Начало » Библиография

Библиография

БИБЛИОГРАФИЯ НА ТЕОДОР ИВАНОВ

 І. Научни публикации 

  1. Книги (автор, съставител, редактор)

СБОРНИК В ЧЕСТ НА ПРОФ. МАРИН КОВАЧЕВ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС 70-ГОДИШНИНАТА МУ : Матер. от науч. конф., провед. На 14-15 окт. 2004 г. във В. Търново / Състав. Елена Георгиева, Живка Радева, Теодор Иванов – Велико Търново : Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий”, 2005 . – 290 с. : с ил.

Библиогр.  с. 219 – 272.

БИБЛИОТЕКИ, ЧЕТЕНЕ, КОМУНИКАЦИИ : Шеста нац науч. конф., В. Търново, 15 – 16 ноем. 2007 : Посв. на 180 год. от рожд. на П. Р. Славейков / Състав. Лъчезар Георгиев и др. – В. Търново :  Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий”, 2008. – 376 с. : с ил.

Др. състав.: Калина Иванова, Теодор Иванов, Марина Маринова

ТРУДОВЕ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” : СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ : КАТЕДРА „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ” : Т. 1. / Състав. Лъчезар Георгиев, Теодор Иванов ; Ред. кол. Лъчезар Георгиев – гл. ред. и др. – В. Търново : Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009. – 368 с.

БИБЛИОТЕКИ-ЧЕТЕНЕ-КОМУНИКАЦИИ : Седма нац. науч. конф., В. Търново 21 – 22 ноем. 2008 : Посв. на 100 год. от обяв на Независимостта на България / Състав. Лъчезар Георгиев и др. – В. Търново : Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009. – 356 с.

Др. състав.:  Калина Иванова, Теодор Иванов, Десислава Андреева

БИБЛИОТЕКИ-ЧЕТЕНЕ-КОМУНИКАЦИИ : Осма нац. науч. конф., В. Търново 17 – 18 ноем. 2009 : Посв. на 120-год. от основ.на библ. / Състав. Лъчезар Георгиев и др. – В. Търново, Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий”, 2010. – 540 с.

Др. Състав. : Иван Александров, Калина Иванова, Живка Радева, Теодор Иванов.

  1. Студии и статии в научни сборници

            АРХИВ ЗА ПОСЕЛИЩНИ ПРОУЧВАНИЯ 1991 – 2000 (БИБЛИОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ). // С б. в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-год. му. – В. Търново, 2005, с. 130 – 134.

КНИГОВЕДСКАТА БИБЛИОГРАФИЯ В БЪЛГАРИЯ 1944 – 1990. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Съврем. аспекти на истор. тема в бълг. кн. Четвърта Нац. науч. конф. 22 – 23 ноември 2005, Велико Търново. – В. Търново, 2006, с. 233 – 241 ; Б ъ л г. н а у к а, 2007, № 1 (12), 05.03.2007.

БИБЛИОГРАФИЯТА В ПЕРИОДИЧНИТЕ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Пета Нац. науч. конф. 22 – 23 ноември 2006 г. : Посв. на 105 год. от рожд. на проф. Тодор Боров. В. Търново. – В. Търново, 2007, с. 198 – 212 ; Nauka.bg. 13.09.2008.

БИБЛИОГРАФСКАТА РЕФЛЕКСИЯ НА ЛИЧНОСТТА И ТВОРЧЕСТВОТО НА ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ. // Б и б л., ч е т е н е, к о м у н и к а ц. : Шеста Нац. науч. конф., Велико Търново, 15 – 16 ноември 2007 г. : Посв. на 180 год. от рожд. на П. Р. Славейков – В. Търново, 2008, с. 110 – 123.

БЪЛГАРСКИЯТ БИБЛИОГРАФСКИ ИНСТИТУТ „ЕЛИН ПЕЛИН” И КРАЕЗНАНИЕТО. // К р а е з н. – извор на родолюб. и истор. идент. – В. Търново, 2008, с. 43 – 54.

ПЕРИОДИЧНИТЕ ИЗДАНИЯ В РЕТРОСПЕКТИВНАТА БИБЛИОГРАФИЯ ПО ВОЕННИ НАУКИ В БЪЛГАРИЯ 1878 – 1944 Г. // Б и б л. – ч е т е н е, к о м у н и к а ц. Осма нац. науч. конф., В. Търново 17 – 18 ноем. 2009 : Посв. на 120-год. от основ.на библ. – В. Търново, 2010, с. 402 – 415.

АНДРЕЕВА, Десислава и др. Медия в първо лице: да бъдеш редактор на общински вестник / Десислава Андреева, … // М е ж д у  т р а д и ц и я т а  и  м о д е р н о с т т а : Науч. кръгла маса / Състав. Лъчезар Георгиев и др. – В. Търново, 2011, с. 46 – 72 : с ил.

БЪЛГАРСКАТА БИБЛИОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПЕЧАТНИ МЕДИИ 1852 – 2010 Г. // М е ж д у  т р а д и ц и я т а  и  м о д е р н о с т т а : Науч. кръгла маса / Състав. Лъчезар Георгиев и др. – В. Търново, 2011, с. 145 – 151.

  1. Студии и статии в периодични издания и сборници

ЕДНО НЕИЗВЕСТНО КОТЛЕНСКО ЧИТАЛИЩЕ. // И з в. РИМ – Велико Търново, 20, 2005, с. 367 – 373.

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА “ПЕТЪР МАТЕЕВ” – ГР. КОТЕЛ. // А р х и в  п о с е л и щ. п р о у ч в., 2005, № 1 – 2, с. 50 – 67.

ХРОНОЛОГИЯ НА ЕДНО ВЪЗРАЖДАНЕ. // А р х и в  п о с е л и щ. п р о у ч в., 2005, № 3 – 4, с. 107 – 112.

ЗА БИБЛИОГРАФСКОТО ЦИТИРАНЕ, БИБЛИОГРАФИТЕ И ЦИТИРАЩИТЕ. // И з д а т е л, 2007, № 1 – 2, с. 33 – 43.

БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН КНИГОПИС 1955 – 1990 :  СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТЕКУЩАТА БИБЛИОГРАФИЯ ПО ВОЕННИ НАУКИ. //  Т р. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, № 1, Катедра „Библиотекозн. и масови комуникац”, с. 119 – 168.

ПУБЛИКАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ” 2005 – 2009 : БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ. //  Т р. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, № 1, Катедра „Библиотекозн. и масови комуникац”, с. 323 – 367.

ЧИТАЛИЩЕ П. Р. СЛАВЕЙКОВ – ГР. В. ТЪРНОВО (1920 – 1930 Г.). // А р х и в   п о с е л и щ.  п р о у ч в., 2008, № 1- 2, с. 47 – 64.

БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФСКО И СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ. // И з д а т е л, 2010, № 1 – 2 – 3, с. 50 – 54.

ІІ. Художествени произведения 

  1. Книги (автор, съставител, редактор)

            ЗАЛИЧАВАНЕ : Скучни разкази / Ред. Десислава Андреева; Худож. Цветелина Андонова. – Варна : Онгъл, 2013. – 250 с. : с ил.

Рец.: ЖЕЛЕВ, Мариан. Теодор Иванов и Писателя / Мариан Желев. // К И Л (Варна), № 11, ноем. 2013, с. 5 ; ДЕЛЕВА, Илияна. Не искам да си спомням…, но е нужно (За книгата „Заличаване” от Теодор Иванов) / Илияна Делева. // П л а м ъ к, 2014, № 3, с. 192 – 195.

  1. Разкази

ВЕЧНАТА ЛЮБОВ. // С м е с е н а  к и т к а, 2011, № 1, с. 55 – 58. 

ДВЕСТА. // П л а м ъ к, 2012, № 4, с. 83 – 94; М л а д и  р а з к а з в а ч и : Антология. – С., 2013, с. 49 – 66.

В съавт. с Ина Крейн. 

КОЧЪТ БЕГЛЕЦ; СМЯХ. (За пръв път в „Простори`61”). // П р о с т о р и` 6 1, 2014, № 4, с. 37 – 46.

МАЙКА ТЕРЕЗА. // Б ъ л г а р и я  д н е с, № 283, 28 ноем. 2019, с. 31.

ОЧАРОВАНИЕ : Откъс. // К И Л (Варна), № 3-4 (340), март-апр. 2013, с. 9.

ПИАР. // К И Л (Варна), № 12, дек. 2015, с. 6 – 7; Н а ц.  л и т.  к о н к у р с „Атанас Липчев” : Сборник. – Варна, 2015, с. 29 – 38.

СМЕТИЩЕ. // С в е т а  г о р а, 11 (К), 2010 – 2011, с. 464 – 483.

УСМИВКА В ДЪЖДА. // В е з н и, 2009, № 8, с. 216 – 230.

ЧЕСТО ЖЕРУНА ПОГЛЕЖДА… : [Разказ]. // А н т и м о в с к и  х а н (Добрич), 2018, № 1, с. 51 – 62.

  1. Стихове

            РАКОВСКИ. // К о т л. к р а й (Котел), № 1, 14 апр. 2001, с. 9. 

  1. Интервюта

            ЛИТЕРАТУРАТА Е КРИТЕРИЙ ЗА КУЛТУРАТА НА ЕДИН НАРОД. // Р о с с и я  с е г о д н я – Р у с и я  д н е с, № 7, (779), 21 – 27 февр., с. 21. : с цв. сн.

Инт. взе Олга Гурска. 

            НЯМА КАК ЕДНА КНИГА ДА Е ИНТЕРЕСНА, ЩОМ ЧИТАТЕЛИТЕ НЕ МОГАТ ДА ОТКРИЯТ СЕБЕ СИ В НЕЯ! // Р о с с и я   с е г о д н я – Р у с и я д н е с, № 25 (797), 4-10 юли 2014, с. 19 : с цв. портр.

Инт. взе Олга Гурска.

ТЕОДОР ИВАНОВ. // Е д и н от нас споделя : Интервюта с най-различни хора / Състав. Кристина Митева. – Бургас, 2018, с. 729 – 734.

Инт. взе Кристина Митева.

ІІІ. Публикации с публицистичен и научнопопулярен характер

  1. Статии

            БЕЗКРАЙНОСТТА НА КРАЙНИТЕ ПРОСТРАНСТВА. // К о т л.  к р а й (Котел), № 9, септ. 2009, с. 9.

По случай смъртта на дългогодишния директор на природонаучния музей Веселин Талазов.

БОЛНИЦАТА БЕЗ УПРАВИТЕЛ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 1, ян. 2002, с. 1 – 2.

БОРБА С БЕЗРАБОТИЦАТА. // К о т л.  к р а й (Котел), № 1, ян. 2003, с. 2.

Подпис: Котленски край.

„ДА СЕ НАУЧИМ ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО”. // К о т л.  к р а й (Котел), № 4, окт. 2001, с. 4.

Подпис: Котленски край.

ДНИ НА ЕВРОПА В КОТЕЛ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 5, май 2003, с. 2.

Подпис: Котленски край.

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО 2001 В БЪЛГАРИЯ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 4, окт. 2001, с. 5.

Подпис: Котленски край.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 8, окт. 2002, с. 1.

Подпис: Котленски край.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 5, ноем. 2001, с. 2.

Подпис: Котленски край.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 3, март 2002, с. 1 – 2.

Подпис: Котленски край.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 3, март 2003, с. 2.

Подпис: Котленски край.

ЗНАМЕТО НА КОТЕЛ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 9, ноем. 2002, с. 1 – 2.

Подпис: Котленски край.

ИДВА ЛИ КРАЯТ НА НОВОТО ВРЕМЕ? // К о т л.  к р а й (Котел), № 2, февр. 2002, с. 4.

ИЗБОРИ 2001. // К о т л.  к р а й (Котел), № 2, 22 май 2001, с. 2.

Подпис: Котленски край.

КАКВО СТАВА В БОЛНИЦАТА? // К о т л.  к р а й (Котел), № 3, юли 2001, с. 2.

КОТЕЛ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 4, окт. 2001, с. 1.

КОТЕЛ И НОВАТА ГОДИНА. // К о т л.  к р а й (Котел), № 1, ян. 2003, с. 1, 5.

„КОТЕЛ Е ПЕРЛА НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ”. // К о т л.  к р а й (Котел), № 5, май 2003, с. 1.

КОТЛЕНСКИ СЛУЧКИ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 9, ноем. 2002, с. 1- 2.

МАРГАРИТА ПАПАНДРЕУ В КОТЕЛ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 7, авг. 2002, с. 1.

Подпис: Котленски край.

НОВОГОДИШНИ РАЗМИСЛИ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 1, ян. 2002, с. 1.

ОБЩИНАТА С НОВО РЪКОВОДСТВО? // К о т л.  к р а й (Котел), № 8, окт. 2002, с. 2.

Подпис: Котленски край.

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БСП. // К о т л.  к р а й (Котел), № 4, апр. 2002, с. 2.

Подпис: Котленски край.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 5, май 2002, с. 1.

Подпис: Котленски край.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИЛИ ХОДЕНЕ НА КОТЕЛ ПО МЪКИТЕ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 2, 22 май 2001, с. 1, 3.

Подпис: Котленски край.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЗАРАБОТИ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 3, юли 2001, с. 2.

Подпис: Котленски край.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”, СЕЛО ФИЛАРЕТОВО. // К о т л.  к р а й (Котел), № 5, май 2002, с. 3.

ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 8, окт. 2002, с. 1 – 2.

Подпис: Котленски край.

ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 3, март 2002, с. 1.

Подпис: Котленски край.

ПО СТЪПКИТЕ НА ПРОЕКТ „ВОЛТЕР”. // К о т л.  к р а й (Котел), № 1, ян. 2002, с. 2.

ПОБРАТИМЯВАНЕ НА ОБЩИНА КОТЕЛ И Д`АРАН /КАТАЛУНИЯ/, РЕПУБЛИКА ИСПАНИЯ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 7, авг. 2002, с. 1.

Подпис: Котленски край.

ПОЗИЦИЯ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 4, апр. 2002, с. 1. 

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ МАТРЬОШКИ НА ПРЕХОДА. // С в о б о д е н  н а р о д, № 4, 6 – 12 юли 2012, с. 16.

ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”. // К о т л.  к р а й (Котел), № 3, март 2002, с. 4.

Подпис: Общински съвет на Политическо движение „Социалдемократи”.

ПОМОЩ ЗА НУЖДАЕЩИТЕ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 1, ян. 2002, с. 2.

ПРАЗНИК В СУНГУРЛАРЕ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 2, февр. 2002, с. 2.

ПРИКАЗКА ЗА КАДРИТЕ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 3, юли 2001, с. 4.

ПРОЗРЕНИЯТА НА ЦВЕТАНОВ. // С в о б о д е н  н а р о д, № 10 (38), 8-14 март 2013, с. 17.

ПЪРВАНОВ – ПРЕЗИДЕНТ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 5, ноем. 2001, с. 1.

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ. // К о т л.  к р а й (Котел), № 2, февр. 2003, с. 2.

Подпис: Котленски край.

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ ЗА 2002 . // К о т л. к р а й (Котел), № 2, февр. 2002, с. 2.

РАЙОННА ВЕТЕРИНАРНО МЕДИЦИНСКА ЛЕЧЕБНИЦА „ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ПАВЛОВ” – КОТЕЛ. // К о т л. к р а й (Котел), № 1, ян. 2003, с. 4.

Подпис: Котленски край.

С ЛЮБОВ КЪМ ХОРАТА И КНИГИТЕ. // Ж а ж д а (Сливен), 2004, № 2, с. 21 – 22.

По случай 70-год. юбилей на проф. Марин Ковачев от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

СРЕЩА С ОБЩЕСТВЕНОСТТА. // К о т л. к р а й (Котел), № 4, окт. 2001, с. 4.

Подпис: Котленски край.

СРЕЩА НА ПОБРАТИМЕНИТЕ ОБЩИНИ ДИОН /ГЪРЦИЯ/ И КОТЕЛ /БЪЛГАРИЯ/ : 20-24 ноем. 2001 г. // К о т л. к р а й (Котел), № 5, ноем. 2001, с. 1.

Подпис: Котленски край.

„СРОДЕНА С ЧУДЕСАТА”. // К о т л. к р а й (Котел), № 5, май 2003, с. 2.

Подпис: Котленски край.

[СТО ДВАДЕСЕТ И ПЕТ] 125 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА КОТЕЛ ОТ ОСМАНСКО ИГО. // К о т л. к р а й (Котел), № 1, ян. 2003, с. 1.

Подпис: Котленски край.

[СТО ОСЕМДЕСЕТ И ЕДНА] 181 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ. // К о т л. к р а й (Котел), № 4, апр. 2002, с. 1 – 2.

Подпис: Котленски край.

[СТО ТРИДЕСЕТ И ПЕТ] 135 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕНО КИРОВ. // К о т л. к р а й (Котел), № 9, ноем. 2002, с. 2.

Подпис: Котленски край.

ТЪНКИЯТ ЛЪЧ НА ДУМИТЕ. // К о т л. к р а й (Котел), № 4, апр. 2008, с. 5 : със сн.

По случай смъртта на дългогодишния котленски учител Добрин Стайков.

УЧЕНИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ЗА ПОСЛАНИЦИ НА ОБЩИНА КОТЕЛ. // К о т л. к р а й (Котел), № 2, февр. 2003, с. 1 – 2.

Подпис: Котленски край.

УЧИТЕЛСКИ НЕВОЛИ. // К о т л. к р а й (Котел), № 3, март 2003, с. 1 – 2.

ЧИТАЛИЩЕ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ” ОТПРАЗНУВА 85 Г. // Я н т р а д н е с (В. Търново), № 190, 4. окт. 2005, с. 4.

ЧУКАРИТЕ – ТЪМНИНА И МРАК. // К о т л. к р а й (Котел), № 5, май 2003, с. 1.

ЧУТО, ВИДЯНО И ПРЕЖИВЯНО В КОТЕЛ. // К о т л. к р а й (Котел), № 5, май 2002, с. 3.

ІV. За него 

            ДИМИТРОВА, Златина. Преподавател от ВТУ написа книга за възродителния процес / Златина Димитрова. // Я н т р а  д н е с (В. Търново), 206, 24 окт. 2013, с. 7 : с портр.; Котленски преподавател във ВТУ написа книга за Възродителния процес. : К о т л е н с к и  к р а й (Котел), ян. 2014, с. 5.

КОНКУРСЪТ : Първи нац. лит. конкурс „Атанас Липчев”, Варна 2015. // К И Л (Варна), № 10, ноем. 2015, с. 1, 8.

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АТАНАС ЛИПЧЕВ” 2015. // Л и т. в е с т н и к, № 36, 11-17 ноем. 2015, с.2.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ. // К о т л. к р а й (Котел), № 4, апр. 2002, с. 5.

ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ВТУ ПРЕДСТАВЯ КНИГА ЗА ВРЕМЕТО НА СОЦА И ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. // Л о в е ч  г л а с (Ловеч), № 89, 2. Дек. 2013, с. 5.

РАЗКАЗИ ЗА ВРЕМЕТО НА СОЦА И ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. // Н а р о д е н  г л а с (Ловеч), № 87, 2 дек. 2013.

ТЕОДОР ХРИСТОВ ИВАНОВ, ГЛАВЕН АСИСТЕНТ. // П р е п о д. на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (1963 – 2013). – В. Търново, 2014, с. 571.

ТЕОДОР ИВАНОВ. // [Ч е т и р и д е с е т  и  в т о р и] XLII литературни дни „Южна пролет” : Био-библиогр. справочник // Състав. Марушка Петрунова; Ред. Тонка Койчева. – Хасково, 2014, с. 21 – 22 : с портр.

УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛ ПРЕДСТАВЯ КНИГА ЗА ВРЕМЕТО НА СОЦА И ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. // Л о в е ч П р е с (Ловеч), № 96, 2-4 дек. 2013, с. 4. 

Редактор на период изд.

Вестник „Котленски край”

2001, № 1, 2, 3, 4, 5.

2002, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2003, № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

Теодор Иванов

error: Забранено копирането без разрешение от автора !!