
 1. ЗАНОВ, Иван. Музеят в Силистра. (1898 – 1943 г.). // 19, 2004, с. 406 – 411.

На 18 ноември 1898 г. Учителският съвет на Държавното педагогическо трикласно и образцово училище взема решение за създаване на училищен музей, а на 19 октомври 1941 г. се провежда учредително събрание за създаване на историко-етнографски музей.

 1. ИВАНОВА, Мария. Начало на организираното музейно дело в Ямбол (1952 – 1969). // 19, 2004, с. 442 – 446.
 1. ИЛИЕВА, Анна. Христо Г. Данов и наследниците му – приноси за запазването на българските старини. // 19, 2004, с. 412 – 419.
 1. КРЪСТЕВА, Мария. Създаване на Морския музей – личности, идеи, институции. // 19, 2004, с. 365 – 372 : с ил.

Открит през 1923 г. във Варна, а от 1955 г. преименуван на “Военноморски музей”.

 1. НЕДКОВ, Симеон. Идеята за български музей в началото на ХХ век. // 19, 2004, с. 325 – 356.
 1. НИКОЛОВА, Янка. Увод. // 1, 1962, с. 1 – 5.

За музейното дело във Велико Търново и създаването на “Известия на Окръжния музей – Велико Търново”.

 1. СТОЯНОВА, Креса. Стремежът на перущенци за опазване на историческата памет. // 19, 2004, с. 398 – 405.
 1. ТЕРЗИЕВА, Катя. Исторически музей “Искра” – Казанлък в дневниците на Чудомира. // 19, 2004, с. 435 – 441.
 1. ТОМИТОВА, Мариана. Училищни музеи и музейни сбирки : Ролята на учителите в изграждането на музейната система в България (1878 – 1944 г.). // 19, 2004, с. 373 – 380.
 1. Вж № 517

 

Б. КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 1. АТАНАСОВА, Светла и др. Книгообмен 1994 – 1997 / Светла Атанасова, Весела Мартинова. // 12, 1997, с. 281 – 286.
 1. МАРТИНОВА, Весела. Книгообмен. // 13, 1998, с. 317 – 320.
 1. МАРТИНОВА, Весела. Книгообмен. // 14, 1999, с. 268 – 272.
 1. МАРТИНОВА, Весела. Книгообмен [2000]. // 15 – 16, 2001, с. 340 – 343.
 1. МАРТИНОВА, Весела. Книгообмен 01. 06. 2001 – 01. 11. 2002 г. // 17 – 18, 2002, с. 429 – 430.
 1. МАРТИНОВА, Весела. Книгообмен 1. 12. 2002 – 31. 10. 2004. // 20, 2005, с. 523 – 527.

 

В. МУЗЕЙНИ РАБОТНИЦИ

 1. АЛЕКСИЕВ, Йордан. Атанас Писарев (1936 – 1992). // 8, 1993, с. 189 – 192 : с ил.

С библиогр.

 1. АЛЕКСИЕВ, Йордан. Въло Цанков Вълов. // 10, 1995, с. 205 – 207.

С библиогр.

 1. БОЕВА, Стефка. Стефан Фъртунов – създател и първи директор на Дома на хумора и сатирата в Габрово. // 19, 2004, с. 453 – 460.
 1. БЪЧВАРОВА, Невяна. Опазване и проучване на старините във Велико Търново и дейността на Тодор Николов. // 9, 1994, с. 37 – 64.

С библиогр.

 1. БЪЧВАРОВА, Невяна. Тодор Николов – живот и дейност. // 19, 2004, с. 17 – 36 : с ил.
 1. Невяна Пенчева БЪЧВАРОВА [за нея]. // 14, 1999, с. 250 : с ил.
 1. Н. с. Невяна Пенчева БЪЧВАРОВА [за нея]. // 20, 2005, с. 493 – 494 : с ил.
 1. ВЛАДЕВА, Павлина. Заслугата на Тодор Николов за проучването, съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство във Великотърновския регион. // 19, 2004, с. 75 – 84 : с ил.
 1. ДРАГАНОВА, Тодорка. За Тодор Николов с любов и уважение. // 19, 2004, с. 41 – 44.
 1. ДРАГАНОВА, Тодорка и др. Приносът на Тодор Николов от проучванията му върху икономическото развитие на Търново през ХІХ век (Непубликуван труд – материали за историческото и икономическото развитие на град Търново) / Тодорка Драганова, Цветана Генчева. // 19, 2004, с. 63 – 68 : с ил.
 1. ДРАГАНОВА, Тодорка. Тодор Николов Иванов (1884 – 1957) (По-случай десет години от смъртта му). // 4, 1968, с. 139 – 141.

С библиогр.

 1. ДУШКОВ, Живодар. Русенският период в живота и творчеството на Никола Ангелов. // 19, 2004, с. 447 – 452.

За дейността му в  градския музей.

 1. Цветанка Георгиева ИВАНОВА [за нея]. // 20, 2005, с. 485.
 1. ИЛЧЕВА, Вълка. Марко Иванов Цочев. // 20, 2005, с. 486 – 487.
 1. Ст. н. с. д-р Вълка ИЛЧЕВА Петрова [за нея]. // 20, 2005, с. 491 – 492 : с ил.
 1. Вълка ИЛЧЕВА Петрова [за нея]. // 14, 1999, с. 251 : с ил.
 1. КЪНЧЕВА, Татяна. Архивът на Тодор Николов, съхраняван в отдел “История на България ХV – ХІХ век. // 19, 2004, с. 85 – 91 : с ил.
 1. Н. с. д-р Васил Аврамов МУТАФОВ [за него]. // 20, 2005, с. 495 – 496 : с ил.
 1. НИКОЛОВА, Янка. Спомен за Тодор Николов. // 19, 2004, с. 37 – 40 : с ил.
 1. ОВЧАРОВА, Мария. Светецът на Велико Търново. // 19, 2004, с. 45 – 50.

За Тодор Николов.

 1. ПАНАЙОТОВА, Кинка. Петко Мачковски. // 9, 1994, с. 7 – 9 : с ил.

С библиогр.

 1. РОБОВ, Мирко. Тодор Николов като проучвател на църквата “Св. Димитър”. // 19, 2004, с. 55 – 62 : с ил.
 1. Снежина Георгиева ПОПОВА [за нея]. // 20, 2005, с. 485 – 486.
 1. СТАНЕВ, Петър. Богдан Желев Султов – петнадесет години от смъртта му. // 12, 1997, с. 270 : с ил.
 1. СТАНЕВ, Петър. Рафаил Попов. // 11, 1996, с. 246.
 1. ТОДОРОВА, Радка. Тодор Николов в ученическите спомени на моя баща [Христо Шиков]. // 19, 2004, с. 51 – 54.
 1. ТОНКОВ, Тихомир. Никола Т. Манолев Стателов – ревностен изследовател на старини. // 19, 2004, с. 429 – 434.

За образувания от него археологически музей през 1930 г. в гр. Лясковец.

 1. ЧЕПКЪНОВА – Станева, Светлозара. Ислямските култови сгради в изследванията на Тодор Николов. // 19, 2004, с. 69 – 74.
 1. Красимир Иванов ШИМИДОВ [за него]. // 20, 2005, с. 486.
 1. Данка Павлева ШУШКОВА [за нея]. // 20, 2005, с. 485.

 

Г. НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

 1. ИВАНОВ, Христо. Компютрите във фондовата дейност на Исто- рически музей – Пловдив. // 19, 2004, с. 556 – 559.
 1. СУКАРЕВ, Видин. Интернет като средство за научни контакти в музейното дело. // 19, 2004, с. 550 – 555.
 1. ТОДОРОВА, Радка. Силата на информацията – компютри, интернет. // 17 – 18, 2002, с. 409 – 414 : с ил.

Относно  семинар за използване на компютърна програма за въвеждане на данни от фондовете на музеите, проведен на 12. 12. 2001 г. в Исторически музей – Стара Загора.

 

Д. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 1. ПЕНКОВ, Петьо. Отчет на Исторически музей – Велико Търново за 1997 г. // 13, 1998, с. 303 – 312.
 1. ПЕНКОВ, Петьо. Отчет на Исторически музей – Велико Търново за 1998 г. // 14, 1999, с. 254 – 263.
 1. ХАРИТОНОВ, Христо. Отчет за работата на Регионален исторически музей – Велико Търново през 2000 година. // 15 – 16, 2001, с. 324 – 333. 

 

 

Е. РЕСТАВРАЦИОННА И КОНСЕРВАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 1. ГЕНЧЕВА, Юлия. Консервационно техническа експертиза на глинено съоръжение от неолитна селищна могила Самоводене. // 7, 1992, с. 227 – 233.

С табл.

 1. ГЕНЧЕВА, Юлия и др. Технология на орнамента на фината керамика от селищата Качица – Велико Търново, и Клисе баир до с. Шемшево от прехода от енеолита към бронзовата епоха / Юлия Генчева, Петър Станев. // 8, 1993, с. 179 – 184.
 1. ЙОРДАНОВ, Йордан. Методико-антропологично изследване на костните останки на Рачо Казанджията и пластична въстановка на образа му. // 15 – 16, 2001, с. 304 – 311 : с ил.
 1. КОМИТОВ, Веселин. Строително-ремонтна, реставрационна и консервационна дейност на музейни обекти [2003 – 2004]. // 20, 2005, с. 513 – 515.
 1. КОСЕВА, Диана. Реставрационно-консервационни проблеми на Търновските таблетки. // 6, 1991, с. 192 – 195.

За четири двустранни, малоформатни икони със следните изображения :

 1. “Въведение Богородично” и “Света Екатерина”
 2. “ Благовещение” и “Рождество Христово”
 3. “Кръщение Христово” и ликове на двама архиереи
 4.  “Разпятие” и “Слизане в ада”.
 1. КУЗУПОВ, Боян. Консервация на малката порта от крепостта Царевец. // 3, 1966, с. 21 – 23.
 1. ТОТЕВА, Диана. Новооткрита икона на Богородица Одигитрия с пророци. // 9, 1994, с. 233 – 238.
 1. ЧОКОЕВ, Иван. Един метод за борба с рецидивната корозия на археологически находки от мед и медни сплави. // 12, 1997, с. 265 – 269.
 1. ЧОКОЕВ, Иван. За консервацията на оловната матрица с името на цар Иван Шишман. // 11, 1996, с. 239 – 245.

С табл.

 1. ЧОКОЕВ, Иван. За консервацията на съдове покрити с калай. // 10, 1995, с. 199 – 204.
 1. ЧОКОЕВ, Иван. За сърмената везба в Търново след ХІХ век. // 20, 2005, с. 223 – 234 : с ил.
 1. ЧОКОЕВ, Иван. За цвета на царските дрехи в Средновековна Бъл- гария през втората половина на ХІV век. // 15 – 16, 2001, с. 296 – 303.

395   ЧОКОЕВ, Иван. Към отстраняването на корозионни продукти от повърхността на предмети, изработени от мед и медни сплави. // 11, 1996, с. 235 – 238.

 1. ЧОКОЕВ, Иван. Набедреник от епископски гроб, открит в средно- вековна църква в Кърджали. // 17 – 18, 2002, с. 359 – 365 : с ил.
 1. ЧОКОЕВ, Иван и др. Някой аспекти от почистването и защитата на музейното сребро / Иван Чокоев, Антонина Костова. // 9, 1994, с. 209 – 232.
 1. ЧОКОЕВ, Иван. Някой наблюдения върху текстилни материали от некропола на църквата “Св. Четиридесет мъченици” във Велико Търново (проучване 1992 – 1993). // 13, 1998, с. 282 – 296 : с ил.
 1. GENCHEVA. Julia. Ethics and conservation – a conserrvator`s opinion. // 12, 1997, с. 258 – 264.

Бълг. заглавие : “Етика и консервация – позиция на специалиста”.

  

Ж. ХРОНИКА НА ДЕЙНОСТТА НА РИМ – В. ТЪРНОВО

 1. БЪЧВАРОВА, Невяна. Хроника 1991. // 7, 1992, с. 242 – 246.

За проведени научни изследвания, изложби и издадени трудове на музея.

 1. БЪЧВАРОВА, Невяна. Хроника [за] дейността на Историческия музей 1996 – 1997 г. // 12, 1997, с. 276 – 280.
 1. ВЕСТИ [Хроника за 1992]. // 8, 1993, с. 193 – 195.
 1. ИЛЧЕВА, Вълка и др. Хроника за дейността на историческия музей през 1998 година / Вълка Илчева, Христо Харитонов. // 13, 1998, с. 313 – 316.
 1. МИТОВА, Катя. Хроника за дейността на историческия музей през 1998 година. // 14, 1999, с. 264 – 267.
 1. МИТОВА – ГАНЕВА, Катя. Хроника за дейността на Регионал- ния исторически музей [2000 – 2001]. // 15 – 16, 2001, с. 334 – 339.
 1. МИТОВА – ГАНЕВА, Катя. Хроника за дейността на Регионал- ния исторически музей [1. VІ 2001 – 30 ХІ 2002 г.]. // 17 – 18, 2002, с. 417 – 428.
 1. МИТОВА – ГАНЕВА, Катя. Хроника за дейността на Регионал- ния исторически музей. // 20, 2005, с. 499 – 513.
 1. МУТАФОВ, Васил. Хроника (1992 – 1996). // 11, 1996, с. 247 – 255.

 

VІІІ. НУМИЗМАТИКА

 1. АНГЕЛОВ, Никола. Средновековни монети от Трапезица в Тър ново. // 2, 1964, с. 93 – 102 : с ил.
 1. АНГЕЛОВ, Никола. Колективни находки на монети от В. Тър-новски окръг. // 2, 1964, с. 87 – 91 : с ил.

…  открити в селата Раданово, Патреш и Сашево.

 1. Вж № 510
 1. БЪЧВАРОВ, Иван. Колективни монетни находки от средновековния некропол (ХІV в.) при с. Янтра, Горнооряховска община. // 8, 1993, с. 131 – 135.
 1. БЪЧВАРОВ, Иван. Монетни находки от крепостта “Ряховец”. // 7, 1992, с. 41 – 58.

Съд. “Каталог на единичните и колективни находки, открити на крепостта Ряховец, южното селище и некропола през археологическите сезони 1985 – 1988 г.”.

 1. ГЕРАСИМОВ, Тодор. Паричният пазар и тържището в Диско- дуратера. // 4, 1968, с. 25 – 40.

Съд. опис на 148 монети.

 1. ГЕРАСИМОВ, Тодор. Монети от франския владетел Иоан ІІ Орсини. // 2, 1965, с. 29 – 34.

Съд. “Карта на находките на монети на Иоан ІІ Орсини в България” и списък на откритите екземпляри в Търново.

 1. ДАНКОВ, Евлоги. Семиотика на небесната йерархия в монетната и църковната иконография във Второто българско царство (Трети Рим). // 17 – 18, 2002, с. 331 – 339.
 1. ДОЧЕВ, Константин. Византийски монети на палеолозите с индиктивни дати от ХІІІ – ХІV век, намерени във Велико Търново. // 20, 2005, с. 166 – 175 : с ил.
 1. ДОЧЕВ, Константин. Колективна находка с медни монети (ХІІІ в.) от манастира “Св. Димитър”, В. Търново. // 8, 1993, с. 125 – 129.

С каталог на девет медни корубести екземпляра.

 1. ДОЧЕВ, Константин. Монетни находки от хълма Момина Крепост във Велико Търново. // 9, 1994, с. 125 – 132.

С каталог.

 1. ДОЧЕВ, Константин. Ранновизантийски монети от Търново (V – VІІ в.). // 17 – 18, 2002, с. 287 – 298 : с ил.

Опис на 252 броя, открити при археологически проучвания на Царевец, манастира “Св. Четиридесет мъченици” в Асенова махала, Трапезица, Момина крепост и Френк Хисар.

 1. ПИСАРЕВ, Атанас и др. Колективна находка от европейски и турски монети от село Беляковец, Великотърновско / Атанас Писарев, Марко Цочев. // 5, 1972, с. 275 – 285 : с ил.

… открита на 17 ноември 1971 г.

 1. СТАВРАКЕВ, К. Нумизматика. // 7, 1992, с. 234.

За две бронзови контрамаркирани монети от фонда на РИМ – Велико Търново.

 1. СТЕФАНОВ, Стефан и др. Из историята на Номе през трети век от н. е. / Стефан Стефанов, М. Тачева. // 3, 1966, с. 45 – 54 : с ил.

Опис и снимки на монети, открити през района на с. Царевец до Свищов.

 1. ТОНЕВ, Андрей. Съкровища с европейски монети от Кюстендилско. // 20, 2005, с. 163 – 165.

От с. Граница, Вуково, Невестино, Тихи дол, Ръждавица, Полетинци, между Ресилово и Краинци и две с неизвестно местонахождение.

 1. ТОТЕВ, Константин. Рядък медальон от клетъчен емайл, открит на Царевец. // 8, 1993, с. 121 – 124.
 1. ФИЛИПОВА, Светослава. Монетна находка от началото на ІІІ век от фонда на Регионален исторически музей – Кюстендил. // 20, 2005, с. 125 – 128 : с ил.

През 2001 г. открити три екземпляри, сечени до град Самоков.

 1. ХАРИТОНОВ, Христо. Възпоменателен медал с изображенията на Св. св. Кирил и Методий. // 11, 1996, с. 215 – 220 : с ил.

… подарен през 1984 г. на УС на БНД от Геролд Шчетинин.

 1. ХАРИТОНОВ, Христо. Класификация на находките от монети, използувани с вторична функция през ХV – ХVІІІ век на територията на днешна Северна България. // 7, 1992, с. 171 – 192.

Със списък на 77 обекти.

 1. Вж № 307
 1. ХАРИТОНОВ, Христо. Нумизматични аспекти на иконоборчеството във Византия през VІІІ – ІХ век. // 17 – 18, 2002, с. 299 – 304 : с ил.
 1. ХАРИТОНОВ, Христо. Семиотични аспекти на монетната иконография в контекста на средновековната българска култура. // 12, 1997, с. 169 – 183 : с ил.
 1. Вж № 196
 1. ЦОЧЕВ, Марко. Колективна находка от бронзови монети от с. Благоево, Великотърновско. // 6, 1991, с. 141 – 158.

С опис.

 1. ЦОЧЕВ, Марко. Колективна находка от [73 провинциални] бронзови монети от Родина, Великотърновско. // 10, 1995, с. 87 – 99.

… от ІІ и ІІІ век.

 1. ЦОЧЕВ, Марко. Колективна находка от [100] бронзови монети от село Къпиново, Великотърновско. // 12, 1997, с. 156 – 168.

… открити през 1957 г.

 1. ЦОЧЕВ, Марко. Колективна находка от провинциални бронзови монети от село Хотница, Великотърновско. // 13, 1998, с. 133 – 144.

Опис на 76 екземпляри, откупени през 1957 г. от Михаил Александров.

 1. ЦОЧЕВ, Марко. Монетосеченето на Шишмановци в колекцията на Регионален исторически музей – Велико Търново. // 17 – 18, 2002, с. 305 – 310 : с ил.
 1. ЦОЧЕВ, Марко и др. Непубликувани [шест “автономни”] монети на Никополис ад Иструм / Марко Цочев, Милчо Димов. // 11, 1996, с. 211 – 214.
 1. ЦОЧЕВ, Марко. [Четири] Редки златни монети от фонда на Исторически музей – Велико Търново. // 11, 1996, с. 207 – 210 : с ил.

 

ІХ. ОТЗИВИ. РЕЦЕНЗИИ

 1. ВАЧЕВ, Хитко. Някой виждания по проблемите в една хипотеза. // 6, 1991, с. 37 – 44.

Рец. за : М. Харбова. Научна хипотеза за Арбанаси (старинното Загорие) като елемент в структурата на старопрестолния Търновград. // И з о б р. и з к. и а р х и т е к т. : Доклади от ІІ международен конгрес по българистика, 16, 1988, с. 137 – 156.

 1. Иван, Тютюнджиев. Търновската митрополия през 17 и първата половина на 18 век : По документи от архива на метоха “Божи гроб” на Йерусалимската патриаршия в Цариград. – В. Търново, 1996. – 129 с.

Рец. : ВАЧЕВ, Хитко. // 12, 1997, с. 271 – 275.

 1. КОЛЕВ, Николай. Принос към изследване на неолитната култура в Долния басейн на р. Дунав. // 17 – 18, 2002, с. 415 – 416.

Рец. за : Петър Станев. Неолитна селищна могила. – В. Търново : Фабер, 2002. –  380 с.

 1. ХАРИТОНОВ, Христо и др. Книга за краезнанието / Христо Харитонов, Тянка Минчева. // 20, 2005, с. 519.

Рец. за : Марин Ковачев. Краезнание. – В. Търново : Абагар, 2004. – 175 с.

 1. ЦОЛОВА, Цветинка. Православни ценности и национална иден- тичност на българския народ. // 15 – 16, 2001, с. 319 – 320.

Рец. за : Сборник научни съобщения. Истор. музей – Габрово : ВТ. Св. Митрополия, 2000. – 449 с.

 1. ЧОХАДЖИЕВА, Галя. “Непресъхващ извор” не е само метафора. // 15 – 16, 2001, с. 321 – 322.

Рец. за : Румяна Димитрова. Непресъхващ извор. – Пловдив : Макрос, 2001. – 99 с.

 1. VATCHEV, Hitko. The pros and cons of a new interpretation about the problems of the Bulgarian religious arhiecture. // 8, 1993, p. 171 – 178.

Рец. за : M. Kiel. Art and societi of Bulgaria in the turkish period. – Van gorcum : Assen Maastricht, 1985. – 400 p. 

 

Х. РЕЛИГИЯ. РЕЛИГИОЗНИ ХРАМОВЕ 

 1. АРХЕОЛОГИЯ
 1. АЛЕКСИЕВ, Йордан. За манастирите в “Света гора”, “Търновски планини” и “Търновската Света гора”.// 17 – 18, 2002, с. 251 – 256.
 1. ВАЧЕВ, Хитко. Археологически приноси за строителната история на храма “Св. арахангели Михаил и Гавраил” в Арбанаси. // 20, 2005, с. 199 – 208 : с ил.

С каталог на гробовете.

 1. ВАЧЕВ, Хитко. Принос към строителната история на църквата “Св. Равноапостоли Петър и Павел” във Велико Търново. // 17 – 18, 2002, с. 269 – 276.
 1. Вж № 18
 1. ГОЧЕВА, Златозара. Някой бележки по въпроса за метрополията на западнопонтийския койнон. // 17 – 18, 2002, с. 125 – 130 7 с ил.
 1. ДЕРМЕНДЖИЕВ, Евгени. За едно неизвестно преустройство на западната пристройка на църквата “Св. Четиридесет мъченици” в Търново. // 14, 1999, с. 115 – 129 : с ил.

… открито при разкопките през 1992 – 1995 г.

 1. Вж № 104
 1. ДЕРМЕНДЖИЕВ, Евгени. Новооткрита гробница в царската църква “Св. Четиридесет мъченици” във Велико Търново. // 20, 2005, с. 186 – 193 : с ил.

… вкопана под подовото ниво в югоизточния ъгъл на Екзонартекса.

 1. КОСЕВА, Диана. Триптих – поменник от 1790 г. // 20, 2005, с. 209 – 217 : с ил.

… от с. Арбанаси, със заглавие “ За споменаване на патриарси и архиереи”.

 1. НИКОЛОВА, Янка и др. Средновековна църква в западния склон на хълма Момина крепост в Търново / Янка Николова, Никола Ангелов. // 2, 1964, с. 19 – 28 : с ил.
 1. РОБОВ, Мирко. Новите проучвания на манастира “Св. Четиридесет мъченици” във Велико Търново и проблемът за неговата строителна хронология. // 15 – 16, 2001, с. 142 – 151 : с ил.
 1. ТЕОФИЛОВ, Теофил. Западната пристройка на църквата “Св. Четиридесет мъченици” в Търново – възможности за тълкуване и периодизация. // 14, 1999, с. 130 – 139 : с ил.
 1. ТОТЕВ, Константин и др. История на проучването на некропола на търновската църква “Св. Четиридесет мъченици” / Константин Тотев, Иван Чокоев. // 11, 1996, с. 165 – 174 : с ил.
 1. ТОТЕВ, Константин. История на проучванията на стенописите на църквата “Св. Четиридесет мъченици” във Велико Търново. // 15 – 16, 2001, с. 128 – 141 : с ил.
 1. Вж № 15
 1. Вж № 396

 

 1. АРХИТЕКТУРА
 1. ВАЧЕВ, Хитко. Бележки върху архитектурата и датата на църквата “Св. Атанас” в Горна Оряховица”. // 8, 1993, с. 137 – 144.
 1. ВАЧЕВ, Хитко. Условия и фактори за черковното строителство в Търновската митрополия през ХV – ХVІІІ век. // 12, 1997, с. 237 – 246.
 1. Вж № 122
 1. Вж № 374

 

 1. ДУХОВНИЦИ
 1. БАЛЪКОВ, Илия. Книжовник иконом Стефан на попрището на просветителско и религиозно. // 20, 2005, с. 406 – 411.

За Станьо Ганчев Пашов от с. Беляковец.

 1. БОЗОВА, Тинка. Архимандрид Инокентий за Митрополит Климент Търновски. // 19, 2004, с. 167 – 172 : с ил.
 1. ДАНКОВ, Евлоги. Търновският исихазъм и Григорий Цамблак : 640 години от рождението на епископ Григорий Цамблак (1304 – 1420) : Уточняващи материали за историята на българската, руската, украинската, литовската и сръбската история на философията и богословието. // 19, 2004, с. 94 – 104 : с ил.
 1. ДАНКОВА, Росина. Нравственото богословие на митрополит Климент Браницки и неговите приноси за историята на Гложенския манастир “Св. Вмч. Георги Победоносец”. // 19, 2004, с. 154 – 166.

 

 

 1. ИСТОРИЯ
 1. БУКОВИНОВА, Вида. Да си спомним за един забравен родолюбец краевед (135 години от откриването на първата българска църква в Бургас). // 20, 2005, с. 277 – 283 : с ил

За храма “Св. св. Кирил и Методий” отворен на 20 ІV 1869 г. и за дейността на Христо Димитров.

 1. ВАЧЕВ, Хитко. Енорийското църковно строителство в Търнов- ската митрополия през ХV – ХVІІ век. // 15 – 16, 2001, с. 9 – 33.

С карта и списък на селищата, в които има църковни постройки.

 1. ВАЧЕВ, Хитко. За една епископска катедра от ХVІІ век. // 14, 1999, с. 29 – 36 : с ил.

В село Арбанаси, днешно Пороище – квартал на Разград.

 1. КОКОРКОВ, Иван. Един османски документ за историята на църквата “Св. Никола” в Горна Оряховица. // 5, 1972, с. 287 – 289 : с ил.

За издадения през 1848 г. “Ферман за ремонт на църквата “Св. Никола”, който се съхранява в музейната сбирка на с. Хотница.

 1. КОЛЕВА, Цветана. История на църквата “Св. Четиридесет мъченици” от Освобождението до 1945 г. // 17 – 18, 2002, с. 43 – 62 : с ил.
 1. МИНЧЕВА, Тянка. Църквата “Св. Никола” – един от най-значимите духовни центрове на Търново през Възраждането. // 17 – 18, 2002, с. 73 – 80 : с ил.
 1. Вж № 181
 1. НИКОЛОВА, Янка. Църквата “Св. Параскева” във Велико Търново. // 4, 1968, с. 17 – 24 : с ил.
 1. Вж № 368
 1. Вж № 190
 1. СТАНЕВА, Светлозара. Към въпроса за църковната борба в Търново след Кримската война. // 15 – 16, 2001, с. 34 – 41.
 1. Вж № 430
 1. Вж № 285

 

 1. ИЗКУСТВО
 1. Вж № 156
 1. БОЯНКИНСКА, Боряна. Календарните сцени в църквите “Св. ап. Петър и Павел” във Велико Търново и “Рождество Христово” в Арбанаси – сходства и различия. // 15 – 16, 2001, с. 243 – 248 : с ил.
 1. Вж № 416
 1. ДОЛМОВА, Мария. Накитите от погребенията в манастира “Великата лавра” и църквата “Св. Четиридесет мъченици”. // 14, 1999, с. 140 – 150 : с ил.
 1. КОСЕВА, Диана. Нов фрагмент от живописта в диаконикона на църквата “Св. Четиридесет мъченици”, открит през 2001 г. // 17 – 18, 2002, с. 341 – 346 : с ил.
 1. КОСЕВА, Диана и др. Стенописите от наоса и притвора на търновската църква “Св. Четиридесет мъченици” в светлината на последните проучвания. // 14, 1999, с. 200 – 229 : с ил.
 1. КОСЕВА – ТОТЕВА, Диана. Икони от манастира “Св. Богородица” в Арбанаси (ХVІІ – ХVІІІ в.). // 10, 1995, с. 145 – 150 : с ил.
 1. КОСЕВА – ТОТЕВА, Диана. Светогорски щампи от колекцията на Великотърновския регионален исторически музей. // 15 – 16, 2001, с. 258 – 284 : с ил.

С каталог на 57 графични листа.

 1. Вж № 389
 1. ТОТЕВ, Константин и др. Нови данни за стенописите от екзонартекса на църквата “Св. 40 мъченици” във Велико Търново / Константин Тотев, Диана Косева. // 13, 1998, с. 226 – 252 : с ил.
 1. ТОТЕВ, Константин. Процесийни кръстове от Търново. // 13, 1998, с. 261 – 280 : с ил.
 1. Вж № 431
 1. ЦОНЕВ, Венцислав. За някой особености на стенописния цикъл “Шестоднев” от Къпиновския манастир. // 13, 1998, с. 253 – 260 : с ил.
 1. ЦОНЕВ, Венцислав. Към “Шестоднева” и отражението му в средновековното и ранновъзрожденското изкуство на България. // 14, 1999, с. 230 – 249 : с ил.
 1. Вж № 398

 

ХІ. СФРАГИСТИКА

 1. АТАНАСОВА, Светла. Фирмени печати на търговска къща “Тодор Василев и сие” от втората половина на ХІХ век. // 19, 2004, с. 106 – 214 : с ил.
 1. ГЕРАСИМОВ, Тодор. Оловен печат на Търновския патриарх Висарион. // 2, 1964, с. 45 – 48.
 1. ДОЛМОВА – ЛУКАНОВСКА, Мария. Пръстените – печати като белег за съсловна принадлежност. // 20, 2005, с. 176 – 185 : с ил.
 1. ЙОРДАНОВ, Иван. Печатът на първия Асеневец. // 15 – 16, 2001, с. 192 – 200 : с ил.

… съхраняван в Шуменския исторически музей.

 1. ЙОРДАНОВ, Иван. Печатът на Теофилопул от първата половина на ХІІІ век, намерен във Велико Търново. // 14, 1993, с. 183 – 187 : с ил.
 1. ПЕНЧЕВ, Владимир. Моливдовул на Никола, императорски протоспарий и стратег на Месемврия, намерен при археологически разкопки в Силистра [през 2000 г.] // 20, 2005, с. 160 – 162 : с ил.
 1. СТАНЧЕВА, Милена. Пръстен-печат от археологическите проучвания на църквата “Св. Димитър” в Арбанаси, Великотърновско. // 20, 2005, с. 215 – 222 : с ил.
 1. ТОТЕВ, Константин. Бронзово печатче с лъвско изображение от Търново. // 17 – 18, 2002, с. 311 – 320 : с ил.

Открито при разкопките (1975 – 1985) край църквата “Св. Четиридесет мъченици”, с неизвестен притежател.

 1. ХАРИТОНОВ, Христо. Моливдовул на никейския император Теодор І Ласкарис. // 14, 1999, с. 177 – 182 : с ил.

 

ХІІ. ХЕРАЛДИКА

 1. АТАНАСОВА, Светла. Опит за ново тълкуване на изображението на двуглавия орел от саркофага на цар Иван Александър. // 12, 1997, с. 184 – 194 : с ил.
 1. АТАНАСОВА, Светла. Принос към историята на първия герб на град Велико Търново. // 14, 1999, с. 188 – 193 : с ил.

Проследяване на събитията по изработването и приемането му през 1927 г.

 1. АТАНАСОВА, Светла. Хералдически аспекти на лилията от монетите на цар Иван Срацимир. // 13, 1998, с. 145 – 153 : с ил.

 

ХІІІ. ЧИТАЛИЩА. ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО

 1. БЪЧВАРОВА, Невяна. Държавната културна политика и проблеми на музея при читалище “Надежда” във Велико Търново (1871 – 1945 г.). // 8, 1993, с. 57 – 75.
 1. ДРАГАНОВА, Тодорка и др. Принос към историята на читалище “Надежда” в Търново и първото селско читалище “Селска любов” в с. Бяла черква / Тодорка Драганова, Маргарита Спиридонова. // 1, 1962, с. 73 – 92 : с ил.
 1. ИВАНОВ, Теодор. Едно неизвестно котленско читалище. // 20, 2005, с. 367 – 373.

Основано на 27 февруари 1900 г. под името “Раковски”, и без да успее да развие сериозна дейност, на 27 септември 1900 г. се слива с читалище “Съгласие – Напредък”.

 1. КОЛЕВА, Цветана. Дарители на читалище “Надежда” Велико Търново от Освобождението до 1914 г. // 20, 2005, с. 415 – 424 : с ил.
 1. МАЧКОВСКА, Елена. Принос към историята на читалище “Напредък” в Килифарево 1884 – 1944 г. // 20, 2005, с. 394 – 405 : с ил.
 1. МИНЧЕВА, Тянка. Приносът на Иван П. Славейков за развитието на читалище “Трудолюбие” – Трявна и “Надежда” – Велико Търново. // 8, 1993, с. 45 – 55.
 1. ЧОЛОВ, Петър. Народните читалища и развитието на музейното дело в България. // 19, 2004, с. 357 – 364.

 

ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

                А

Александрова, Сашка   16

Алексиев, Йордан   3 – 5, 39, 84, 347, 447

Ангелов, Ангел   155

Ангелов, Никола   6 – 8, 94, 127, 156, 409 – 410 ; (съавт.) 102, 456 ;

(за него) 358

Асенов, Петко   205 – 206

Атанасова, Светла   157, 341, 499 508 – 510

Афродика, богиня  (за нея)   2

               Б

Балъков, Илия   467

Бачо Киро

Вж Петров, Киро

Бейков, Стефан   158, 207

Беливанова, Анастасия   9

Бенов, Олег   313

Берислав, севаст (за него)  162

Берова, Добрина   208

Бинев, Методи   51

Боева, Стефка   349

Божилов – Слона, Георги  (за него)  325

Бозова, Тинка   468

Бонев, Ненчо   209 – 212

Бончев, Николай   (за него)  147

Борисов, Борис   108

Боянкинска, Боряна   159, 485

Браницки, Климент  (за него)  470

Буковинова, Вида   471

Бъчваров, Иван   17, 412 – 413

Бъчварова, Невяна   213 – 215, 286 – 287, 314, 327 – 328, 350 – 351, 400 – 401, 511 ; (съавт.)  318 ; (за нея)  352 – 353

В

Ванков, Симеон Николов  (за него)  213

Василев, Тодор  (за него)  499

Василева, Надка   136

Вачев, Хитко   18, 315, 448 – 449, 463 – 464, 472 – 473 ; (съавт.) 39, 231 ; (рец.) 440 – 441, 446

Вачева, Диана   216

Вачков, Марко  (за него)  235

Висарион, патриарх (за него)   500

Владева, Павлина   116 – 117, 123, 137, 160, 217, 354

Владкова, Павлина   19 – 20, 40, 44, 52 – 55, 69 – 70, 95

Вълов, Вълов   218 ; (за него)  348

Вълчев, Александър   329

Върбанов, Върбин   45

Г

Габровски, Никола Христов (за него)  211

Гайдаров, Кирил   219

Ганева, Катя Митова

Вж Митова – Ганева, Катя

Ганчева, Даниела   147

Генова, Златка   130 – 131

Генова, Кина  (за нея)   214

Генчева, Юлия   74, 383 – 384, 399

Георгиева, Анастасия   220

Георгиева, Елена   221

Георгиева, Теменуга   124, 222

Георгиева – Козарева, Венета   316

Герасимов, Тодор   161, 414 – 415, 500

Герасимова – Томова, В.   162

Голийска – Петрова, Пенка   163

Горанов, Петър Ст.   223

Гочева, Златозара   451

Гурко, Йосиф В. (за него)   160

Гърдев, Борислав   224

Д

Данов, Христо Г. (за него)   333

Данков, Евлоги   56, 71, 150, 416, 469

Данкова, Росина   225, 470

Даскалов, Димитър (за него)   253

Дашевска, Люба  (съавт.)   329

Денчева, Юлия   226

Дерменджиев, Евгени   96, 104, 118, 452, 454 ; (съавт.) 107

Джамджиев, Хараламби Петров (за него)   215

Димитров, Здравко   57

Димитров, Новак  (за него)   155

Димитров, Станимир   109 – 110

Димитров, Христо  (за него)   471

Димитрова, Елисавета   227

Димитрова, Румяна  (рец. за нея)   445

Димитрова, Светла   317

Димитрова, Станка   228

Димов, Милчо (съавт.)   438

Димова, Веселина   229

Динчев, Венцислав   22

Долмова – Лукановска, Мария   79, 97, 151, 487, 501

Дончева, Иванка   58

Дончева, Румяна   330

Дочев, Константин   417 – 420

Драганова, Виолета  230, 318

Драганова, Тодорка   145, 164 – 168, 355 – 357, 512

Драгомиров, Живко   119

Душков, Живодар   358

Дякович, Борис (за него)   11

E

Еленски, Недко 75, 90 – 91, 98 ; (съавт.)  72

Ж

Жекова, Женя   23

Желев, Никола (за него)   216

Живков, Георги  (за него)  214

Живков, Никола  (за него)  214

Жуглев, Кирил Ис.   24

З

Занов, Иван   331

Зафиров, Петър   231

Захарий Зограф  (за него)   197

Зевс , (бог) (за него)   59

Златарева, Елена (за нея)   214

Златев, Злати Ив. (за него)   265

Златева, Ани   232

И

Ибришимова, Пенка   169 – 170

Иван Александър, цар (за него)   161, 508

Иван Срацимир, цар (за него)   510

Иван Шишман, цар (за него)   391

Иванов, Нестор   171

Иванов, Теодор   513

Иванов, Христо   377

Иванова, Мария   332

Иванова, Олга (за нея)   214

Иванова, Снежана   138

Иванова, Цветанка Г. (за нея)   359

Илиев, Атанас (за него)   238

Илиева, Анна   333

Илчева, Вълка   25, 85 – 89, 99, 105, 360, 403 ; (съавт.)  92 ; (за нея)  361 – 362

 

Инджиева, Радка Калева

Вж  Калева – Инджиева, Радка

Инокентий, архим. (за него)   468

Иоан ІІ Орсини (за него)  415

                Й

Йорданов, Иван   502 – 503

Йорданов, Йордан   385

Йорданов, Юлий   234

К

Кабакчиева, Мария (за нея)   214

Калева – Инджиева, Радка   172

Калчева, Марина (съавт.)   239

Калъчева, Мария (за нея)   214

Каниц, Феликс (за него)   117

Карагьозов, Агоп (за него)   273

Каранешев, Ангел (за него)  262

Каранешев, Константин (за него)   262

Каранешев, Недялко (за него)   262 – 263

Клепанов, Атанас Станчов (за него)   191

Климент Търновски, митроп. (за него)   468

Ковачев, Александър   235

Ковачев, Марин   305 ; (рец. за него) 443 ; (за него)   308

Коев, Атанас   236

Козарева, Венета Георгиева

Вж  Георгиева – Козарева, Венета

Кокорков, Иван   474

Колев, Николай   133 ; (рец.)   442

Колева, Цветана   475, 514

Кольо Фичето

Вж  Фичев, Никола

Комитов, Веселин   386

Комод, имп. рим. (за него)  45

Константинов, Алеко (за него)   218

Косева – Тотева, Диана   152, 321, 387, 389, 455, 488 – 491

Коскина, Пепа   237

Костадинова, Елка   238

Костова, Антонина (съавт.)   397

Крум, хан (за него)   112

Кръстева, Стефанка  309

Кръстева, Мария   334

Кузупов, Боян   388

Кулелиев, Йордан (за него)   281

Куманов, Георги (съавт.)   312

Кънев, Нейчо   173

Кънчева, Татяна   363

Кърджиев, Панайот (за него)   279

 

Л

Левски, Васил (за него)   254

Лещаков, Петър   106

Лилова, Богдана   100

Лилова, Иванка   320

Луков, Георги   239

Лукановска, Мария Долмова

Вж  Долмова – Лукановска, Мария

Лунгарова, Пепа   59 ; (съавт.)  40

М

Марков, Георги   306

Марколеско, Онорий  (за него)   248

Мартинова, Весела   240, 342 – 346 ; (съавт.)  341

Матев, Димитър (за него)   222

Мачковска, Елена   174, 515

Мачковски, Петко (за него)   367

Минев, Димо   241

Минчев, Д. Н.   175

Минчева, Тянка   125, 176 – 177, 242 – 244, 476, 516 ; (рец.) 443

Митова – Ганева, Катя   245 – 246, 404 – 407

Михаил Асен, цар (за него)   161

Михаилова, Елисавета (за нея)   214

Москов, Моско (за него)   230

Мутафов, Васил   126, 134, 179 – 181, 247 – 248, 408 ; (за него) 364

Муткуров, Сава (за него)   276

Н

Найденова, Евгения (съавт.)   72

Начева, Боянка (за нея)   214

Начева, Румяна   289

Недева, Тодорка   250

Недков, Симеон   335

Николи, хаджи  (за него)   176

Николов, Тодор   290 ; (за него)  323, 350 – 351, 354 – 357, 363, 365 – 366, 368, 372, 374

Николова, Янка   11, 47, 102, 153, 336, 365, 456, 478 ; (съавт.)  6

Нинов, Лазар   76, 92

Новак, Арно (за него)   171

Нурков, Иван  182

О

Овчаров, Димитър   183 – 184

Овчаров, Тодор  26, 41, 111, 251

Овчарова, Мария   366

Орфей (за него)   150

П

Павлов, Гьока хаджи (за него)   218

Павлова, Виолета   253

Павлова, Румяна   61

Павловска, Цветана   254

Панайотов, Александър (за него)   277

Панайотова, Кинка   185 – 187, 255 – 258, 260, 262 – 268, 292

Пантилеева, Димитринка   269

Патриков, Георги   188

Паунова, Мариана (за нея)   289

Пашов, Станьо (за него)   467

Пенков, Петьо   380 – 381

Пенчев, Владимир   504

Пенчева, Радка   271 – 272

Петка Търновска (за нея)   180

Петкова, Мария   273

Петров, Киро (за него)   167

Петрова, Вълка Илчева

Вж  Илчева, Вълка

Петрова, Соня   310

Писарев, Атанас   103, 421 ; (за него)   347

Попов, Атанас   189

Попов, Рафаил (за него)   371

Попова, Снежина (за нея)  369

Поултър, Андрю   62

Р

Рабовянов, Деян   112 – 113

Рачо Казанджията (за него)   385

Робов, Мирко   12, 27, 49 – 50, 82, 368, 457

Рогева, Теодора   140 – 142

С  

Сачев, Евгени   311

Сис, Владимир (за него)   232

Славейков, Иван П. (за него)   516

Славчев, Петър   28

Славчев, Янко (за него)  279

Слона, Георги Божилов

Вж  Божилов – Слона, Георги

Смилов, Георги (за него)   214

Спасова, Елеонора (съавт.)   163

Спиридонова, Маргарита (съавт.)  512

Ставракев, К.   422

Ставрева, Зоя (за нея)   225

Стамболов, Стефан (за него)   236, 254, 269

Станев, Емилиян (за него)   271

Станев, Никола (за него)   174, 299

Станев, Петър   13, 29 – 30, 72 – 73, 77, 114, 370 – 371 ; (съавт.)  76, 384 ; (рец. за него)  442

Станев, Христо   190

Станев – Младен, Христо (за него)   206

Станева, Светлозара

Вж Чепкънова – Станева, Светлозара

Станчев, Васил   275

Станчева, Ваня   276 – 277, 297 ; (съавт.) 262 – 263

Станчева, Милена   115, 154, 505 ; (съавт.) 15

Стателов, Никола Т. Манолев (за него)   373

Стефан, иконом

Вж  Пашов, Станьо

Стефанов, Стефан   423

Стефанов, Лазар (за него)   280

Стефанова, Ася   298

Стефанова, Неда   143, 278

Стоянов, Тодор (за него)  214

Стоянова, Креса   337

Сукарев, Видин   378

Султов, Богдан   32 – 33, 42 – 43, 46, 192 ; (за него)  370

Султова, Соня  1 – 2

Сьор, Жорж (за него)  11

Т

Тачева, М. (съавт.)   423

Теодор І Ласкарис, имп. ник. (за него)   507

Теодоров, Теодор (за него)   224

Теофилов, Теофил   121, 193, 458

Терзиева, Катя   338

Тодоров, Петко Ю. (за него)   205

Тодорова, Радка   372, 379

Томова, В. Герасимова

Вж Герасимова – Томова, В.

Томова, Красимира 279

Томитова, Мариана   339

Тонев, Андрей  424

Тонев, Велко   194

Тонков, Тихомир  373

Топузанов, Иван   195

Тотев, Константин   14, 83, 107, 425, 459 – 460, 493 – 494, 506 ; (съавт.)  489

Тотева, Диана Косева

Вж  Косева – Тотева, Диана

Тошев, Мирослав   280

Тютюнджиев, Иван (рец. за него)   441

Ф

Фердинанд, цар (за него)  11

Фичев, Иван (за него)   245

Фичев, Никола (за него)  117

Филип Тотю (за него)  159

Филипов, Леон (за него)  290

Филипова, Светослава   426

Фъртунов, Стефан (за него)  349

                    Х

Хаджистанчев, Тодор (за него)  221

Харбова, Маргарита  122 ; (рец. за нея)  440

Харитонов, Христо  196, 307 – 308, 322 – 323, 382, 427 – 428, 430 – 431, 507 ; (съавт.) 403 ; (рец.)  443

Хера (богиня) (за нея)  59

Хермес (бог) (за него)   58

Христов, Велико, (за него)  279

                    Ц

Цамблак, Григорий (за него)   469

Цанева, Люба   197

Цанкова, Олга   299

Цанкова, Татяна  324

Цветков, Ивалин  144, 281

Цветкова, Бистра  198 – 200

Церковски, Цанко (за него)   220

Церов, Иван (за него)  279

Цолова, Цветинка  301 ; (рец.)  444

Цонев, Венцислав 201, 496 – 497

Цонева, Нели  282 – 283, 302

Цонева, Радка  284

Цочев, Марко  433 – 439 ; (съавт.) 421 ; (за него)  360

Църов, Иван  34 – 38, 64 – 68

Ч

Чепкънова – Станева, Светлозара  191, 202, 285, 374, 481

Черкаски, Владимир княз рус. (за него)  184

Чокоев, Иван  15, 390 – 398 ; (съавт.)  14, 459

Чолов, Петър   517

Чорбаджиев, Николай   203

Чохаджиева, Галя   148 – 149, 312 ; (рец.)  445

Чудомир (за него)  338

Чулова, Даниела   325

Ш

Шиков, Христо  (за него)  372

Шимидов, Красимир  (за него)  375

Шишков, Тодор (за него)  214

Шумелова, Теофана  (за нея)  243

Шушкова, Данка (за нея)  376

B

Blanc, Nicole   61

G

Gencheva, Julia

Вж  Генчева, Юлия

K

Kiel, M. (рец. за него)   446

N

Nercessian, Anne   61

Vatchev, Hitko

Вж Вачев, Хитко

Vladkova, Pavlina

Вж  Владкова, Павлина

 

 

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ

А

Алеково (с.), Свищовска общ.   26

Англия   321

Арбанаси (с.), Великотърновска общ.   440, 448, 455, 485, 490, 505

Асенова махала   420

Б

Балкански полуостров   113

Балканци (с.), Стражишка общ.   125

Беляковец (с.), Великотърновска община   219, 421, 467

Благоево (с.), Стражешка общ.   125, 433

Брашов, Румъния   156

Бургас   471

Бутово (с.), Павликенска общ.   1 – 2, 150

България   72, 114,124, 130 – 131, 138, 154, 157, 219, 224, 234, 258, 273, 329, 335, 339, 394, 415, 431, 444, 446, 469, 497, 517

Българско Сливово (с.), Свищовска общ.   26

Бяла черква (с.), Павликенска общ.   167, 220, 512

             В

Варна   194, 214, 228, 279, 334

Велико Търново   3 – 9, 11 – 15, 49 – 50, 59, 82, 94, 96, 103 – 104, 107, 115, 118, 121 – 123, 127, 134, 136 – 137, 151 – 152, 156, 159, 164 – 165, 168, 170 – 171, 175 – 176, 181, 184 – 187, 189, 191, 196 – 198, 214, 217, 226, 229 – 230, 233, 240, 243 – 244, 247 – 248, 250 – 251, 256, 265 – 266, 272, 278, 281, 284, 285 – 287, 292, 297 – 298, 301, 305, 310, 314 – 315, 318, 319, 321 – 323, 327 – 328, 336, 341 – 346, 350, 356, 363, 366, 368, 380 – 382, 384, 387, 393, 398, 400 – 409, 415, 417 – 420, 422, 437, 439 – 441, 447, 449, 452, 454, 457 – 460, 464, 472, 475 – 476, 478, 481, 485, 487 – 489, 491, 493 – 494, 500, 503, 506, 509, 511 – 512, 514, 516

Великотърновски край   126, 194, 263, 279

Великотърновски окръг   32, 169, 178, 183, 200, 209 – 210, 212, 251, 255, 257, 260, 410

Великотърновски регион   5, 20, 23, 29 – 30, 35, 145, 242, 354

Велчево (с.), Великотърновска общ.   195, 202

Византия   430

Владислав (с.), Стражишка общ.   125

Вуково (с.), Бобошевска общ.   424

Г

Габрово   316, 320, 324, 349, 444

Горна Оряховица   39 – 41, 266, 268, 463, 474

Граница (с.), Кюстендилска общ.   424

Д

Дискодуратера   42 – 43, 414

Дичин (с.), Великотърновска общ.   22

Драгижево (с.), Лясковска общ.   140 – 141

Драгомирово (с.), Свищовска общ.   26

Добри дял (с.), Лясковска общ.   140 – 141

Долна Мизия   2, 44 – 46

Долна Оряховица (с.), Горнооряховска общ.   140 – 141

Дунав (р.) 442

Е

Елена   199, 205, 231

Еленски край   190, 199

Елхово   238

Етъра, Габровска общ.   320

З

Зелено дърво (с.), Габровска общ.   155

Златарица (с.), Златаришка общ.   183

И

Изгрев (с. ), Великотърновско   24

К

Казанлък   109, 338

Камен (с.), Стражишка общ.   36

Караново (с.), Новозагорска общ.   108

Килифарево (с.), Великотърновска общ.   515

Козаревец (с.), Лясковска общ.   140 – 141

Козловец (с.), Свищовска общ.   26

Котел   513

Краинци (с.), Дупнишка общ.   424

Крушето (с.), Горнооряховска общ.   16

Къпиново (с.), Великотърновска общ.   177, 202, 435, 496

Кърджали   396

Кюстендил   426

Кюстендилски край   148, 424

Л

Литва   469

Лом   234

Лясковец   28, 140, 142, 241, 266, 373

               М

Мадара (с.), Каспичанска общ.   115

Македония   239

Мерданя (с.), Лясковска общ.   109

Месемврия

Вж Несебър 

Миндя (с.), Великотърновска общ.   202

Момина крепост (хълм)   47 –  50, 419 – 420, 456

Морава (с.), Свищовска общ.   26

Мусина (с.), Павликенска общ.   166

Н

Невестино (с.), Невестинска общ.   424

Недан (с.), Павликенска общ.   183

Несебър   504

Николаево (с.), Николаевска общ.   237

Никопол   111

Никополис ад Иструм   11, 32, 51 – 68, 438

Нове   69 – 70, 423

Ново село, Великотърновска общ.  25

О 

Овча могила (с.), Свищовска общ.   26

Омуртаг   280

Ореш (с.), Свищовска общ.   26

Орловец (с.), Полскотръмбешка общ.   71 – 73

П

Павликени   34, 38, 153, 282 – 283, 302

Павликенски край   192

Патреш (с.), Павликенска общ.   410

Перущица   337

Плаково (с.), Великотърновска общ.   202

Плевен   115, 160, 203

Пловдив   218, 240, 325, 377

Полетинци (с.), Кюстендилска общ.   424

Пороище (с.), Разградска общ.   473

Прага   330

Предна Азия   114

Присово (с.), Великотърновска общ.   33, 202

Пчелище (с.), Великотърновска общ.   183, 202

                 Р

Раданово (с.), Полскотръмбешка общ.   410

Ресилово (с.), Сепаревобанска общ.   424

Родина (с.), Златаришка общ.   434

Роман, Румъния   156

Русе   221, 358

Русия   469

Ръждавица (с.), Кюстендилска общ.   424

С

Самоков   426

Самоводене (с.), Великотърновска общ.   32, 74 – 77, 188, 383

Санкт Петербург   194

Сашево (с.), Великотърновска общ.   410

Свищов   26, 223, 423

Северна България   133, 428

Североизточна България   114

Силистра   331, 504

Сливен   206

София   292, 313

Стара Загора   173, 379

Странджа   197

Страхилово (с.), Полскотръмбешка общ.   32

Сухиндол   144, 235

Сърбия   469

Т

Тихи дол (с.), Кюстендилска общ.   424

Трапезица    59, 79, 82 – 83, 98, 409, 420

Тракия   239

Троянска община   163

Трявна   197, 516

Търнов

Вж Велико Търново

Търновград

Вж Велико Търново

                 У

Украйна    469

Ф

Френк Хисар   420

                 Х

Хаджидимитрово (с.), Свищовска общ.   26, 32

Хотница (с.), Великотърновска общ.   32, 84 – 92, 436, 474

Ц

Царевец (с.), Свищовска общ.   26, 423

Царевец (хълм)   59, 94 – 103, 161, 388, 425

Цариград   194, 441

Централна България   114

Церова кория (с.), Великотърновска общ.   202

Ч

Червен (с.),  Ивановска общ.        115

Ш

Шемшево (с.), Великотърновска общ.   251, 384

Шумен   502

Ю

Югоизточна Европа   29, 73, 114

Я

Ямбол   208, 332

Янтра (р.)   104 – 107

Янтра (с.), Горнооряховска общ.   412

 

ХРОНОЛОГИЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ

№ 1 / 1962    6 – 7, 11, 43, 119, 167, 192, 205 – 206, 210, 218, 336, 512.

№ 2 / 1964    8, 33, 102, 145, 153, 166, 211, 409 – 410, 415, 456, 500.

№ 3 / 1966    24, 42, 94, 164, 169, 183, 200, 209, 223, 241, 388, 423.

№ 4 / 1968   32, 47, 156, 165, 170 – 171, 184, 212, 265, 357, 414, 478.

№ 5 / 1972   4, 28, 46, 127, 133, 161 – 162, 168, 175, 189, 194, 198 – 199, 251, 257, 421, 474.

№ 6 / 1991   1, 30, 34, 53, 74, 126, 142, 202, 231, 242, 254, 256, 276, 327, 387, 433, 440.

№ 7 / 1992   2, 20, 39, 66, 76, 85, 103, 141, 178 – 179, 181, 262, 264, 268, 319, 383, 400, 413, 422, 428.

№ 8 / 1993   5, 25, 40, 67, 130, 134, 266, 284 – 285, 289 – 290, 297, 347, 384, 402, 412, 418, 425, 446, 463, 511 516.

№ 9 / 1994   3, 35, 50, 62, 72, 83, 131, 140, 185, 233, 252, 274, 277, 321, 350, 367, 389, 397, 419.

№ 10 / 1995   14, 17, 52, 64, 73, 92, 177, 187, 287, 348, 392, 434, 490.

№ 11 / 1996   13, 18, 56, 69, 88, 123, 125, 215, 258, 371, 391, 395, 408, 427, 438 – 439, 459.

№ 12 / 1997    36, 49, 70 – 71, 77, 90, 105, 107, 116, 151 – 152, 260, 298, 341, 370, 390, 399, 401, 431, 435, 441, 464, 508.

№ 13 / 1998    9, 27, 44, 68, 89, 91, 118, 122, 143, 196, 213, 217, 243, 255, 283, 342, 380, 398, 403, 436, 493 – 494, 496, 510.

№ 14 / 1999    12, 15, 19, 22, 37, 84, 137, 144, 180, 328, 343, 352, 362, 381, 404, 452, 458, 473, 487, 489, 497, 503, 507, 509.

№ 15 – 16 / 2001   16, 23, 41, 55, 79, 86, 98, 104, 117, 148, 150, 154, 157, 176, 193, 245, 269, 272, 286, 292, 307, 315, 318, 344, 382, 385, 394, 405, 444- 445, 457, 460, 472, 481, 485, 491, 502.

№ 17 – 18 / 2002  51, 58 – 59, 65, 82, 95 – 97, 99 – 100, 109, 111, 113 – 115, 121,124, 149, 158, 160, 174, 182, 186, 191, 197, 225, 246 – 247, 271, 282, 301, 314, 322, 345, 379, 396, 406, 416, 420, 430, 437, 442, 447, 449, 451, 475 – 476, 488, 506.

№ 19 / 2004   136, 138, 159, 163, 172 – 173, 195, 201, 207 – 208, 216, 220, 224, 227, 229, 232, 236 – 237, 239 – 240, 244, 250, 275, 309 – 313, 316, 317, 320, 323 – 325, 329 – 335, 337 – 339, 349, 351, 354 – 356, 358, 363, 365 – 366, 368, 372 – 374, 377 – 378, 468 – 470, 499, 517.

№ 20 / 2005    26, 29, 38, 45, 54, 57, 61, 75, 87, 106, 108, 110, 112, 147, 155, 188, 190, 203, 214, 219, 221 – 222, 226, 228, 230, 234 – 235, 238, 248, 253, 263, 273, 278 – 281, 299, 302, 305 – 306, 308, 346, 353, 359 – 361, 364, 369, 375 – 376, 386, 393, 407, 417, 424, 426, 443, 448, 454 – 455, 467, 471, 501, 504 – 505, 513 – 515.

 

 

 

Теодор Иванов