Начало » Библиография на ретроспективната военна библиография в България…

Библиография на ретроспективната военна библиография в България…

Хронологичен списък на библиографските указатели, списъци и обзори в България за периода 1914 – 1990 г.

1914 г.

Книжнина на Балканската война. // В о е н. ж у р н а л, 1914, № 1, с. 98 – 100.

 Николов, Коста. Библиография на Балканската война през 1912-1913 година. // Н и

к о л о в, Коста. Трета армия в Българско-турската война 1912 – 1913 г. С., 1914, с. 17 – 18.

1924 г.

Баларев, Христо. Учебник-ръководство по снабдителната служба и военното домакинство в мирно време. С. 1924, с. 257 – 260.

Баларев, Христо. Учебник-ръководство по снабдителната служба и военното домакинство в мирно време. 2. изд.  С. 1924, с. 269 – 272.

1925 г.

  История на Сръбско-българската война 1885. С., 1925, с. 823 – 827.

1926 г.

  Г. Щ. полковник о. з. П. Дървингов. // Н а р. о т б р а н а, № 1263, 29 ян. 1926, с. 2.

Военен печат. // Б ъ л г. в о е н. а л м а н а х 1926. С. 1926, с. 665 – 686.

Списък на издадените на български език научни трудове по войните 1885 г., 1912/1913 и 1915/1918 г. // Б ъ л г. в о е н. а л м а н а х 1926. С. 1926, с. 686 – 691.

1927 г.

Стойчев, Иван. Военно-исторически книгопис : І. Сръбско-българската война – 1885 г.; ІІ. Балканската война 1912/13 г.; ІІІ. Световна война 1914/18 г. / Състав. Иван Стойчев. // В о е н.-и с т. с б о р н и к, 1927, № 1 – 2, с. 161 – 182 ; № 7 – 8, с. 189 – 243.

1929 г.

  Стойчев, Иван. Библиографски бележки по пробива на фронта в 1918 г. / Състав. Иван Стойчев. // В о е н.- и с т. с б о р н и к, 1929, № 9 – 10, с. 104 – 108.

Списъкът е извлечен, от статията на Милош Станкович, отпечатана в „Ратник”, 1928, № 8 – 9. 

  Стойчев, Иван. Указател на трудовете, поместени в изданията на фонда „Нашата конница” от юли 1918 до декември 1928 г. / Състав. Иван Стойчев. София : Арм. воен.-изд. фонд, 1929. – 88 с. : с диагр. – (Библ. Нашата конница; 9).

Акрабов, Светослав. Действията на сборната конна бригада във войната срещу Турция през 1912 г. и пленяването корпуса на Явер паша. С., 1929, с. 325 – 335. 

1932 г.

Баларев, Христо. Учебник-ръководство по снабдителната служба и военното домакинство в мирно време. 3. изд. С. 1932, с. 204 – 208.

1933 г.

Уста-Генчов, Д. Книгопис за историята на Българското опълчение / Д. Уста-Генчов. // В о е н.- и с т. с б о р н и к, 1933, № 12, с. 102 – 114.

1934 г.

 Хесапчиев, Х. Г. Петър Георгиев Дървингов / Състав. Х. Г. Хесапчиев. // Л е т о п и с на БАН, 15, 1931-32. С., 1934, с. 41 – 44.

1935 г.

Уста-Генчов, Д. Книгопис за историята на Сръбско-българската война в 1885 год. (Бълг. книги и статии) / Д. Уста- Генчов. // В о е н.- и с т. с б о р н и к, 1935, № 23, с. 51 – 77.

1936 г.

    Преглед на печата по въпроси за конницата. // К а в а л.  м и с ъ л, 1936, № 4, с. 123 – 194.

Състав. И. К. С. 

1937 г.

  Георгиев, Христо. Книжнина за подвига на Шипка / Състав. Христо Георгиев. // Н а р. о т б р а н а, № 1873, 25 авг. 1937, с. 12.

Стойчев, Иван. Какво ни е дала „Съвременна пехота” за пет години : Петгодишен указател на статиите в сп. „Съвременна пехота” / Състав. Иван Стойчев. // С ъ в р. п е  х о т а, 1937, № 30, с. 78 – 80.

1938 г.

  Стойчев, Иван. Книгопис за генерал Иван Колев и за действията на конната дивизия в Добруджа през 1916 г. / Състав. Иван Стойчев. // К а в а л е р. м и с ъ л, 1938, № 4, с. 311 – 344.

Съставителят означен с инициали „И. К. С”

Същият книгопис и в : Генерал Иван Колев : Сборник. С., 1938, с. 311 – 344.

Баларев, Христо. Учебник-ръководство по снабдителната служба и военното домакинство в мирно време. 4. изд. С. 1938, с. 250 – 257.

Генерал Иван Колев : Сборник / Състав. Иван Стойчев С., 1938, с. 311 – 344.

1939 г.

Мусаков, И. Петдесет години българска военна книжнина 1888 – 1938 / И. Мусаков. – София, 1939. – 8 л.

1943 г.

 Стойчев, Иван. Казак алаят на Чайковски.(Ист. матер. и крит. бел.) / Иван Стойчев. // К а в а л е р.  м и с ъ л, 1943, № 2-4, с. 283 – 292.

1946 г.

 Христов, Георги. Оперативно изкуство : Същност и развитие : Обща част / Георги Христов. С. 1946, с. 182. 

1950 г.

 Скоморохов, Павел. Съветската литература и въпросите на военния дълг и дисциплина : Библиогр. обзор / Павел Скоморохов. // В о е н. п р о п а г а н д и с т, 1950, № 8, с. 42 -55.

 Тарасенков, А. За някой произведения на съветската военна проза : [Библиогр. обзор] / А. Тарасенков. // В о е н. п р о п а г а н д и с т, 1950, № 7, с. 30 – 36.

1951 г.

Бележитият сталински пълководец Феодор Иванович Толбухин – освободител на България от фашизма и чуждестранната империалистическа робия 1894 – 1949 : Кратък библиогр. указат. към 2-год. от деня на неговата смърт / Под ред. Н. Кючуков. – София : ЦДНA, 1952. – 12 с.

1952 г.

Военни периодични списания : Анот. каталог. – София : Държ. воен. изд., 1952. – 16 с.

Въпроси на воинското възпитание : Кратък указат. на лит. // П р о п. и  а г и т., 1952, № 3, с. 63 – 64.

За воинската дисциплина : Кратък указат. на лит. // П р о п. и  а г и т., 1952, № 1, с. 66 – 68.

 Литература към темите по марксистко-ленинската подготовка на офицерите, необходима през м. януари и февруари 1953 г. // П р о п. и  а г и т., 1952, № 10, с. 73 – 74.

 Статии за взвода поместени в списание „Съвременна пехота и конница”. // С ъ в р. п е х о т а  и  к о н н и ц а, 1952, № 3, с. 47.

[Тридесет и пет] 35 години Съветска армия. – София : ДТП „Печатни произведения”, 1952. – 4 с.

1953 г.

  Какво да четем по случай десетата годиишнина от славната Сталинградска епопея. // П р о п. и  а г и т., 1953, № 10, с. 75 – 76.

Ралева, О. и др. Партизанското движение и Отечествената война в нашата художествена литература / Състав. О. Ралева, Мария Кадънкова-Радославова. – София : Наука и изкуство, 1953. – 56 с.

1954 г.

Българската народна армия : [Библиогр. указат.]. // П р о п. и  а г и т., 1954, № 7, с. 95 – 96. 

1955 г.

  Балъкова, Вера. Атомът, атомната енергия и тяхното използуване за военни и мирни цели / Състав. Вера Балъкова. // П р о п. и  а г и т., 1955, № 2, с. 93 – 94.

Ташев, Ташо. Отечествената война / Състав. Ташо Ташев. – П р о п. и  а г и т., 1955, № 2, с. 90 – 92.

  Обретенов, Обретен. Какво трябва да знае войникът за храната и храненето / Обретен Обретенов. С., 1955, с. 77 – 78.

Третяков, Г. М. Артилерийски боеприпаси / Г. М. Третяков. С., 1955, с. 543 – 544. 

  Учебни планове за вечерните университети по марксизъм-ленинизъм за 1955 -56 г. [в българската народна армия]. София, 1955, с. 25 – 25; 80 – 93; 104 – 114.

 Учебни планове за марксистко-ленинска подготовка на офицерите от БНА за 1955-1956 г…

Учебни планове за партийните школи за учебната 1955 – 1956 г… 

1956 г.

Указател в помощ на ротния командир по въпросите на политиковъзпитателната работа с войните. // П р о п. и  а г и т., 1956, № 1, с. 95 – 96.

Гетман, Александър. Атомното оръжие : Сборник / Александър Гетман. С., 1956, прил. с. 1 – 4.

Кашкеев, Н и др. Атомно оръжие и противоатомна защита / Н. Кашкеев, ??? С. 1956, с. 183 – 184.

Методически разработки в помощ на ръководителите на политическите занятия по темите… С., 1956

  Обемна програма. Марксизмът-ленинизмът за войната, армията и военната наука. С. 1956, с. 36.

 Обемна програма по партийно-политическата работа и основите на войнското възпитание в БНА. С., 1956, с. 64.

Санитарно-химическа защита / Под. ред. З. В. Мирзов. С., 1956, с. 296 – 298.

 Серебряков, М. Е. Вътрешна балистика / М. Е. Серебряков ; Написано с участието на Г. В. Опоков. С., 1956, с. 736 – 737.  

1957 г.

Ташев, Ташо. Марксизмът-ленинизмът за войната и армията : Списък на избр. лит. / Състав. Ташо Ташев. – София : Общовойск. воен. акад. Г. С. Раковски, 1957. – 27 с.

Ташев, Ташо. Осемдесет години от Освободителната Руско-турска война 1877-1957 : Препоръч. библиогр. / Състав. Ташо Ташев ; Ред. Ив. Керезов. – София : Общовойск.  акад. Г. С. Раковски, 1957. – 16 с.

Бобчева, Любка. Въоръжение в нашите земи VІІ – ХІV в. : [Дисертация] / Любка Бобчева ; Науч. ръков. Ат. Момчев. С., 1957, с. 161 – 170.

 Георгиев, Георги и др. Ръководство за стрелци и автоматчици / Георги Георгиев, Христо Томов. С., 1957, с. 256 – 257.

Доцов, Доцо. Военно-лекарска експертиза / Доцо Доцов. С., 1957, с. 143 – 145.

Доцов, Доцо. Причини за появата и разпространението на белодробната туберкулоза в армията : [Дисертация] / Доцо Доцов ; Науч. ръков. М. Мондешки(?). С., 1957, с. 90 – 93.

Кончев, Иван. Лечение на огнестрелните костни дефекти, псевдоартрози и забавена консолидация с костен аутотрансплантант : По опита на бълг. мед. бригада през Народоосвоб. война в Корея 1952 – 1954 г. : [Дисертация] / Иван Кончев ; Науч. ръков. Бойчо Бойчев. С., 1957, с. 173 – 200.

 Наумов, Йордан и др. Организация и тактика на медицинската служба / Йордан Наумов, М. Наумов, Н. Панайотов. С., 1956, с. 147.

Обемни програми за вечерните университети по марксизъм-ленинизъм и партийните школи. С., 1957, към отделните глави списъци.

  Обемни програми по учебните планове за марксистко-ленинската подготовка на офицерите. С. 1957, списъци след темите. 

1958 г.

  Литература по дисциплините на ДОСО и военно дело. София : Полиграфиздат, 1958. – 10 с.

Осемдесет години от Освобождението на България : Бойни действия в Плевенски окръг : [Препоръч. библиогр.]. – Плевен : Воен.-ист- музей, 1958. – 27 с.

Ташев, Ташо. Генерал Владимир Заимов (1888-1942) / Ташо Ташев. – Плевен : Воен.-ист. музей, 1958. – 32 с.

 Бенатов, Георги и др. Методически разработки в помощ на ръководителите на политическите занятия по темите…    (списъци след темите)

Българското военно изкуство през феодализма. С., 1958, с. 641 – 645.

Авт. Щерю Атанасов, Ив. Дуйчев, Д. Ангелов и др.

Георгиев, Георги и др. Кратка история на Освободителната война 1877 – 1878 / Георги Георгиев, В. Топалов. С., 1958, с. 511 – 517.

Методически разработки в помощ на ръководителите на политическите занятия по темите… С., 1958   (списъци към отделните теми)

Мицов, Здравко. Военна токсикология : Частна патология, клиника и терапия на пораженията от бойни отровни вещества / Здравко Мицов. С., 1958, с. 342 – 349.

Обемни разработки по марксистко-ленинска подготовка на офицерите и генералите през учебната 1958-1959 г. София, 1958. 100 с.

Програма по курса „Основи на марксистката философия” : За воен. у-ща в БНА. София, 1958. – 36 с. (библиогр. след отделите теми.)

Симеонов, Цветан. Библиография [за ген. Едуард Ив. Тотлебен]. // С и м е о н о в, Цветан. Генерал Едуард Ив. Тотлебен. 1818 – 1884. Плевен, 1958, с. 24.

Смит, Д. Военната доктрина на САЩ : Изследване и оценка / Д. Смит. С., 1958, с. 235 – 240.

Тренков, Христо. Военно дело. // Т р е н к о в, Христо. Специална библиография : Теория, организация, методика / Христо Тренков. С., 1958, с. 179 – 182. 

1959 г.

  Атомните взривове – заплаха за човечеството : Препоръч. списък на лит. – Бургас : Окр. библ., 1959. – 12 с. 

Ташев, Ташо. Отечествената война на България 1944 – 1945 год. : Сп. на избр. лит. / Състав. Ташо Ташев. // В о е н н о и с т. с б., 1959, № 2, с. 133 – 145.

 Втората световна война 1939-1945 : Военноист. очерк. С., 1959, с. 778-786.

Атанасов, Щерю и др. Българското военно изкуство през капитализма / Щерю Атанасов, Д. Христов, Б. Чолпанов. С., 1959, с. 379 – 384.

 Литература за Китайската Народоосвободителна армия (на бълг. и рус. ез). // Маргинов, А. Славната Китайска Народоосвободителна армия / А. Маргинов. С., 1959, с. 207 – 213.

Основни проблеми на противоатомната защита. // О с н о в и на медико-санитарната защита. С., 1959, с. 202-204.

Програма по курса „Партийно-политическата работа и основи на войнското възпитание в БНА” : За воен. у-ща в БНА. София, 1959  (списъци след отделните теми) 

1960 г.

  Каталог на издадената несекретна литература, която е  в сила и се ползува при обучението и възпитанието на войските от БНА. – София : Държ. воен. изд., 1960. – 72 с. 

Кобурова, Василка. Българската народна армия в художествената литература. 1944 – 1959 г. : Препоръч библиогр. / Състав. Василка Кобурова. – София : ЦДНА, 1960. – 36 с.

Марксизмът-ленинизмът за войната, армията и военната наука.(Примерни обемни планове). // П р о п. и  а г и т., 1960, № 11, с. 69 – 72.

  Осемдесет години от Плевенската епопея 1877-1878 : Препоръч. библиогр. – София : Наука и изкуство, 1960. – 159 с.

Състав. Н. Бошнакова, Цв. Симеонов, М. Василева, Л. Дунчев, Ив. Бошнакова.

Пелов, Ц. и др. Библиотека „Радиолокационна техника” / Състав. Ц. Пелов, Ф. Филипов. // В ъ з д. о т б р а н а, 1960, № 8, с. 82 – 84.

Тренков, Христо. Библиографията в помощ на военната наука / Христо Тренков. // В о е н н о и с т. с б., 1960, № 1, с. 101 – 106.

Хаджиниколов, Ан. и др. Основни моменти в развитието на медицинската служба на българската войска / Състав. Ан. Хаджиниколов, В. Кутев. // Н а у ч. т р. ИСИЛ, т. 7, № 1, 1960, с. 132 – 133.

Георгиев, Георги и др. Ръководство за стрелци и автоматчици / Георги Георгиев, Христо Томов. 2. изд. С., 1960, с. 229.

 Марисов, В. и др. Управляеми заряди / В. Марисов, И. Кучеров. С., 1960, с. 281 – 283.

Обемни програми по психология, педагогика и литература към темите на учебен план № 6 за офицерите, изучаващи актуални политически и военно-теоретически проблеми. С., 1960   (150 кн.и ст. след отделните теми) 

1961 г.

  В помощ на обучението и възпитанието : [Библиогр. обзор.] // П р о п. и  а г и т., 1961, № 4, с. 94 – 96.

Допълнение към препоръчителната литература в помощ на марксистко-ленинската подготовка на офицерите. // Н а р. а р м и я, № 4084, 14 ноем. 1961.  

  Препоръчителна литература в помощ на марксистко-ленинската подготовка на офицерите. // Н а р. а р м и я, № 4059, 14 окт. 1961.

Препоръчителна литература в помощ на марксистко-ленинската подготовка на офицерите. // Н а р. а р м и я, № 4066, 22 окт. 1961. 

  Спортно-техническа (Досовска) литература : Каталог. – София : Медицина и физкултура, 1961. – 31 с.

    Ташев, Ташо. Ракетна техника и ракетно оръжие : Препоръч. библиогр. / Състав. Ташо Ташев ; Ред. Р. Радулов. – София : Воен. акад. Г. С. Раковски, 1961. – 120 с.

 Балканската война 1912 – 1913. С., 1961, с. 491 – 497.   

  Военновъздушни сили / Прев. от рус. С., 1961, с. 184 – 190.

Авт. М. Глухов, М. Данилевски, П. Ермаков и др.

Отечествената война на България 1944 – 1945 : В 3 т. – София, 1961 – 1966

        Т. 1. Борбата на българския народ против монархофашистката диктатура през Втората световна война : Победата на народното въстание от 9 ІХ 1944 г. : Решаващата роля на СССР в освобождението на България : Подготовка на Отечествената война. 1961, с. 406 – 414.

 1962 г.

 Венкова, Лиляна и др. Балканската война 1912-1913 година : Библиогр. справка / Състав. Лилява Венкова, Петрана Кънева. // В о е н н о и с т. с б., 1962, № 2, с. 123 – 127.

Кобурова, Василка. Характер и особености на началния период на войната : Препоръч. библиогр. / Състав. Василка Кобурова ; Ред. Димитър Фотев. – София : ЦДНА, 1962. – 15 с.

Вълков, Иван и др. Гражданска отбрана / Иван Вълков, Ангел Ангелов. С., 1962, с. 285. 

1963 г.

Отечествената война на България 1944 – 1945 : В 3 т. – София, 1961 – 1966

Т. 2. Бойните действия на българската народна армия през първия период на Отечествената война. 1963, с. 373 – 377. 

1964 г.

Бояджиева, Мария. Дисциплината – основа на боеспособността и боеготовността на войските : Препоръч. библиогр. / Състав. Мария Бояджиева ; Ред. Димитър Фотев. – София : ЦДНА, 1964. – 48 с.

 Бояджиева, Мария. Съкровищница за комунистическо и воинско възпитание / Състав. Мария Бояджиева. // А р м. к о м у н и с т, 1964, № 8, с. 93 – 96.

Кобурова, Василка. Военната клетва и уставите – нерушим закон в живота на войните : Препоръч. библиогр. / Състав. Василка Кобурова ; Ред. Димитър Фотев. – София : ЦДНА, 1964. – 12 с.

Кобурова, Василка. Човекът и техниката във военното дело : Препоръч. библиогр. / Състав. Василка Кобурова ; Ред.Димитър Фотев. – София : ЦДНА, 1964. – 20 с.

Носители на челния опит, напред! : Препоръч. списък на литературата за челния опит в обучението и възпитанието (на войните). – Варна : Дом нар. флот, 1964. – 4 с.

Фотев, Димитър. Библиографското обслужване в Народната армия / Димитър Фотев. // В о е н н о и с т. с б., 1964, №2, с. 75 – 86.

 1965 г.

Бояджиева, Мария. Българската комунистическа партия – ръководител и организатор на БНА : Препоръч. библиогр. / Състав. Мария Бояджиева ; Ред. Димитър Фотев. – София : ЦДНА, 1965. – 48 с.

Бояджиева, Мария. Страници на родолюбие и героизъм (Преглед  на новоизлезли книги) / Състав. Мария Бояджиева. // А р м. к о м., № 9, с. 105 – 109.

Кобурова-Ангелова, Василка. Защитата на Отечеството – върховен дълг за всеки български гражданин / Състав. Василка Кобурова-Ангелова. // Н о в и  к н и г и, 1965, № 14, с. 32 – 37.

Кобурова-Ангелова, Василка. 20 години Българска народна армия в художествената литература. 1944 – 1964 : Препоръч. Библиогр. / Състав. Василка Кобурова-Ангелова ; Ред. Христо Минчев, Я. Узунова. – София : ЦДНА, 1965. – 72 с.

Кобурова-Ангелова, Василка. 21 години от началото на Отечествената война / Състав. Василка Кобурова-Ангелова. // Н о в и  к н и г и, 1965, № 13, с. 23 – 25.

Павлов, Павел. Военен периодичен печат на Българската народна армия по време на Отечествената война.1944 – 1945 г. / Състав. Павел Павлов. // В о е н н о и с т. с б., 1965, № 4, с. 107 – 129. 

1966 г.

  Бояджиева, Мария. Българската комунистическа партия – ръководител и организатор на БНА : Препоръч. библиогр. / Състав. Мария Бояджиева. – София : ЦДНА, 1966. –34  с. 

  Бояджиева, Мария. Дисциплината и единоначалието в БНА : Препоръч. библиогр. / Състав. Мария Бояджиева ; Ред. Димитър Фотев. – София : ЦДНА, 1966. – 48 с.

Военните библиотеки преди Деветия конгрес на БКП : Метод. и библиогр. матер. в помощ на култ.-просв. учрежд. [в БНА] / Състав. Димитър Фотев и др. – София : ЦДНА, 1966. – 96 с.

Др. състав. В. Кобурова, М. Бояджиева, Д. Кабаджов.

Даскалов, Дончо. Списание „Български войн” в помощ на учителя по история : [Библиогр. справка] / Състав. Дончо Даскалов. // И с т. и  г е о г р., 1966, № 6, с. 60 – 61.

Кобурова, Василка. Войни-революционери / Състав. Василка Кобурова. // А р м. к о м у н и с т., 1966, № 9, с. 92 – 95. 

Ташев, Ташо. Отечествената война на България 1944 – 1945 : Библиогр. / Състав. Ташо Ташев ; Ред. Ив. Козаров. – София : Държ. воен. изд., 1966. – 339 с.

Фотев, Димитър. Политическите занятия и художествената литература / Димитър Фотев. // Н а р. а р м и я, № 5639, 8 дек. 1966.

Либицки, Болеслав. Икономически аспекти на войната / Болеслав Либицки ; Прев. от пол. Бочо Марковски. С., 1966, с. 228 – 233.

Отечествената война на България 1944 – 1945 : В 3 т. – София, 1961 – 1966

Т. 3. Бойните действия на Българската народна армия през втория период на Отечествената война. 1966, с. 355 – 360. 

1967 г.

  Венкова-Илиева, Лиляна. Съединението на България и Сръбско-българската война през 1885 г. : Библиогр. справка / Състав. Лиляна Венкова-Илиева. // В о е н н о и с т. с б., 1967, № 5, с. 102 – 117.

Виткова, Н. Осемдесет години от бунта на офицерите русофили : Препоръч. библиогр. / Състав. Н. Виткова ; Ред. Н. Ганчев. – Русе : Окр. библ. Л. Каравелов, 1967. – 16 с.

С биогр. бел. за Ат. Узунов, Т. Антонов и Олимпи Панов

Ганева, Невена и др. Стара Загора в Освободителната Руско-турска война 1877-1878 г. : Препоръч. библиогр. / Състав. Невена Ганева, Стоян. Стаев ; Ред. Антон Михайлов. – Ст. Загора : Окр. библ. Захарий Княжески и Дом „Литературна Стара Загора”, 1967. – 16 с.

Даскалов, Дончо. Списание „Български войн” в помощ на учителя по история : [Библиогр. справка] / Състав. Дончо Даскалов. // И с т. и  г е о г р., 1967, № 1-2, с. 59 –61.

Деветдесет години от Освободителната Руско-турска война 1877-1878 г. : Библиогр. справка. – Шумен : Библ. при ч-ще Добри Войников, 1967. – 6 с.

  Кобурова, Василка. 50 години Съветска армия : Препоръч. сп. теор. лит. / Състав. Василка Кобурова. // Н о в и  к н и г и, 1967, № 24, с. 21 – 23.

Офицерът – командир, възпитател и обществено-политически деец : Програма метод. указания и библиогр. справка за теор. конф.. – София : ЦДНА, 1967. – 30 с.

Попов, Тодор. Библиотека „Бележити пълководци и военни дейци” / Тодор Попов. // А р м. к о м у н и с т, 1967, № 8, с. 94 – 95.

Фотев, Димитър. Петдесет години Съветска армия : Библиогр. метод. помагало / Състав. Димитър Фотев. – София : ГПУНА, 1967. – 56 с.

 Фотев, Димитър. Художествена литература за Съветската армия през време на Великата отечествена война / Състав. Димитър Фотев. // Н о в и  к н и г и, 1967, № 24,  с. 24 – 28.

   Военна педагогика / Под общ. ред. А. Барабанчиков. С., 1967, с. 413 – 416. 

   Гурлев, Тодор. Изследване на безопасността във взриватели и запалки с инерционни предпазители пружинен тип при служебна работа с артилерийски боеприпаси : [Дисертация] / Тодор Петков. С., 1967, с. 203 – 208.

Иванов, Петко. БКП по въпросите на войната и армията 1891 – 1942 г. : [Дисертация] / Петко Иванов. С., 1967, с. 196 – 202.

 Пенков, Стоян. Влияние на руското военно изкуство върху създаването и развитието на българското военно изкуство след Освобождението 1878-1917 : [Дисертация] / Стоян Пенков. С., 1967, с. 1 – 5.

1968 г.

  Баев, А. и др. Бургаският край в епохата на турското иго и Освободителната война : Препоръч библиогр. / Състав. А. Баев, Зара Ангелова. – Бургас : Окр. нар. музей и Окр. нар. библ., 1968. – 16 с.

 Бояджиева, Мария. Великата отечествена война, отразена в художествената литература : Препоръч. библиогр. / Състав. Мария Бояджиева ; Ред. Д. Кабаджов. – София : ЦДНА, 1968. – 107 с.

Венкова-Илиева, Лиляна. Първата световна война 1914 – 1918 година и участието на България в нея : Библиогр. справка / Лиляна Венкова-Илиева. // Военноист. сб., 1968, № 2, с. 66 – 94.

Венкова-Илиева, Лиляна. Руско-турската война 1877 – 1878 г. и Освобождението на България : Препоръч. библиогр. : По случай 90-год. юбилей / Състав. и ред. Лиляна Венкова-Илиева. – София : Държ. воен. изд., 1968. – 48 с.

Прил. на „Български военен книгопис”, 1967, № 6.

Кобурова, Василка. Военно-патриотично възпитание на младежта и народа : Препоръч. библиогр. / Състав. Василка Кобурова ; Под ред. на Димитър Фотев. – София : ЦДНА, 1968. – 13 с.

Кобурова, Василка. Деветдесет години от Руско-турската Освободителна война : Препоръч. библиогр. за худ. лит. / Състав. Василка Кобурова. – София : ГПУНА, 1968. – 4 с.

Наши военни писатели : Препоръч. библиогр. – Сливен : ДНА и др., 1968. – 15 с. 

  Попсавова, Д. Нагледни материали за Руско-турската война и Освобождението на България : [Библиогр. обзор.] / Д. Попсавова. // Б и б л и о т е к а р, 1968, № 1, с. 16 – 20.

    Йолов, Георги. Психология на дисциплиналното нарушение / Георги Йолов. С., 1968, с. 161 – 162. 

    Янчев, Радослав. Психология на навиците за кормуване на танк / Радослав Янчев. С., 1968, с. 99 – 105. 

1969 г.

 Бояджиева, Мария. Владимир Илич Ленин – военнотеоретическото му наследство и неговото развитие на съвременния етап : Препоръч. библиогр. / Състав. Мария Бояджиева ; Ред. Димитър Фотев. – София : ЦДНА и др., 1969. – 99 с.

Рожков, Д. Съветски книги по радиоелектроника през 1969 г. : [Обзор на книги от изд. „Сов. радио”] / Д. Рожков. // В о е н. т е х н и к а, 1969, № 1, с. 38 – 39. 

  Фотев, Димитър. По страниците на литературата. (Човекът и техниката в боя) / Състав. Димитър Фотев. // Н а р. а р м и я, № 6573, 30 дек. 1969.

 Военна психология / Под. ред. М. И. Дяченко, Н. Ф. Федерико. С., 1969, с. 310 – 311.

1970 г.

  Ангелова, Траянка и др. Братя по класа – братя по оръжие : 15 години Варшавски договор : Препоръч. библиогр. / Състав. Траянка Ангелова, Мария Бояджиева ; Ред. Димитър Фотев. – София  : ЦДНА, 1970. – 16 с.

Ангелова, Траянка и др. Човекът и техниката във военното дело : Препоръч. библиогр. : Ч. 2. / Състав. Траянка Ангелова, Димитър Фотев ; Ред. Димитър Фотев. – София : ЦДНА, 1970. – 19 с.

Библиографска справка за статии, лекции и консултации, публикувани в сп. „Армейски комунист”, свързани с тематиката, която се изучава през учебната 1970/71 г. от офицерите, старшините-школници и войниците. // А р м. к о м у н и с т, 1970, № 10, с. 86 – 89.

Бояджиева, Мария. Материали за политическата работа по издигане бойната подготовка на войските: [Библиогр. справка]  / Състав. Мария Бояджиева. // А р м. к о м у н и с т, 1970, № 5, с. 3. (на корицата)

Бояджиева, Мария. Стилът на работа на командира : [Библиогр. справка] / Състав. Мария Бояджиева. // А р м. к о м у н и с т, 1970, № 7, с. 3. (на корицата)

  Венкова-Илиева, Лиляна. История на частите от Българската армия : Библиогр. справка / Състав. Лиляна Венкова-Илиева. // В о е н н о и с т. с б., 1970, № 1, с. 83 – 93.

  Венкова-Илиева, Лиляна. Създаване и развитие  на българските въоръжени сили : Библиогр. справка / Състав. Лиляна Венкова-Илиева. // В о е н н о и с т. с б., 1970, № 6, с. 87 – 94.

 За военно-патриотично възпитание на младежта : Библиогр. справочник / Ред. Г. Динев. – София : Държ. воен. изд., 1970. – 255 с.

Състав. Мария Бояджиева, Василка Кобурова-Ангелова, Димитър Фотев, Траянка Ангелова.

Научно  ръководство на войските. // А р м. к о м у н и с т, 1970, № 6, с. 68.

Петрова, Вера. Партийно-политическата работа за укрепване на дисциплината : [Библиогр. справка] / Състав. Вера Петрова. // А р м. к о м у н и с т, 1970, № 9, с. 3. (на корицата)  

  Петрова, Вера. Приносът на Българската народна армия за победата над фашистка Германия : Библиогр. справка / Състав. Вера Петрова ; Ред. Димитър Фотев. – София : ЦДНА, 1970. – 12 с.______________________

Кинов, Иван. Коалиционни войни / Иван Кинов. С., 1970, с. 535 – 538.

 Михалски, Хенрик. Първите 100 часа ядрена война / Хенрик Михалски ; Прев. от пол. Димитър Икономов. С., 1970, с. 405 – 413.

 1971 г.

Венкова-Илиева, Лиляна. Българската марксистка военна историография : Библиогр. преглед / Състав. Лиляна Венкова-Илиева. // В о е н н о и с т. с б., 1971, № 6, с. 74 – 78.

Петрова, Вера. Морално-политическа и психологическа подготовка на войските : [Препоръч. библиогр.] / Състав. Вера Петрова. – София : ЦДНА, 1971. – 19 с.

Фотев, Димитър. Военноисторическа библиография на България : Библиогр. трудове / Димитър Фотев. // В о е н н о и с т. с б., 1971, № 5, с. 74 – 94.

   История на Сръбско-българската война 1885 / Под. общ. ред. Йоно Митев. С., 1971, с. 135 – 137.

 Котев, Георги и др. Психозомиметични отровни вещества / Георги Котев, Лулчо Кръстанов, Гео Нешев. С., 1971, с.135 – 137. 

  Тончев, Любен. Кибернетика и управление на войските / Любен Тончев. С., 1971, с. 212 – 222.

 Чолов, Петър. Генерал Иван Колев / Петър Чолов. С., 1971, с. 99 – 101. 

1972 г.

  Божилова, Виолета и др. Библиографска информация в помощ на марксистко-ленинската и политическа подготовка на войските : В 2 т. / Състав. Виолета Божилова, Траянка Ангелова. – София : ГПУНА, 1972 – 1973

Т. 1. – 1972. – 35 с. 

 Георгиевский, А. С. Историко-медицински исследование в военно-медицинской / медикохирургической / академии / Състав. А. С. Георгиевский. // А с к л е п и й, 1972, № 2, с. 278.

Фотев, Димитър. Библиография на военната библиография / Състав. Димитър Фотев. – София : ГПУНА, 1972. – 36 с. 

1973 г.

  Ангелова, Траянка. Да живеем по уставите, да бъдем верни на клетвата, да пазим свято бойното знаме : Препоръч. библиогр. / Състав. Траянка Ангелова ; Ред. Димитър Фотев. – София : ЦДНА, 1973. – 9 с. 

  Ангелова, Траянка. Социалистическото съревнование [в БНА] на нов етап : Препоръч. библиогр. / Състав. Траянка Ангелова ; Ред. Димитър Фотев. – София : ЦДНА, 1973. – 13 с.

Божилова, Виолета. Библиографска информация в помощ на марксистко-ленинската и политическа подготовка в БНА / Състав. Виолета Божилова ; Ред. Спас Любенов, Петър Илиев. – Свитък 1. – София : ГПУНА, 1973. – 63 с. 

Божилова, Виолета и др. Библиографска информация в помощ на марксистко-ленинската и политическа подготовка на войските / В 2 т. / Състав. Виолета Божилова, Траянка Ангелова. – София : ГПУНА, 1972 – 1973.

Т. 2. – 1973. – 36 с.

Божилова-Велкова, Виолета. Научно управление на войските : Препоръч. библиогр. / Състав. Виолета Божилова-Велкова ; Ред. Димитър Фотев. – София : ЦДНА, 1973. – 22  с.

Препоръчителен списък на либретата и танци с военна тематика. // Р е п е р т о а р е н с б., 1973, № 8, с. 234 – 236.

Фотев, Димитър. 25 години българска военна библиография 1945 – 1970 : [Критико-библиогр. преглед] / Димитър Фотев. // И з в. НБКМ, 13, 1973, с. 729 – 731.

  В бран за род и родина : Мисли, афоризми, стихове, пословици, крилати думи / Състав. Милко Григоров, Костадин Кацаров. С., 1973, с. 277 – 279.

Димитров, Георги Г. Съвременните локални войни / Георги Г. Димитров. С., 1973, с. 142 – 143.

Недин, Стоян и др. Естетическо възпитание на воините / Стоян Недин, Радослав Янчев. С., 1973, с. 164 – 165.

1974 г.

Ангелова, Траянка. Дисциплината и единоначалието в БНА : Препоръч. библиогр. / Състав. Траянка Ангелова ; Ред. Димитър Фотев. – София : ЦДНА, 1974. – 16 с.

Ангелова, Траянка. Марксистко-ленинска естетика, литература, изкуство : Препоръч. библиогр. / Състав. Траянка Ангелова ; Ред Васил Радевски. – София : ЦДНА, 1974. – 38 с.

Библиографска справка : [За още по-тясна връзка на идеологическата работа с живота и задачите на армията]. // А р м. к о м у н и с т, 1974, № 12, с. 20.

Мехочева, Цанка. Военноисторически сборник 1927 – 1972 : Библиогр. справочник / Състав. Цанка Мехочева ; Ред. Лиляна Венкова-Илиева. – София : Държ. воен. изд., 1974. – 156 с.

Съд. : 1. Указател на съдържанието на Военноисторически сборник 1927 – 1972 г.;

  1. Известия на военноисторическото научно дружество 1965 -1972 г..

  Златков, Рангел. Поименен списък на фронтовите вестници и бюлетини. // З л а т к о в, Рангел. Страниците оживяват. С., 1974, с. 153 – 165.

Тончев, Любен. За военната доктрина / Любен Тончев. С., 1974, с. 207 – 211.

1975 г.

Библиографска справка [на статии от списание „Армейски комунист, свързани с тематиката на учебната 1975/76 г. в БНА]. // А р м. к о м у н и с т, 1975, № 11, с. 89 – 96.

  Бонев, Ради. Страни на мира, свободата и безопасността в Европа : [Обзор] / Ради Бончев. // Б и б л и о т е к а р, 1975, № 3, с. 11 – 15. 

  [Двадесет] 20 години организация на Варшавски договор : Документи, монографии, студии и  студийни издания на български език 1955-1975 : [Библиогр.]. – София : [Инст. външ.полит. Иван Башев], 1975.

  Влахов, Йото. Героизмът / Йото Влахов. С., 1975, с. 221 – 225.

Камбуров, Георги и др. Организация и защита на населението и народното стопанство / Георги Камбуров, Тончо Златев. Пловдив, 1975, с. 143 – 144.

Лалов, Игнат и др. Помощник-командирите в Отечествената война на България / Игнат Лалов, Маргарита Костадинова, Ташо Ташев. София, 1975, с. 572 – 581.

 Семанов, Сергей. Макаров / Сергей Семанов ; Прев. от рус. С., 1975, с. 285 – 287.

1976 г.

   Ангелова, Траянка. Младият офицер – командир и възпитател : Препъроч. библиогр. / Състав. Траянка Ангелова ; Ред. Димитър Фотев. – София : Воен. изд., 1976. – 12 с.

Библиографска справка : Статии, лекции, консултации, публикувани в сп. „Армейски комунист”, свързани с тематиката, която се изучава през учебната 1976/77 г. от генералите, офицерите, сержантите и войниците. // А р м. к о м у н и с т, 1976, № 11, с. 93 – 96.

 Павлов, Димитър. Старшина І степен Димитър Атанасов Димитров : Биогр. Очерк / Димитър Павлов. – Варна, 1976, с. 39 – 40.

   Савов, Димитър. Внезапността и изненадата в историята на войните / Димитър Савов. С., 1976, с. 321 – 324.

1977 г.

 Библиографска справка… // А р м. к о м у н и с т, 1977, № 11, с. 92 – 96.

Венкова-Илиева, Лиляна. Кратка историография на войната / Лиляна Венкова-Илиева. // Р у с к о – т у р с к.  о с в о б.  в о й н а 1877-1878 : Сб. статии. С., 1977, с. 358 – 374.

  Военна история на България 681 – 1955 : Библиогр. : Т. 1. / Под. ред. Лиляна Венкова-Илиева, Петър Петров. – София, Воен. изд., 1977. – 432 с.

Състав. Лиляна Венкова-Илиева, Петър Петров, Петрана Кънева, Ташо Ташев, Миглена Белова.

  Александров, Евгени и др. Армия и власт : Ролята на армията в несоциалния свят / Евгени Александров, Антон Гицов. С., 1977, с. 170 – 172.

Мичев, Стоян. За законите и принципите в съветската военна наука / Стоян Мичев. С., 1977, с. 275 – 276.    

Павлов, Владимир. Публикации за старшина І степен Димитров. // П а в л о в, Владимир. Старшина І степен Димитър Атанасов Димитров. Варна, 1976, с. 39 – 40.

1978 г.

Библиографска справка… // А р м. к о м у н и с т, 1978, № 11, с. 93 – 96.

Венкова-Илиева, Лиляна. и др. Руско-турската война 1877-1878 и Освобождението на България / Състав. Лиляна Венкова-Илиева, Стефан Шанов. – София : Държ. воен. изд., 1978. – 224 с.

  Златева, Анка. 60 години от създаването на Червената армия / Състав. Анка Златева. // М л а д е ж к и  домове и клубове, 1978, № 1, с. 19 – 22.

Бондаренко, Владимир. Съвременната наука и развитието на военното дело : Военносоциални аспекти на проблемата / Владимир Бондаренко. С., 1978, с. 177 – 180.

 Георгиевский, Анатолий и др. Медицинската общественост и военната медицина в Освободителната война на балканите през 1877-1878 / Анатолий Георгиевский, Здрако Мицов. С. и М., 1978, с. 285 – 299.

 Каменов, Петър. Милитаризъм и антикомунизъм / Петър Каменов. С., 1978, с. 197 – 200.

Радински, Чавдар. Военната дисциплина (Философско-социологически анализ) / Чавдар Радински. С., 1978, с. 185 – 187.

1979 г.

Библиографска справка… // А р м. к о м у н и с т, 1979, № 11, с. 92 – 96.

Мемоарна литература и сборници за Съпротивителното движение и Отечествената война. // [Т р и д е с е т и пет] 35 години възход. С., 1979, с. 133 – 142.

  Цветкова, Йорданка. Родопчани в Отечествената война 1944-1945 г. : Каталог на документи и спомени / Състав. Йорданка Цветкова. – Смолян, 1979. – 63 с.

  Война и армия : Философско-социологически очерк / Прев. от рус. С., 1975, с. 429 – 439.

 Каменов, Емил и др. Проблеми на защитата от патогенните агенти / Емил Каменов, Росица Савова. С., 1979, с. 51 – 54.

 Миронов, Константин. Организация и защита на населението и народните стоки / Константин Миронов. С., 1979, с. 172.

1980 г.

  Библиографска справка… // А р м. к о м у н и с т, 1980, № 11, с. 92 – 96. 

Събев, Христо. 16 септември – 235 години от рождението на Михаил Иларионович Кутузов (1735-1813) / Състав. Христо Събев. // Н о в и  к н и г и, 1980, № 12, с. 34 – 35.

Александров, Евгени. Военната сила – инструмент на външната политика на империализма / Евгени Александров. С., 1980, с. 166 – 168.   

Стоянов, Стоян. Естетика, изкуство, война / Стоян Стоянов. С., 1980, с. 156 – 160.

1981 г.

Библиографска справка… // А р м. к о м у н и с т, 1981, № 11, с. 93 – 96.

  Асенов, Мирчо. За военната дисциплина / Мирчо Асенов, С., 1981, с. 182 – 184.

 Златков, Рангел. Обгорени страници / Рангел Златков. – София : ВИ, 1981. – 211 с.

  Иванов, Иван и др. Организация и защита на населението и народното стопанство : [Учебник] / Иван Иванов. Русе, 1981, с. 190 – 191.

 Куков, Кольо. Съветските войни в България 8 ІХ 1944 – 1947 / Кольо Куков. С., 1981, с. 180 – 193.

Русафов, Иван. Учебна пособие по организация на защитата на населението и народното стопанство ОЗННС / Иван Русафов. С., 1981, с. 143 – 145.

Харбова, Маргарита. Отбранителни съоръжения в българското средновековие / Маргарита Харбова. С., 1981, с. 200 – 203.

1982 г.

Карастоянова, Любимка. Печатни органи и издателска дейност в българската войска от Освобождението до Балканската война / Състав. Любимка Карастоянова. // В о е н н о и с т. с б., 1982, № 2, с. 198 – 210.

   Данчев, Алекси. Наука под пагон / Алекси Данчев. С., 1982, с. 218 – 221.

 Павлов, Владимир. Военноморски музей – Варна : Пътеводител / Владимир Павлов. С., 1982, с. 55 – 57.

Савов, Кузман. Стоманените акули [подводниците] / Кузман Савов. С., 1982, с. 213 – 214.

1983 г.

 Библиографска справка… // А р м. к о м у н и с т, 1983, № 11, с. 92 – 96.

Ангелов, Димитър и др. Българска военна история : От Античността до втората четвърт на Х в. / Димитър Ангелов, Стефан Кашев, Борис Чолпанов. С., 1983, с. 286 – 298.

 Василев, Васил. Военната икономика – обективна реалност и наука / Васил Василев. С., 1983, с. 169 – 171.

1984 г.

Библиографска справка… // А р м. к о м у н и с т, 1984, № 11, с. 92 – 96.

Славчева, Цанка. Създаване и развитие на Българската народна армия : Библиогр. / Състав. Цанка Славчева. // В о е н н о и с т. с б., 1984, № 5, с. 208 – 218.

Узунов, Иван. Указател на съдържанието на вестник „Народна армия” 1920-1923 г. / Състав. Иван Узунов ; Ред. Й. Козаров. – София :ГПУНА, 1984. – 283 с.

  Бобев, Божидар. Съвременната война и социалистическото възпроизводство / Божидар Бобев. С., 1984, с. 167 – 173.

Георгиев, Георги. Структурата на народното стопанство и защитата на социализма / Георги Георгиев. С., 1984, с. 159 – 161.

Кадънков, Д. Зъболекарска и специализирана стоматологична помощ в българската армия по време на война / Д. Кадънков. – София : ДВИ, 1984. – 76 с.

Библиогр. С.  69 – 73.

Стоянов, Стоян. Армия и култура / Стоян Стоянов. С., 1984, с. 149 – 153.

1985 г.

Библиографска справка… // А р м. к о м у н и с т, 1985, № 11, с. 92 – 96. 

  Върбева, Йорданка. 31-ви полк : 40 г. от победата на хитлеризма и японския милитаризъм / Състав. Йорданка Върбева. – Силистра, 1986. – 26 с.

 Ташев, Ташо. Отечествената война на България 1944-1945 г. : Библиогр : Ч. 2. / Състав. Ташо Ташев. – София, 1985. – 311 с.

  Вълков, Георги. И Европа им се възхити / Георги Вълков. С., 1985, с. 212 – 213.

Попов, Димитър. Войнският труд при социализма / Димитър Попов. С., 1985, с. 163 – 165.

1986 г.

 Библиографска справка… // А р м. к о м у н и с т, 1986, № 11, с. 92 – 96.  (евент. № 1)

Тангълов, Д. и др. Военни архивни известия / Състав. Д. Тангълов, Т. Евтимов ; Ред. Н. Сергеев. – София : МНО, 1986. – 52 с.

Арнаудов, Иван. Философски проблеми на военното дело и войната / Иван Арнаудов. С., 1986, с. 176 – 178.

Стефанов, Иван. Идеологическият процес : Същност, критерии и управление на идеологическия процес в БНА / Иван Стефанов. С, 1986, с. 216 – 289.

1987 г.

  Бояджиева, Виктория и др. Армейски генерал Иван Михайлов :  90 г. от рожд. му : Препоръч. краев. библиогр. / Състав. Виктория Бояджиева, Радка Николова. – Михайловград : Окр. библ. Гео Милев, 1987. – 35 с.

Военна история на България 681 – 1945 : Библиогр. : Т. 2. / Ред. Лиляна Венкова-Илиева. – София : ГЩ на БНА, 1987. – 384 с.

Състав. Людмила Димитрова, Цецка Янакиева, Емилия Пашова, Пенка Иванова, Румен Николов, Генка Боева, Мария Босева, Румяна Харизанова. 

Върбева, Йорданка. Бунтът на русофилите в Силистра 1887 г. : Библиогр. сп. / Състав. Йорданка Първева. – Силистра, 1987. – 11 с.

Петрова, Л. и др. Военни архивни известия / Състав. Л. Петрова, Ив. Коев ; Ред. Никола Николов. – София : Воен. изд., 1987. – 72 с.

В два дяла : 1. Бунтове и недоволства на фронта 1915 – 1918. Войнишкото въстание 1918 г.; 2. Вълнения и демонстрации в Тича 1915 – 1918.

  Сенегалевич, Георги. Биологично оръжие / Георги Сенегалевич. С., 1987, с. 197 – 199.

Гъргаров, Здравко. Военно-промишленият комплекс на САЩ – икономика, политика, идеология / Здравко Гъргаров. С., 1987, с. 195 – 197.

 Козловски, Тодор. Точният изстрел : Учебник за служителите от МВР / Тодор Козловски. С., 1987, с. 173 – 174.

 Ненков, Дико. Актуални методологически проблеми на комунистическото възпитание на войните / Дико Ненков. С., 1987, с. 167 – 169.

Николаев, Христо. Военностроителният колектив и възпитанието на война-строител  / Христо Николаев. С., 1987, с. 102 – 108. 

1988 г.

  Йотова, Атанаска. Каталог на албуми със снимки / Състав. Атанаска Йотова. – София : Нац. военноист. музей, 1988. – 119 с.

  Библиография на по-важните трудове на полковник Петър Дървингов по години на издаването. // Д ъ р в и н г о в, Петър. Избрани произведения. С., 1988, с. 211 – 212. 

  Георгиев, Георги. Военното обучение – стимул, качество, ефективност / Георги Георгиев. С., 1988, с. 116 – 117.

  Нейчев, Атанас. Зараждане и развитие на българското военно изкуство 681 – 1945  / Атанас Нейчев. С., 1988, с. 283 – 289.

Социално-психичният климат във военната част. С., 1988, с. 136 – 137.

Станевски, Марин. Проблеми на комунистическото възпитание на войните / Марин Станевски. С., 1988, с. 112 – 114.

  Херлин, Ханс. Летците от Хирошима / Ханс Херлин. С., 1988, с. 172 – 174. 

1989 г.

  Башева, Цвета. Околийски управления – Сливен, Котел, Нова Загора / Състав. Цвета Башева. – Сливен : ДА-Сливен, 1989. – 238 с.

Карастоянова, Любимка и др. Българската армия 1877 – 1944 : Библиогр. : Т. 1. 1877 – 1918 / Състав. Любимка Карастоянова, Стефан Шанов. – София : Воен. изд., 1989. – 496 с.

Малашка, Виолета и др. О. з. ген. Марко Атанасов Колев 20 ХІ 1892 – 13 ІV 1982 : Фонд № 1178, инв. опис № 1 / Състав. Виолета Малашка, Поля Върбанова. – Ловеч : ДА- Ловеч, 1989. – 24 с.

Тангълов, Д и др. Военни архивни известия : [Русофилски бунтове 1886 – 1890 г.] / Състав. Д. Тангълов, Т. Евтимов. – София : МНО, 1989. – 49 с.

Цветкова, Янка и др. Военно издателство 1944 – 1986 : Библиогр. летопис / Състав. Янка Цветкова, Петруша Цветкова, Христо Минчев. – София : Воен. изд., 1989.

  Ангелов, Димитър и др. Българска военна история от ІІ четвърт Х в. до ІІ половина на ХV в. / Димитър Ангелов, Борис Чолпанов. С., 1989, с. 257 – 269.

Андреев, Тодор. Крахът на аферата „Фау” / Тодор Андреев. С., 1989, с. 220 – 222.

Златков, Рангел. Поименен списък на фронтовите вестници и бюлетини. // З л а т к о в, Рангел. Страниците оживяват. 2. доп. прераб. изд. С., 1989, с. 218 – 230.

Илиев, Виктор. Летецът в екстремални условия / Виктор Илиев. С., 1989, с. 121 – 123.

Йорданов, Симеон. Физическата подготовка на наборната младеж за военна служба / Симеон Йорданов. С., 1989, с. 80 – 83.

 Йорданов, Цветан. Семейната култура на младите офицери от Българската народна армия / Цветан Йорданов. С., 1989, с. 102 – 103.

Стоилов, Петър. Библиография на издирените и идентифицирани трудове на ген. Никола Иванов по реда на публикуването им. // И в а н о в, Никола. Избрани произведения. С., 1989, с. 285 – 287.

Теодор Иванов